Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Таван Богд Групп

 • Ажлын байрны зар
 • Манай компани
 • Мэдээ, мэдээлэл
Барилгын хяналтын ахлах инженер

Төслүүдийн барилга угсралтын ажилд чанарын хяналт тавих  Төслийн нэгдсэн график боловсруулах Зураг төслийн уялдаа холбоо, шийдэлд санал боловсруулах Гүйцэтгэгчдээс ирүүлсэн үнийн саналыг хянах Барилга угсралтын өмнөх үе шатанд хяналтын төсөв боловсруулах Тендерийн материал бэлдэх Тухайлсан ажлын зураг төсөл боловсруулах ИТА-г удирдлагаар хангах Барилгыг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулах

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Компанийн хөдөлмөрийн харилцаа, бичиг баримтуудыг хууль тогтоомж, стандартын дагуу боловсруулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах Бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой,  өрсөлдөөнд давуу байр суурь эзлэх нөхцлийг бий болгохын тулд эерэг хандлага, гал эрмэлзэл,  ур  чадвар бүхий хүний нөөцийг бүрдүүлж, тогтворжуулж, хөгжүүлэх замаар удаан тогтвортой үр дүнтэй ажиллуулахыг эрмэлзэж ажиллана. 

Бизнес хөгжлийн албаны дарга

Микро, макро түвшний эдийн засгийн орчны шинжилгээ хийх Шинэ төсөл, шинэ бизнесийн судалгаа хийх Стратегийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хамтран ажиллах Гадаад, дотоод харилцагчтай ашигтай хамтран ажиллах Компанийн удирдлагуудыг эдийн засаг, бизнесийн талаарх мэдээ мэдээлэл, дүн шинжилгээний талаарх мэдээлллээр тогтмол хангах Хэрэгжүүлж буй шинэ төсөл нэгжүүдийг хөгжүүлэх, цаашдийн стратеги төлөвлөлт хийх Хэрэгжүүлж буй төслийн барилгын засварын ажлуудын төлөвлөлтийг хийж гүйцэтгэх

ХАБЭА сургагч багш

ХАБЭА-н сургалтуудыг зохион байгуулах, сургалтын тайлан, хөтөлбөр гаргах Сургалтын хөгжүүлэлт хийж аюулгүй ажиллагааны зөв соёлуудыг түгээж зан үйлд сургах Сургалтын төлөвлөгөө гаргаж төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавьж сургалтын өрөөний зохион байгуулалтыг хангаж ажиллах Өөрийн хариуцсан компанийн ХАБЭА-н менежментийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүнд хяналт тавьж сайжруулж ажиллах Охин компаниудын хяналт шалгалтын үр дүнгийн гүйцэтгэлийг сайжруулах талаар сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж зохион байгуулах, сургалтын дараах даалгаврын гүйцэтгэлд хяналт тавих

Хуулийн зөвлөх / Жуулчин ХХК/

Англи хэл дээр гэрээ, эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, орчуулга хийх, гэрээ хянах. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хууль зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хууль, эрх зүйн үр дагавар бүхий эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх Гэрээ, контракт болон эрх зүйн харилцааг үүсгэх, өөрчлөх, дуусгавар болгоход чиглэгдсэн бүх төрлийн бичиг баримтыг боловсруулах, хянах Компанийн газар, хэлтэс, охин компанийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад хууль эрх зүйн асуудлаар хамтран ажиллах, баримт бичгийн төсөл боловсруулах Байгууллагын дотоод журам, түүнтэй холбогдон гарсан бусад дүрэм журам, хөдөлмөрийн гэрээ бусад гэрээг боловсруулж, тэдгээрийн хэрэгжилтэд хяналт тавина. Компанийг хууль, шүүх төрийн байгууллагад төлөөлөх, байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад ажил үүрэг

Маркетингийн менежер

Компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилт зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх Маркетингийн үйл ажиллагааг хууль, журамд нийцүүлэн үр дүнтэй зохион байгуулах Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх арга аргачлалыг тодорхойлох, борлуулалтын багийг дэмжин хамтран ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

