Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Таван Богд Групп

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Нярав

Хариуцлагатай, нягт нямбай Эксел программ дээр сайн ажилладаг Бичиг баримт боловсруулах, хөтлөх Багаар ажиллах чадвартай, харилцааны эв дүйтэй Нисэхэд ойр гэртэй бол давуу тал болно

Ээлжийн менежер

KFC салбар рестораны ээлжийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, тухайн ээлжийн ажилтнуудыг чиглүүлэн зааварчлах, сургаж хөгжүүлэх Хариуцсан салбар дахь маркетинг сурталчилгааны ажлыг дэмжин зохион байгуулах, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, бүтээгдэхүүний чанар, тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаснаар салбарын борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх, борлуулалт, ашгийг тасралтгүй өсгөх Тухайн салбартай холбогдох бүхий л үйл ажиллагааг Рестораны Ерөнхий болон Туслах менежертэй хамтран хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой бөгөөд үр дүнтэй зохион байгуулах

Санхүүгийн шинжээч

Компанийн санхүүгийн төлөвлөгөө, түүний биелэлттэй холбоотой ажлыг хийж гүйцэтгэх, Санхүүгийн тайлан мэдээ, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх, Гүйцэтгэл дээр тулгуурласан тооцоолол хийх, Богино болон урт хугацааны мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөлтийг оновчтой хийх, Бараа материалын нөөцийг хамгийн зохих түвшинд төлөвлөх 

Гэрээний мэргэжилтэн

Компанийн хэмжээнд хийгдэх бүх төрлийн гэрээний төсөл боловсруулах Гэрээ батлуулах явцад хяналт тавих, бүртгэх Гэрээний биет болон цахим санг хариуцан ажиллах Байгуулагдсан гэрээний талаар компанийн бусад алба хэлтэс, шууд удирдлага болон гүйцэтгэх удирдлагыг мэдээллээр тасралтгүй хангах Гэрээний хэрэгжилтийн явцад үүссэн нөхцөлүүдийн талаар санал дүгнэлт гаргах, авах арга хэмжээний санал боловсруулах Албан бичиг, тушаалын төсөл боловсруулах, хянах Төрийн байгууллагад компанийг төлөөлөн харилцах Санал боловсруулах, ажлыг нягт уялдуулж зохион байгуулах, биелэлтийг хангах

ХЭМАБ-ын бодлогын менежер

Группийн хэмжээнд салбар компаниудын сар бүрийн ХАБЭА-н тайланг хянах  Хяналт шалгалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж салбар компанийн удирдлагуудад танилцуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих  ХАБЭА-н тогтмол сургалтуудын чанар, гүйцэтгэлд хяналт тавих  ХЭМАБ-ын цаашдын сайжруулалтын арга хэмжээнүүдийг тодорхойлж, санал санаачлага гаргах

Маркетингийн менежер / subway хариуцсан /

Компани удирдлагын багтай хамтарч ажиллан богино, урт, дунд хугацааний зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн маркетингийн бодлого, стратеги боловсруулж холбогдох үйл ажиллагааг хууль дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулах Брэндийн бүтээгдэхүүн & үйлчилгээний хөгжүүлэлт, хэрэглэгчийн судалгаа тайлагнал, борлуулалтын анализ, CRM & дата анализ, маркетингийн олон талт шинэ санаа санаачлага гаргах, хэрэгжүүлэх Компанийн маркетингийн хүрээнд хамрах гадаад болон дотоод хамтрагч, харилцагч, гүйцэтгэгч байгууллагуудын харилцаа холбоог үр дүнтэй зохион байгуулах

