Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла төв, 15 давхар

Тээвэр хөгжлийн банк - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-26
Архив, бичиг хэргийн ажилтан

Архивын үйл ажиллагааг Монгол улсын “Архивын тухай хууль”, “Албан хэрэг хөтлөх үндсэн заавар”, “Тээвэр хөгжлийн банкны архивын журам” болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам зааврын дагуу хэрэгжүүлэх, боловсронгуй болгох
Газар, хэлтэс, алба, нэгжээс архивд шилжүүлэх ёстой баримтыг шилжүүлсэн эсэхэд хяналт тавих, шаардах
Банкны архив дахь бичиг хэргийн хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын стандартыг хариуцах хариуцах, хяналт тавих

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-08
Мэргэжилтэн /Тайлан бүртгэлийн хэлтэс/

Банкны санхүүгийн болон бусад тайлан, мэдээг бэлтгэх,
Тайлан мэдээг хөгжүүлэх, автоматжуулах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-06
Мэргэжилтэн /Санхүү бодлого, хяналтын газар/

Банкны нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, санхүүгийн тайлагналын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт хийх,
Нягтлан бодох бүртгэлийн журам, заавар боловсруулах, СТОУС, НББОУС, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой судалгаа, хөгжүүлэлт хийх,
Бүртгэлийн ажилтнуудыг сургах, сургалтын материал, гарын авлага боловсруулах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-26
Үйлчлэгч

Банкны байр, үйлчилгээний заал талбайн ариун цэврийг хариуцаж, цэвэр үзэмжтэй байлгана. Банкны хариуцсан талбайн цэвэрлэгээ, угаалгыг үйлчилгээний газрын шаардлага хангахуйц хэмжээнд чанартай тогтмол  хийж гүйцэтгэн, хүмүүсийн ая тухтай ажиллах, хөдөлмөрлөх нөхцөл, тохилог орчин бүрдүүлэн ажиллана.  

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-06
ЗЭЭЛИЙН ЭРСДЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧ

Банкны зээлийн үйл ажиллагаа бий болсон болон ирээдүйд учирч болзошгүй эрсдэлийн сөрөг нөлөөллийн түвшин, хүлээгдэж буй хандлагыг тодорхойлох, үнэлгээ хийх, хянах ба эрсдэлийг бууруулах, хязгаарлах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн өдөр тутмын үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах, мэргэжлийн заавар зөвлөгөө, судалгаа шинжилгээ, тайлан мэдээллээр хангах;
Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгавар болон ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүргүүдийг биелүүлэх;

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-23
Зах зээлийн ахлах эрсдлийн шинжээч

Зах зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох, илрүүлэх, үнэлэх, хэмжих, хянах, тайлагнах.
Удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээгээр хангах.
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан эрсдэлээс хүлээж болзошгүй хохирлыг бууруулах талаар эрсдэлийн үнэлгээ, дүгнэлт гаргах, холбогдох нэгжүүдэд анхааруулга, зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.
Зах зээлийн эрсдэлийн бодлого, журам, арга аргачлалуудыг олон улсын шилдэг туршлага болон стандартад нийцүүлэн хөгжүүлж сайжруулах.
Зах зээлийн эрсдэлийн шинжээчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, шат дараалсан хяналт, зохистой удирдлагаар хангах.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Зээлийн тайлангийн мэргэжилтэн

Банкны зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх төрлийн тайлан мэдээ бэлтгэх,
Зээлтэй холбоотой тайлан мэдээг автоматжуулах, боловсронгуй болгох, программын нэмэлт өөрчлөлт,сайжруулалтыг хийх, турших, нэвтрүүлэх;
Зээлийн тайлангийн чиглэлээр зөвлөмж, заавар боловсруулах.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-06
Зах зээлийн эрсдэлийн шинжээч

Зах зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох, илрүүлэх, үнэлэх, хэмжих, хянах, тайлагнах.
Удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээгээр хангах.
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан эрсдэлээс хүлээж болзошгүй хохирлыг бууруулах талаар эрсдэлийн үнэлгээ, дүгнэлт гаргах, холбогдох нэгжүүдэд анхааруулга, зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.
Зах зээлийн эрсдэлийн бодлого, журам, арга аргачлалуудыг олон улсын шилдэг туршлага болон стандартад нийцүүлэн хөгжүүлж сайжруулах.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-06
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн шинжээч

Үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох, илрүүлэх, үнэлэх, хэмжих, хянах, тайлагнах.
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн бодлого, журам, арга аргачлалуудыг хөгжүүлж сайжруулах.
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан эрсдэлээс хүлээж болзошгүй хохирлыг бууруулах талаар эрсдэлийн үнэлгээ, дүгнэлт гаргах, холбогдох нэгжүүдэд анхааруулга, зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.
Удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээгээр хангах.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Хүний нөөцийн менежер

• Хүний нөөцийн орон тоо, хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлж ур чадвартай горилогчдын байнгын санг бүрдүүлэх
• Сонгон шалгаруулалтын оновчтой арга хэрэгслээр тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан ажилтныг богино хугацаанд сонгон шалгаруулах
• Тушаал шийдвэр, дүрэм журам, ажлын байрны тодорхойлолт, баримт бичиг боловсруулах , батлуулах, шийдвэрлэх
• Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, түүний үнэлгээнд хяналт тавьж , хүний нөөцийн чадамжийг сайжруулах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Сургалтын менежер

Гадаад, дотоодын сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хариуцан зохион байгуулах, ажилтны идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарч ажиллах, сургалтын шинэлэг арга барил, арга замуудыг байнга эрэлхийлэх.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-09
Харилцааны менежер /Салбарт/

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар харилцагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх
Шинэ харилцагч татах, хамтран ажиллах, зөвшилцөх, тогтвортой харилцаа үүсгэх
Эх үүсвэр татан төвлөрүүлэх
Төлөвлөгөөг биелүүлэх, чанар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
Зээлийн материал судлах, олгох, зээлийн эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд барьж ажиллах
Бусад ажлын байрны тодорхойлолтын дагуух ажил үүргүүд

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан /Салбарт/

Харилцагчийн бүх төрлийн бэлэн ба бэлэн бус гүйлгээг үйлчилгээний стандартын хүрээнд чанартай гүйцэтгэх, харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, түүний хүү, шимтгэлийн ерөнхий нөхцөл, тавигдах шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх, сурталчлах, борлуулалт хийх зэргээр харилцагчдын сэтгэл ханамжид нийцсэн харилцагчийн үйлчилгээг үзүүлэх;
Харилцагчид бүтээгдэхүүн үйлчилгээ борлуулах, төлөвлөгөөг биелүүлэх,

 

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Програм хөгжүүлэгч

- Банкинд шаардлагатай байгаа програм хангамжийг хөгжүүлэх;
- Банкинд ашиглагдаж буй програм хангамжийг шинэчлэн сайжруулах, технологийн оновчтой шийдэл гаргах;
- Банкинд хэрэгжиж байгаа төслүүд дээр мэдээллийн технологи болон програмчлалын зүгээс хамтран ажиллах, туршиж нэвтрүүлэх.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-09
Мэргэшсэн харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Гүйлгээний НББ-ийн ажлыг банкны НББ-ын бодлого, журамд нийцүүлэн зохион байгуулах,
Харилцагчийн төлбөр тооцооны үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд теллерүүдийн үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийж өдөр тутмын мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих,
Касс үнэ бүхий зүйлийн хадгалалт хамгаалалт бүх төрлийн бэлэн болон бэлэн бус гүйлгээнд давхар хяналт тавьж эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх,
Харилцагчид банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, төлөвлөгөөг биелүүлэх,

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн мэргэжилтэн

(Бизнес шинжээчийн чиглэлээр ажиллах)


Бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, банкны бизнесийн зорилго, зорилтуудад хүрэхэд шаардагдах зөв зохистой стратегийг тодорхойлох болон оновчтой шийдэл гаргах зорилгоор тоон мэдээлэл, өгөгдлийг ашиглан судалгаа, анализ, дүн шинжилгээ хийх, санал боловсруулах, түүнийгээ танилцуулах зэрэг чиг үүргүүдийн дагуу ажиллана.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Хуульч, хуулийн мэргэжилтэн

Банкны эрхэлж буй үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй хууль, эрх зүйн эрсдэлээс сэргийлэх,
Учирсан эрсдэлийн үр нөлөөг бууруулах чиглэлээр хууль, эрх зүйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллах,
Хууль зүйн зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх,
Өдөр тутмын гарч буй шийдвэр, бодлогын бичиг баримт, гадагшаа хандсан албан тоотуудад эрх зүйн дүгнэлт өгөх