Маркетингийн ахлах менежер

Компанийн маркетингийн албыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах Компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилт зорилгыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн маркетингийн бодлого, стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, компанийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх Маркетингийн үйл ажиллагааг хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн оновчтой үр дүнтэй зохион байгуулах Брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх арга аргачлалыг тодорхойлж, борлуулалтын багтай хамтран ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

Дотоод аудитор

Эрсдэлд суурилсан аргыг ашиглан жилийн төлөвлөгөө боловсруулах, үүнд удирдлагын зүгээс илэрхийлсэн аливаа эрсдэл ба хяналттай холбоотой асуудлуудыг мэдээлэх, гүйцэтгэлийг төлөвлөгөөтэй харьцуулж тайлагнах Аудитын багийн ажил болон аудитыг мэргэжлийн түвшинд гүйцэтгэх Аудитын ажлыг гүйцэтгэх, группийн бүхий л үйл ажиллагааны дотоод хяналттай холбоотой тусгай шалгалт, судалгаанд туслах болон тайлагнах, аудит хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх Аудитын ажлыг урт богино хугацаанд төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах

Мөнгөн гүйлгээний хэлтсийн дарга

Таван Богд Группийн хэмжээнд компаниудын үйл ажиллагаа нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, НББ-ийн бодлого дүрэм журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих Компанийн мөнгөн урсгалыг оновчтой зохицуулах Мөнгөн гүйлгээний хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах  

Захирлын жолооч

Хариуцсан техникийн бүрэн бүтэн байдал, хэвийн ажиллагааг хангах Ажил үйлчилгээнд гарах бүрдээ техникийн хэвийн, аюулгүй ажиллагааг шалгаж, зохих хууль дүрмийн дагуу хөдөлгөөнд оролцох Удирдлагын өгсөн чиглэлийн дагуу түргэн шуурхай үйлчлэх Үйлчилгээнд өндөр соёл, шуурхай ажиллагааг хэвшүүлж, гаражаас орох гарах бүртээ спидометрийн заалтыг тэмдэглүүлэх Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар журмыг чанд мөрдөж ажиллах

Хүний нөөцийн албаны дарга

Бизнесийн үйл ажиллагаа, зорилго зорилтын өөрчлөлттэй холбоотой хүний нөөцийн төлөвлөлт, бодлого, дүрэм журмын өөрчлөлт шинэчлэлтийг боловсруулах; Хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлэн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулах, өөрчлөлтийг тухай бүр шинэчлэн сайжруулах; Хүний нөөцийн менежментийг орчин үеийн чиг хандлагыг судлан үйл ажиллагааны онцлогт тохируулах нэвтрүүлэх; Хүний нөөцийн алба болон бусад алба хэлтсийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах, чиг үүргийн дэмжлэг үзүүлэх; Гүйцэтгэлийн үнэлгээ болон цалин хөлсний систем боловсруулан, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих

Худалдан авалтын албаны дарга/ Таван Богд Проперти

Гадаад болон дотоод  зах зээлээс бараа материалуудад технологи, чанарын харьцуулалт судалгааг мэргэжлийн өндөр түвшинд хийж, зорилтот бизнесийн түнш байгууллагуудтай харилцан, худалдан авалтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэн ажиллах  Ложистик буюу гадаад худалдааны  тээвэрлэлтийн стандартыг  шаардлагатай алба нэгжтэй хамтран үр дүнтэй зохион байгуулах  Худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах, боловсронгуй болгох санал, шийдэл боловсруулж бусад алба нэгжийн ажилтнуудад зөвлөмж чиглүүлэг өгч, хэрэгжүүлэн ажиллах  Компанийн худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн  зардлын  зарцуулалт, зардал хэмнэлтийг судалж, сайжруулах шийдлийг тогтмол эрэлхийлж, хэрэгжүүлэх 

Сантехникийн хяналтын инженер

Төслийн барилга байгууламжуудын сантехникийн тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээний зураг төслийг хянах, төсөв төлөвлөгөөний дагуу угсралт, ашиглалт, засвар үйлчилгээний ажлыг хянах болон зохион  байгуулах ажиллагааг Монгол Улсын барилгын норм дүрэм ба стандартад нийцүүлэн цаг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгүүлэн ажиллах.

