Үндсэн хувилбар

Таван Богд Групп

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Ерөнхий нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, холбогдох журам зааварт нийцүүлэн үйл ажиллагааг оновчтой, үр ашигтай зохион байгуулах, төлөвлөх, хөгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, компанийн мөнгөн урсгал болон үр ашгийн тайланг хянаж, санхүүгийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт хийх Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх Удирдлагыг шаардлагатай санхүүгийн тоон мэдээлэл, тайлангаар хангах Нягтлан бодогч нарыг сургаж хөгжүүлэх, удирдлагаар хангах

Бизнес хөгжлийн менежер

Микро, макро түвшний эдийн засгийн орчны шинжилгээ хийх Шинэ төсөл, шинэ бизнесийн судалгаа хийх Стратегийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хамтран ажиллах Салбар компаниудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, Группийн хэмжээнд шинэ төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх зарчмаар оролцох болон хэлтсийн бусад ажлууд Гадаад, дотоод харилцагчтай ашигтай хамтран ажиллах Группийн удирдлагуудыг эдийн засаг, бизнесийн талаарх мэдээ мэдээлэл, дүн шинжилгээний талаарх мэдээлллээр тогтмол хангах Салбар компаниудын бизнес хөгжлийн менежерүүдэд чиг үүргийн удирдлагын чиглүүлэг өгч дэмжиж ажиллах

Санхүүгийн шинжээч

Компанийн санхүүгийн төлөвлөгөө, түүний биелэлттэй холбоотой ажлыг хийж гүйцэтгэх, Санхүүгийн тайлан мэдээ, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх, Гүйцэтгэл дээр тулгуурласан тооцоолол хийх, Богино болон урт хугацааны мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөлтийг оновчтой хийх, Бараа материалын нөөцийг хамгийн зохих түвшинд төлөвлөх 

Цалингийн нягтлан бодогч

МУ-ын хууль, дүрэм холбогдох дотоод журмын дагуу цалин тооцоолол хийж олгох, зардлыг бүртгэх түүнтэй холбоотой бүртгэлийг хийх. ХХОАТ болон НДШимтгэлийн тайлан бэлтгэн тайлагнах ТЭМ-н худалдан авалт, гаалийн татан авалтын бүртгэлд хяналт тавих. Татварын албатай харилцах, татварын тайлангууд бэлтгэх. Сар бүрийн тайланд хяналт тавих. Хөндлөнгийн аудитын мэдээ, тайлан бэлтгэх, хяналт тавих.    

Нягтлан бодох бүртгэлийн албаны дарга

Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг ОУ-ын стандарт, Монгол улсын хууль, Компанийн бодлого журам зааварт нийцүүлэн хэрэгжүүлэхүйцээр зохион байгуулах, Холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу бүх төрлийн татварын тайланг бэлтгэх тэдгээрийн тооцоолол болон үлдэгдэлд хяналт тавих,  Санхүүгийн тайлан, татварын тайлан бэлтгэх, Компанийн бүртгэлийн үйл ажиллагаанд гарсан алдааг тухай бүр илрүүлэх, давхар болон дараалсан хяналтын оновчтой системийг зохион байгуулах мөрдүүлэх, Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлаар ахлах нягтлан бодогч, тооцооны нягтлан бодогч нарт цаг тухай бүрт нь заавар, зөвлөмж өгөх,  Дансны гүйлгээний бүртгэл болон үлдэгдэлд хяналт тавьж баталгаажуулах,  Удирдлагыг санхүүгийн тоон мэдээ тайлангаар хангах,  Тогтмол болон гэнэтийн тооллого хийх ажлыг удирдан зохион байгуулах, тооллогын явцад давхар хяналт тавих, Хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар компанийн санхүүгийн тайланг хянуулахад шаардлагатай мэдээ тайланг хүргүүлэх, баталгаажуулах

Санхүүгийн албаны дарга

Компанийн бизнесийн тогтвортой байдлыг урт хугацаанд хангах, зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үр ашгийг тогтвортой өсгөх, санхүүгийн хөшүүргүүдийг оновчтой ашиглах, санхүүгийн эрсдлийг бууруулах, санхүүгийн төлөвлөлтийг хийх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавин ажиллах Санхүү, НББ-ийн албыг удирдан зохион байгуулан ажиллах

Төлөвлөлтийн инженер

Компанид хэрэгжүүлж буй төслүүдийн мастер график хийх, тогтмол шинэчлэх  Өдөр бүр, 7 хоног бүр, сар бүрийн төслийн тайланг нэгтгэж бэлтгэх  Хэрэгжиж буй төслүүд цаг хугацааны хувьд төлөвлөснөөр явж байгаа эсэхэд хяналт тавих  Барилга угсралтын гүйцэтгэлийн хувийг гаргах тайлан бэлдэх  Хугацаа сунгаж болохуйц эрсдэлтэй ажлуудыг илрүүлж хугацааг багасгах арга хэмжээ авах  Барилга угсралтын багтай тогтмол хамтран ажиллаж ажилбар бүрийн бүтээмжийг гаргах