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Иргэдийн зээлийн газрын мэргэжилтэн

Бизнесийн зорилт, зээлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих, холбогдох бодлого, журмыг боловсруулан батлуулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллахад хяналт тавих;
Салбаруудын зээлийн хяналтын тайланг бэлтгэх, холбогдох удирдлагад танилцуулах, зээлийн шийдвэрлэлтэнд санал өгөх, шийдвэр гаргалтанд хяналт тавих;
Салбаруудын зээлийн багц, чанарын үзүүлэлтийг хянах, зээлийн эрсдэлийг үнэлэх стандартыг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийг зохих түвшинд удирдан ажиллуулах;
Салбаруудын зээлийн багц, зээлийн хүүгийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлж, зээлийн багцын чанарыг сайжруулж ажиллах;
Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад үүргүүд.

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-09
Хөрөнгө оруулалтын шинжээч

Банкны харилцагчдад санал болгох боломжит бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар судалгаа хийх, шинэ санал санаачлагыг бий болгох, гаргах;
Банкны харилцагчдад санал болгох дотоодын банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, сайжруулах, харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар зөвлөгөө өгөх;
Харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, гадаад, дотоодын санхүүгийн хэрэгсэл, үнэт цаас, үүсмэл хэрэгслийн талаар мэдээлэл судалгаа хүргэх.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-08
Мэдээллийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн

Компьютерийн сүлжээ, тэдгээрийн сервер компьютер дээрх аливаа мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагаанууд (серверт хандах, мэдээллийг хадгалах, боловсруулах, дамжуулах г.м) хяналт тавих, хэрэгжүүлэх, бодлого тодорхойлох;
Банкны хэмжээнд мэдээллийн аюулгүй байдлыг шинжлэх, мониторинг хийх, эмзэг байдлыг хянах, тайлагнах, тасралтгүй, найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэгдсэн мэдээллээр банкны удирдлагыг хангах;
Мэдээлэл технологи, эрсдэл, маркетингийн мэргэжилтнүүдтэй хамтарч ажиллах, ажилтнуудад мэдээллийн аюулгүй байдлын сургалт явуулах, зөвлөгөө өгөх;
Ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдсан бусад чиг үүрэг, ажлыг хэрэгжүүлэх.

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-08
Ахлах мэргэжилтэн /Санхүү бодлого, хяналтын газар/

Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг СТОУС болон холбогдох хууль, тогтоомжид нийцүүлэн боловсруулах, Банкны үйл ажиллагаанд мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангуулах,
Банкны нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон татварын эрсдэлийг үнэлэх, үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах талаар санал, зөвлөмж боловсруулах, зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,

Банкны бүртгэлийн ажилтнуудад мэргэжлийн заавар зөвлөмж өгөх, сургах.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-06
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРСДЭЛИЙН АХЛАХ ШИНЖЭЭЧ

Үйл ажиллагааны эрсдэлийг тодорхойлох, илрүүлэх, үнэлэх, хэмжих, хянах, тайлагнах.
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн бодлого, журам, арга аргачлалуудыг хөгжүүлж сайжруулах.
Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, учирсан эрсдэлээс хүлээж болзошгүй хохирлыг бууруулах талаар эрсдэлийн үнэлгээ, дүгнэлт гаргах, холбогдох нэгжүүдэд анхааруулга, зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.
Удирдлагын шийдвэр гаргах процесст шаардлагатай мэдээ мэдээлэл, судалгаа шинжилгээгээр хангах.
Үйл ажиллагааны эрсдэлийн шинжээчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, шат дараалсан хяналт, зохистой удирдлагаар хангах.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-01
Комплаенсийн мэргэжилтэн

Хууль тогтоомж, зохицуулагч байгууллагын шаардлага, хэм хэмжээнд банкны үйл ажиллагааг нийцүүлэн, хяналт тавьж ажиллах, банкны комплаенсийн бодлого, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хариуцах, банкны хэмжээнд учирч болох комплаенсийн эрсдэлийг оновчтой тодорхойлох, хэмжих, үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх, удирдах,
Комплаенсийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавих, тайлагнах.
Сургалт заавар, зөвлөмжөөр хангах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
© Тээвэр хөгжлийн банк. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.