Цахилгааны хяналтын инженер

Төслүүдийн цахилгаан, хүчит төхөөрөмжийн ажилд чанарын хяналт тавих  Цахилгаан хүчит төхөөрөмжтэй холбоотой зургийн ажилд санал боловсруулах, хамгийн оновчтой, хэмнэлттэй шийдлийг гаргах Батлагдсан зураг төслийн дагуу цахилгааны ажлыг хийж гүйцэтгүүлэх  Барилга угсралтын өмнөх үе шатанд цахилгааны хэсгийн төсөв боловсруулах Гүйцэтгэгчдээс ирүүлсэн үнийн саналыг хянах Тендерийн материал бэлдэх  Цахилгаантай холбоотой тухайлсан ажлын зураг төсөл боловсруулах  Одоо байгаа обьектуудын цахилгаантай холбоотой галын эрсдэлийг тодорхойлох, норм дүрэм стандартын дагуу зөрчлийг засуулах арга хэмжээ авах 

Бизнес хөгжлийн менежер

Микро, макро түвшний эдийн засгийн орчны шинжилгээ хийх Шинэ төсөл, шинэ бизнесийн судалгаа хийх Стратегийн төлөвлөлт боловсруулах, хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хамтран ажиллах Салбар компаниудад зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, Группийн хэмжээнд шинэ төсөл хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх зарчмаар оролцох болон хэлтсийн бусад ажлууд Гадаад, дотоод харилцагчтай ашигтай хамтран ажиллах Группийн удирдлагуудыг эдийн засаг, бизнесийн талаарх мэдээ мэдээлэл, дүн шинжилгээний талаарх мэдээлллээр тогтмол хангах Салбар компаниудын бизнес хөгжлийн менежерүүдэд чиг үүргийн удирдлагын чиглүүлэг өгч дэмжиж ажиллах

Корпрэйт менежер

Бизнесийн албан и-мэйл харилцааг удирдан зохион байгуулах, холбогдох удирдлагуудад мэдээлэх Хурал уулзалтуудын MoM хөтлөх, шууд удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг холбогдох захирлуудтай хамтран хэрэгжилтийг follow-up хийх Шууд удирдлагаас өгөгдсөн орчуулгын ажлыг тухай бүр цаг хугацаанд чанартай хийн, танилцуулах Илтгэл болон танилцуулгын материал бэлдэх Хурал уулзалтын цагийг зохицуулах, холбогдох удирдлагуудад мэдээлэх Захирлын ажлын албаны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэн гүйцэтгэлийг сар бүр шууд удирдлагад тайлагнах Компанийн хүний нөөцийн удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ханган ажиллах

Санхүүгийн албаны дарга

Компанийн бизнесийн тогтвортой байдлыг урт хугацаанд хангах, зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн үр ашгийг тогтвортой өсгөх, санхүүгийн хөшүүргүүдийг оновчтой ашиглах, санхүүгийн эрсдлийг бууруулах, санхүүгийн төлөвлөлтийг хийх, хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд нь хяналт тавих Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавин ажиллах Санхүү, НББ-ийн албыг удирдан зохион байгуулан ажиллах

Санхүүгийн менежер

Группийн болон охин компаниудын санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянах, чиглүүлэх  Удирдлагыг тайлан мэдээгээр хангах  Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, өгөөж үр дүнг тооцох  Санхүүгийн шинжилгээ хийх 