Санхүүгийн менежер

Группийн болон охин компаниудын санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянах, чиглүүлэх  Удирдлагыг тайлан мэдээгээр хангах  Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, өгөөж үр дүнг тооцох  Санхүүгийн шинжилгээ хийх 

ХАБЭА менежер

ХАБЭА-н удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээний менежментийг байгууллагын онцлогт тохируулан нэвтрүүлэх; Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн арга хэмжээний, төсвийг боловсруулж, байгууллагын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх; Бүх нэгж, хэсэг, салбарын ажлын байранд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, дүрэм, заавар, журмын биелэлтэд шалгалт хийж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах; ХАБЭА-тай холбоотой бусад өдөр тутмын ажлууд

Маркетингийн менежер /KFC/

KFC брэндийн бүтээгдэхүүн & үйлчилгээний хөгжүүлэлт, хэрэглэгчийн судалгаа тайлагнал, борлуулалтын анализ, CRM & дата анализ, маркетингийн олон талт шинэ санаа санаачилга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тулгуурласан маркетингийн insight, story board-ийг Монгол болон Англи хэл дээр бэлтгэх, тайлагнах, төлөвлөх.

Маркетингийн менежер / Жуулчин ХХК/

Компанийн маркетингийн бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг зохион байгуулах Зах зээлийн судалгаа хийх, брэндийн танигдсан байдлыг нэмэгдүүлэх, борлуулалтыг өсгөх, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжтай байлгах маркетингийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах Группийн маркетингийн газартай уялдан холбоотой ажиллаж сар бүр төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэл бэлтгэн тайлагнах Сошиал медиаг хөгжүүлэх, хөтлөх, зар сурталчилгааны идэвхжүүлэлт хийх Олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, биечлэн оролцох  Бусад чиг үүргүүд

Цахилгааны инженер

Төслүүдийн цахилгаан, хүчит төхөөрөмжийн ажилд чанарын хяналт тавих  Цахилгаан хүчит төхөөрөмжтэй холбоотой зургийн ажилд санал боловсруулах, хамгийн оновчтой, хэмнэлттэй шийдлийг гаргах Батлагдсан зураг төслийн дагуу цахилгааны ажлыг хийж гүйцэтгүүлэх  Барилга угсралтын өмнөх үе шатанд цахилгааны хэсгийн төсөв боловсруулах Гүйцэтгэгчдээс ирүүлсэн үнийн саналыг хянах Тендерийн материал бэлдэх  Цахилгаантай холбоотой тухайлсан ажлын зураг төсөл боловсруулах  Одоо байгаа обьектуудын цахилгаантай холбоотой галын эрсдэлийг тодорхойлох, норм дүрэм стандартын дагуу зөрчлийг засуулах арга хэмжээ авах 

Халаалт агаар сэлгэлтийн инженер

Төслүүдийн ХАС-н ажилд чанарын хяналт тавих  ХАС-тэй холбоотой зургийн ажилд санал боловсруулах, хамгийн оновчтой, хэмнэлттэй шийдлийг гаргах Батлагдсан зураг төслийн дагуу ХАС-н ажлыг хийж гүйцэтгэх Барилга угсралтын өмнөх үе шатанд ХАС-н хэсгийн төсөв боловсруулах  Гүйцэтгэгчдээс ирүүлсэн үнийн саналыг хянах Тендерийн материал бэлтгэх ХАС-тэй холбоотой ажлын зураг төсөл боловсруулах 

Дотоод аудитор /Мэдээлэл технологи/

Группийн Мэдээлэл технологийн үйл ажиллагааг сайжруулах, түүний үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн, системтэй, оновчтой арга хандлагаар группийн эрсдэлийн удирдлага, засаглал ба дотоод хяналтын үйл явцыг үнэлэх ба сайжруулах, зөвлөх үйл ажиллагааг үзүүлэх Дотоод аудитын хэлтсийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх - цахимжуулах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, хэлтсийн үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх Мэдээлэл аюулгүй хадгалагдаж, бүрэн бүтэн байдал нь алдагдаагүй, шаардлагатай цагт хүртээмжтэй байгаа эсэхийг шалган баримтжуулж, системүүдийн ашиглалт, удирдлагад аливаа үр ашиггүй нөхцөл байдал байгаа эсэхийг олж илрүүлэх

Хуулийн зөвлөх / Жуулчин ХХК/

Англи хэл дээр гэрээ, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, орчуулга хийх, гэрээ хянах. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хууль, эрх зүйн үр дагавар бүхий эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх Гэрээ, контракт болон эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн бүх төрлийн бичиг баримтыг боловсруулах, хянах Компанийн газар, хэлтэс, охин компанийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад хууль эрх зүйн асуудлаар хамтран ажиллах, баримт бичгийн төсөл боловсруулах Байгууллагын дотоод журам, түүнтэй холбогдон гарсан бусад дүрэм журам, хөдөлмөрийн гэрээ бусад гэрээг боловсруулж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавина. Компанийг хууль, шүүх төрийн байгууллагад төлөөлөх, байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүрэг

Тооцооны нягтлан бодогч

Мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл,  хөтлөлт Борлуулалтын тооцоог бүртгэх, хянах Харилцагчидтай тооцоо нийлэх Тайлан мэдээг бэлтгэн тайлагнах Борлуулагчийн гаргаж өгсөн тайланг үндэслэн бүх төрлийн тооцоог хянаж шалгах, өр авлага үүсгэхгүй ажиллах Бараа, бэлэн бүтээгдэхүүний тооллого хийх Өглөг, авлагын тооцоо нийлэх, хяналт тавих

Баримт бичиг хяналтын ажилтан

Өдөр бүр, 7 хоног бүр, сар бүрийн төслийн тайланг нэгтгэж төсөлд оролцогч талуудад илгээх Барилга угсралт болон ашиглалттай холбоотой бүх баримт бичгийн бүртгэл хөтлөх, шинэчлэх Хэлтсийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх, шинэчлэх Төсөлд шаардлагатай баримт бичгийн загварууд бэлдэх Хэлтсийн ажилчдыг баримт бичгийн нэгдсэн системд оруулах, хэрэгжүүлэлтийг хянах Төслийн бүх баримт бичгийг цахим болон хэвлэмэл байдлаар хадгалах архивлах Хурлын тэмдэглэл хөтлөх, хурлуудыг зохион байгуулах Төслийн баримт бичиг хяналтын журмыг боловсруулах

Худалдан авалтын ахлах менежер

Төслийн худалдан авалтыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн хяналт хийх Төслийн худалдан авалтын төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах Сонгон шалгаруулалтын гүйцэтгэл, хяналт, сайжруулалт хийх Томоохон худалдан авалтуудыг хариуцан хийх Төслийн багуудыг мэдээллээр хангах, координат хийх, талуудын оролцоог хангуулах Гэрээ байгуулахад хяналт тавих, гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавих

Монгол талын борлуулалтын менежер

Бизнесийн хэлцэл хийх Бэлтгэн нийлүүлэгчийн болон компанийн жилийн борлуулалтын төлөвлөгөө, ашиг хийх Хэрэглэгчийн мэдрэмжид дүн шинжилгээ хийж, борлуулалт маркетингийн стратегийн чиглэлийг тодорхойлох Гадны татан авалтыг дотоод хүчин зүйлтэй уялдуулж, ашиг хийх Бараа материалын зохистой нөөцийн хэмжээг тодорхойлон татан авалтыг зохион байгуулж бараа материалын нөөцийг зөв удирдах Брэндийн ялгарах стратегийг тодорхойлох, боловсруулах, хэрэгжүүлэх

Борлуулалтын ерөнхий менежер /Англи хэлтэй/

Бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчийн гарт хүртэлх тээвэрлэлт, хадгалалт, борлуулалтын үе шатуудад хяналтыг тавьж стандартыг мөрдүүлэн ажиллах Хэрэглэгчийн худалдан авалт, давтан худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх Биллний үнийн дүнг өсгөх, түүнд нөлөөлөх шинэ санал санаачилга гаргаж ажиллан байнгын хэрэглэгчийн харилцааг үүсгэх Хэрэглэгч рүү чиглэсэн маркетингийн үйл ажиллагааг цаг үетэйгээ уялдуулан оновчтой зохион байгуулан, хэрэгжүүлэх, сайжруулах Компанийн мастер төлөвлөгөөтэй уялдуулан хариуцсан нэгжийнхээ тухайн оны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж хагас жил болон сар бүрээр хуваарилах Бараа бүтээгдэхүүний урамшууллын талаар судалгааг өөрөө бие даан эсвэл маркетингийн хэлтэстэй хамтран хийж, өөрийн нэгжийн онцлогтой харьцуулж сайжруулах санал гаргах, хэрэгжүүлэн ажиллах Албаны өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагаа, ажилтнуудын ур чадвар, гүйцэтгэл, үйлчилгээний чанар, ажлын хурдыг тогтмол нэмэгдэхэд анхаар, тэднийг сурган хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх

Таван Богд Групп-н салбар компаниуд

 • Таван Богд Групп
 • Таван Богд Интернэйшнл ХХК
 • Таван Богд ХХК (Toyota)
 • Таван Богд Проперти ХХК
 • Жуулчин ХХК
 • Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК
 • Таван Богд Солюшнс ХХК
 • Таван Богд Финанс ХХК
 • Улаанбаатар гурил
 • Монгол Машин Концерн ХХК
 • Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
 • Улаанбаатар Принт ХХК
 • Таван Богд Фүүдс ХХК
 • ТАВАН БОГД МОТОРС ХХК
 • Таван Богд Авто Маркет ХХК
 • Эйрлинк Монголиа ХХК
 • Ар И Ди Эженси ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.