Цахилгааны чанарын инженер

Захиалагчийн техникийн нөхцөл болон бусад шаардлагыг хангах төлөвлөгөөг гаргаж, хэрэгжүүлэх Талбайн бүх ажилтнууд захиалагчийн чанарын шаардлагуудыг мэддэг байх Хяналт шалгалт, туршилтын бүртгэлийг заасан шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг шалгах Үл нийцлийг илрүүлж, үр дүнтэй залруулах арга хэмжээ авахыг баталгаажуулах Ажлын талбай дээрх туслан гүйцэтгэгчид чанарын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах Төслийн төлөвлөгөөг шинэчлэх, захиалагчийн шаардлагын талаар мэдээлэл өгөхөд туслах Ажлын чанарын шалгуур үзүүлэлт, Хяналт шалгалт, Туршилт тохируулгын төлөвлөгөө, холбогдох хяналтын хуудсыг боловсруулах Удирдлагад сайжруулах зөвлөмжийн хамт Чанарын удирдлагын төлөвлөгөөг үр дүнтэй байдлын талаар санал хүсэлт өгөх Холбогдох хяналт шалгалт, туршилтын арга хэмжээг багтаасан Чанарын удирдлагын төлөвлөгөөг төслийн талбайд хэрэгжүүлэх Чанарын удирдлагын төлөвлөгөөний шаардлагын хүрээнд үл нийцэх хэсгийг тодорхойлох Чанарын асуудлаар шууд удирдлагад мэдээлэх Талбайн ажилтнууд болон гүйцэтгэгчид чанарын үүргээ ухамсарлаж, гэрээний баримт бичиг, тэдэнд урьдчилан олгосон журамд заасан чанарын хяналтыг газар дээр нь хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг баталгаажуулах. Үл нийцлийг шийдвэрлэх, баримтжуулах арга хэмжээ авах Туслан гүйцэтгэгч нартай харилцах, тэдгээрийн ажлын хүрээ, гэрээний баримт бичигт заасан чанарын шаардлагыг хангах

Хүний нөөцийн албаны дарга

Бизнесийн үйл ажиллагаа, зорилго зорилтын өөрчлөлттэй холбоотой хүний нөөцийн төлөвлөлт, бодлого, дүрэм журмын өөрчлөлт шинэчлэлтийг боловсруулах; Хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлэн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, өөрчлөлтийг тухай бүр шинэчлэн сайжруулах; Хүний нөөцийн менежментийг орчин үеийн чиг хандлагыг судлан үйл ажиллагааны онцлогт тохируулах нэвтрүүлэх; Хүний нөөцийн алба болон бусад алба хэлтсийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах, чиг үүргийн дэмжлэг үзүүлэх; Гүйцэтгэлийн үнэлгээ болон цалин хөлсний систем боловсруулан, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих  

Хүний нөөцийн менежер /СШ/

Бүрдүүлэлт сонгон шалгаруулалт хариуцан ажиллах, Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой ажилбаруудыг гүйцэтгэх Ажилтнуудын сахилгын шийтгэл ногдуулах, хариуцлага ногдуулах талаар санал дэвшүүлэх, тэдгээрийн хөдөлмөрийн харилцаатай холбогдон гарах тушаалуудыг боловсруулах, батлуулах, хяналт тавих, ажилтанд танилцуулж, баталгаажуулах Компанийн бодлого, дүрэм журмыг танилцуулах, зааварчилгааг бэлтгэх ERP систем дээр ажиллах, ажилтныг бүртгэх болон бусад дата мэдээллийг бүрэн оруулах, хяналт тавих Ажилтнуудыг тогтвортой байлгахын тулд материаллаг болон сэтгэл зүйн талаас дэмжлэг үзүүлэх, шагнах зэрэг бусад идэвхжүүлэлтийн ажлуудад хамтарч ажиллах

Мөнгөн гүйлгээний хэлтсийн дарга

Таван Богд Группийн хэмжээнд компаниудын үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, НББ-ийн бодлого дүрэм журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих Компанийн мөнгөн урсгалыг оновчтой зохицуулах Мөнгөн гүйлгээний хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах  

Хөрөнгийн удирдлагын менежер

Охин компанийн үйл ажиллагаанд гүйцэтгэх мониторингийн ажлын төлөвлөгөө, удирдамжийг боловсруулах, батлуулах,  Охин компанийн үйл ажиллагаанд батлагдсан удирдамжийн дагуу газар дээрх мониторингийн ажлыг гүйцэтгэх,  Охин компанийн үйл ажиллагаанд зайнаас тавих монитрингийг тогтмол хэрэгжүүлэх,  Зайнаас хэрэгжүүлэх боломжтой мониторингийн төрөл, чиглэлийг тогтмол шинэчилж байх,  Газар дээр болон зайнаас хэрэгжүүлсэн мониторингийн тайлан боловсруулах, батлуулах,  Мониторингийн тайланг охин компанийн болон Группийн удирдлагуудад танилцуулах,  Өмнөх мониторингоор өгсөн зөвлөмж, чиглүүлгийн хэрэгжилтийг дүгнэх, удирдлагуудад танилцуулах,  Зөвлөмж чиглүүлгийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах,  Мониторингоор илрүүлсэн эрсдэлийг цаашид бууруулах, дахин давтагдахаас сэргийлэх чиглэлд Группийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх шаардлагатай ажлуудыг тодорхойлох, санал зөвлөмж өгөх, удирдлагуудад танилцуулан шийдвэрлүүлэх,  Ажлын капиталын удирдлагын хүрээнд Группт болон охин компанийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, бууруулах саналыг боловсруулан танилцуулах, хэрэгжүүлэх,  Группийн ажлын капиталын удирдлагыг хэрэгжүүлэх, тооцоолол болон саналыг хянах, санал өгөх,  Хэлтсийн бусад менежерүүдийг тухай бүрд орлон ажиллах. 

Захирлын ажлын албаны дарга

Бизнесийн албан и-мэйл харилцааг удирдан зохион байгуулах, холбогдох удирдлагуудад мэдээлэх Хурал уулзалтуудын MoM хөтлөх, шууд удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох захирлуудтай хамтран хэрэгжилтийг follow-up хийх Шууд удирдлагаас өгөгдсөн орчуулгын ажлыг тухай бүр цаг хугацаанд чанартай хийн, танилцуулах Илтгэл болон танилцуулгын материал бэлдэх Хурал уулзалтын цагийг зохицуулах, холбогдох удирдлагуудад мэдээлэх Захирлын ажлын албаны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн гүйцэтгэлийг сар бүр шууд удирдлагад тайлагнах Компанийн хүний нөөцийн удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллах

Санхүүгийн менежер

Группийн болон охин компаниудын санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянах, чиглүүлэх  Удирдлагыг тайлан мэдээгээр хангах  Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, өгөөж үр дүнг тооцох  Санхүүгийн шинжилгээ хийх 

Маркетингийн албаны дарга

Маркетингийн албыг удирдан зохион байгуулах, компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Маркетингийн бодлого, стратеги боловсруулж холбогдох үйл ажиллагааг хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулах KFC брэндийн бүтээгдэхүүн & үйлчилгээний хөгжүүлэлт, хэрэглэгчийн судалгаа тайлагнал, борлуулалтын анализ, CRM & дата анализ, маркетингийн олон талт шинэ санаа санаачилга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тулгуурласан маркетингийн insight, story board-ийг Монгол болон Англи хэл дээр бэлтгэх, тайлагнах, төлөвлөх

Хуулийн зөвлөх / Комплаенс хариуцсан/

 ББСБ-ын Мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх тогтолцоог сайжруулах, зохион байгуулах, хянах Комплаенсын хяналтыг хэрэгжүүлэх, тайлан, мэдээллийг төрийн байгууллагад хүргүүлэх; ББСБ-ыг зохицуулалтын орчин, хууль эрх зүйн нийцлийг хангуулах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүрэг

Маркетингийн менежер

Брэндийн бодлогын дагуу маркетингийн идэвхжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэх Брэндийн нэр хүндийг өсгөх борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, маркетингийн шинэ санал санаачилга гаргах Борлуулалтыг дэмжих шууд маркетингийн хөтөлбөр боловсруулах. хэрэгжүүлэх Эвент зохион байгуулах Салбарын интерьер дизайн, хаяг стандартыг тогтоох, хийж гүйцэтгэх Салбаруудтай уялдаа холбоог хангаж маркетингийн дэмжлэг үзүүлэх

Бизнес хөгжлийн хэлтсийн дарга

Салбар болон түүнтэй холбоотой үйл явдал, зар сурталчилгаа зэргийг судалж, хандлага шинэ санаануудыг тодорхойлох. Бизнесийн шинжилгээ хийж эрсдлийг тодорхойлох. Бизнес тэлэлт, бизнес хөгжлийн үйл ажиллагааг удирдлагаар хангах Инновац шингээх замаар бүтээмж нэмэгдүүлэх. Гадаад зах зээл (жишээ нь Хятад, Япон, АНУ гэх мэт) тэдгээрийн голлох тоглогчидтой холбоотой болон дотоод харилцагчтай хамтран ажиллах судалгаа, төсөлд оролцож, хамаарах мэдээллүүдийг боловсруулах Компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд тогтмол санаачилга гаргаж ажиллах Үйлдвэрлэлийн болон үйл ажиллагаанд шаардлагатай дэвшилтэт технологийн судалгаа хийж, үр ашгийн тооцоололд үндэслэн нэвтрүүлэх ажлыг хариуцах Бусад шинэ төслийн судалгаа, нэвтрүүлэлт хийх

Маркетингийн менежер

Компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилт зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх Маркетингийн үйл ажиллагааг хууль, журамд нийцүүлэн үр дүнтэй зохион байгуулах Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх арга аргачлалыг тодорхойлох, борлуулалтын багийг дэмжин хамтран ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

Дүрс оношилгооны техникч

Маммограмм, КТГ аппаратуудыг хариуцан ажиллуулах Үйлчлүүлэгчийг чиглүүлэн бэлтгэж үзлэгт оруулах Тоног төхөөрөмжийн хэвийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах

Үзлэгийн дүгнэлт хариуцсан эмч

Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх төвийн үйлчлүүлэгчдийн үйлчилгээний нэгдсэн дүгнэлт, зөвлөгөө чиглүүлэгийг мэргэжлийн өндөр түвшинд үйлчилгээний стандарт баримтлан тайлбарлан ойлгуулах, мэдээллээр хангах, шаардлагатай тохиолдолд нарийвчилсан шинжилгээ, оношилгооны чиглүүлэг мэдээлэл өгөх, Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн байдал, оношилогоо, үр дүн, эрсдэл, хүндрэлийн талаар үйлчлүүлэгчид энгийн, ойлгомжтой хэллэгээр тайлбарлаж, зөвлөх

Худалдааны зөвлөх /Сэлэнгэ, Алтанбулаг- Дьюти Фрий

Дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах  Дэлгүүрийн өдөр тутмын хэвийн ажиллагааг хангах  Өдөр тутмын борлуулалтын тайлан, мэдээг илгээх  Бусад дэлгүүрийн үйл ажиллагаатай холбоотой ажлуудыг тухай бүр хийж гүйцэтгэх 

Чанарын мэргэжилтэн

Хүнсний аюулгүй байдал бол компанийн нэн тэргүүний ач холбогдол бүхий зүйл гэдгийг ухамсарлаж хоол боловсруулалт, үйлчилгээний бүхий л үйл явцад Хүнсний аюулгүй байдлыг мөрдөж ажиллаж буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллах Чанар хяналтын бүх үйл ажиллагааг компани, YUM-ийн стандарт, орон нутгийн засаг захиргаа, хууль хяналтын болон хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх Агуулах дээр тээвэрлэлтийн аудит хийх Холбогдох дүрэм журам, заавар зааварчилгаа, гарын авлага, стандартыг орчуулах, боловсруулах, ажилтнуудад танилцуулах Хөндлөнгийн аудитаар нийт салбаруудыг шалгуулах Шинэ салбарын бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын заавар бэлтгэх

Бизнес хөгжлийн мэргэжилтэн

Компанийн стратеги төлөвлөлтийн дагуу шинэ бизнес хөрөнгө оруулалтын судалгаа хийх, шинэ бизнесийн байршил, концепци, зураг төслийн хувьд хамгийн зөв оновчтойгоор төлөвлөн боломжит богино хугацаанд зардлыг хамгийн бага түвшинд барьж шинэ салбар рестораныг үйл ажиллагаанд бэлэн байлгах, одоогийн зах зээлийн хамрах хүрээг тэлэх судалгаа хийх, объектын засвар үйлчилгээ, дахин инженерчлэлийг стандартын дагуу хэрэгжүүлэх

Санхүүгийн албаны дарга

Компанийн бизнесийн тогтвортой байдлыг урт хугацаанд хангах, зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үр ашгийг тогтвортой өсгөх, санхүүгийн хөшүүргүүдийг оновчтой ашиглах, санхүүгийн эрсдлийг бууруулах, санхүүгийн төлөвлөлтийг хийх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавин ажиллах Санхүү, НББ-ийн албыг удирдан зохион байгуулан ажиллах

Бүртгэлийн хяналтын менежер

НБББ-ын баримт бичгийн хэрэгжүүлэлт заавар журмын хэрэгжүүлэлт дээр  хяналт тавих, сайжруулалт хийх  НББ ийн зааварчилгаа, сургалтаар хангах, чиг үүргийн зөвлөмж зөвлөгөө хүргүүлэх, гүйцэтгэл дээр шалгалт хийж зөрчлийн тэмдэглэгээ хөтөлж НББ-ийн бодлогын хэлтсийн даргад тайлагнах  Сар бүрийн давтамжтай хуваарилагдсан компаниудын бүртгэлийн хяналтыг баримтаар болон программ хангамжаар зайнаас хяналт шалгалтыг явуулж, үр дүнгийн талаар тайлан бичиж, НББ-ийн бодлого хяналтын хэлтсийн даргад танилцуулах  Таван Богд Группийн НББ ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад санал санаачилга гаргах, санал оруулах, сайжруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг шалган дүгнэлт өгч, танилцуулах    НББ ийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэн, сургалт семинар зохион байгуулж, удирдах

Худалдан авалтын менежер

Гадаад болон дотоод зах зээлээс бараа материалын судалгаа хийх, худалдан авалт хийх Бүтээгдэхүүний төлөвлөлт, татан авалт, захиалгын биелэлтэнд хяналт тавих Тайлан мэдээ боловсруулах Компани төлөөлж гадаад дотоодын байгууллагуудтай уулзалт хийх, гэрээ байгуулах

Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежер

ТБГ-н үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй мэдээллийн систем, сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах, өдөр тутмын хяналт тавих. Кибер халдлагыг зогсоох, хяналтын лог дээр шинжилгээ хийж урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж гаргах ТБГ-н мэдээллийн аюулгүй байдлыг (МАБ) үнэлэх, эрсдэлийн үнэлгээ хийн үүсэж болох эрсдэлийг багасгах, МАБ-ыг хангахад шаардлагатай журам, заавруудыг боловсруулах, группийн хэмжээнд мөрдөж ажиллахад хяналт тавих, Ажилтнуудад МАБ-ыг хангах чиглэлээр мэдлэг, мэдээлэл өгөх Мэдлэг мэргэжлээ дээшлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, бусадтай мэдлэгээ хуваалцах,

Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал

Компанийн урт, дунд, богино хугацааны зорилгод хүрэх, бизнесийн төлөвлөлт стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хангах Хариуцсан хэлтсийн удирдлагуудыг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, удирдан зохион байгуулах, үр өгөөжтэй удирдлагаар хангаж компанийн санхүү, үйл ажиллагааны хяналтыг хэрэгжүүлэх Гадаад, дотоодын харилцагч байгууллагуудтай хамтарч ажиллах, гэрээ хэлэлцээр хийх Бизнесийг өргөжүүлэх, хөгжүүлэх, төлөвлөлтүүдийг хийж хэрэгжүүлэх  Компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, ашигт ажиллагааг хангах

Төсөл хариуцсан менежер

Барилга угсралтын төслийн төлөвлөгөө боловсруулах, хөгжүүлэх, хянах Төслийн төсөв, хугацаа, чанар, угсралтын төлөвлөгөөнд хяналт тавьж, мөрдөх Төслийн оролцогч талуудтай хамтарч ажиллах, мэдээлэл солилцоог хангах Төслийн барилга угсралтын аргачлал, техник, чанарын хяналтыг зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж байгаад хяналт тавьж ажиллах Төсөлд болзошгүй эрсдэлийг урьдчилан тодорхойлох, хариу арга хэмжээ авах Төслийн менежментийн зүй зохистой арга техникийг эзэмшсэн байх, хэрэгжүүлэх, дагаж мөрдөх Төслийн багийн үзүүлэлт, ажлын гүйцэтгэлийг хэмжих, тайлагнах, шаардлагатай нөхцөлд сайжруулалт хийх Төслийн багийг удирдан зохион байгуулах, дэмжих, коучинг хийх Төслийн хязгаарлагч нөхцөлүүдийг үр дүнтэй удирдах, төлөвлөх /Төсөв, төлөвлөлт, чанар г.м/

Хүний нөөцийн менежер

Компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Хүний нөөцийн бодлого, стратеги, төлөвлөгөө, бодлого дүрэм журмуудыг боловсруулах Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний оновчтой систем боловсруулан хэрэгжүүлэх, хяналт тавих Холбогдох үйл ажиллагааг хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой бөгөөд үр дүнтэй зохион байгуулах Хүний нөөцтэй холбоотой асуудлаар бусад албадуудтай хамтран ажиллах Судалгаа, шинжилгээ хийх, үр дүнд дүгнэлт гаргах, холбогдох арга хэмжээг авах Хүний нөөцийн үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, сайжруулалтыг хангахтай холбогдох санал санаачилгыг гарган ажиллах Хүний нөөцийн орчин үеийн шинэ хандлагуудыг судалж, байгууллагын соёлтой уялдуулан үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх

Таван Богд Групп-н салбар компаниуд

 • Таван Богд Групп
 • Таван Богд Интернэйшнл ХХК
 • Таван Богд ХХК (Toyota)
 • Таван Богд Солюшнс ХХК
 • Таван Богд Проперти ХХК
 • Жуулчин ХХК
 • Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК
 • Таван Богд Финанс ХХК
 • Улаанбаатар гурил
 • Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
 • Улаанбаатар Принт ХХК
 • Таван Богд Фүүдс ХХК
 • Ар И Ди Эженси ХХК
 • ТАВАН БОГД МОТОРС ХХК
 • Таван Богд Авто Маркет ХХК
 • Таван Богд Катеринг энд Сервис
 • Эйрлинк Монголиа ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.