Тийз захиалгын ерөнхий менежер

Тийз захиалгын албыг удирдан зохион байгуулах, холбогдох дүрэм журмыг боловсруулах мөрдүүлэх   Авиа компанийн болон компанийн дотоод дүрэм журмын дагуу үйлчилгээг үзүүлэн олон улсын болон орон нутгийн онгоцны тийз борлуулах.  Харилцагчийн хүсэлт хэрэгцээнд тулгуурлан нислэгийн өртөг болон аялалын маршрутын боломжит хувилбарууд гаргах, Авиакомпанийн тийз захиалгатай холбоотой дүрмийг захиалга бүр дээр тийз захиалгын системээс шалгах, нягтлах. Билетийг баталгаажуулахаас өмнө билетийн дүрэм, нөхцөл, торгуулийн талаар шалган, тайлбарласан байх ба зорчигчийн бичиг баримт, гадаад пасспортод үндэслэн мэдээллийг тулган шалгах  Билет бичигчд тийзийн захиалгыг өгч, бичүүлэх.  Үнэгүй тээвэрлэх ачаа болон нэмэлтээр авч явах ачааны мэдээлэл бүрэн өгөх. Дамжин нислэгтэй үед ачаа хаана авахыг тодорхой мэдээлэх. Харилцагчид нислэгийн чиглэл, нисэх өдөр, хугацаа, билетийн хүчинтэй хугацаа, буцаалт өөрчлөлтийг тайлбарлан өгөх  Нэмэлт үйлчилгээний мэдээллийг хэрэглэгчдэд өгөх, Тийзийн өдөр өөрчлөлт, буцаалтыг авиа компанийн дүрэм журмын дагуу хийх.  Борлуулалт нэмэгдүүлэх санал дэвшүүлэх, шийдвэрлүүлэх, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулахад оролцох. Борлуулалтын төлөө чармайлт гарган ажиллах.  Хэрэглэгчидтэй эргэх холбоотой ажиллаж, үйлчлүүлэгчид санаа тавиx, үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллах.  Борлууллалтыг дэмжих маркетингийн хөтөлбөрүүдэд идэвхтэй оролцох, хамрагдах  Санхүү бүртгэлийн баримтын бүрдэл хангах, борлуулалтад хяналт тавих  Системийн мэдлэгийг сайжруулах алдаагүй ажиллах 

Худалдан авалтын ахлах менежер

Төслийн худалдан авалтыг зохион байгуулах, гүйцэтгэлийн хяналт хийх Төслийн худалдан авалтын төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах Сонгон шалгаруулалтын гүйцэтгэл, хяналт, сайжруулалт хийх Томоохон худалдан авалтуудыг хариуцан хийх Төслийн багуудыг мэдээллээр хангах, координат хийх, талуудын оролцоог хангуулах Гэрээ байгуулахад хяналт тавих, гэрээний үүргийн биелэлтэд хяналт тавих

Санхүүгийн шинжээч

Компанийн санхүүгийн төлөвлөгөө, түүний биелэлттэй холбоотой ажлыг хийж гүйцэтгэх, Санхүүгийн тайлан мэдээ, гүйцэтгэлд дүн шинжилгээ хийх, Гүйцэтгэл дээр тулгуурласан тооцоолол хийх, Богино болон урт хугацааны мөнгөн хөрөнгийн төлөвлөлтийг оновчтой хийх, Бараа материалын нөөцийг хамгийн зохих түвшинд төлөвлөх 

Маркетингийн албаны дарга / KFC /

Маркетингийн албыг удирдан зохион байгуулах, компанийн богино, дунд, урт хугацааны зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн Маркетингийн бодлого, стратеги боловсруулж холбогдох үйл ажиллагааг хууль, дүрэм журамд нийцүүлэн оновчтой, үр дүнтэй зохион байгуулах KFC брэндийн бүтээгдэхүүн & үйлчилгээний хөгжүүлэлт, хэрэглэгчийн судалгаа тайлагнал, борлуулалтын анализ, CRM & дата анализ, маркетингийн олон талт шинэ санаа санаачилга, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тулгуурласан маркетингийн insight, story board-ийг Монгол болон Англи хэл дээр бэлтгэх, тайлагнах, төлөвлөх

Хөрөнгийн удирдлагын менежер

Группийн авлагын насжилтад хяналт тавих, эргэц тооцоолох Төлөгдөөгүй хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүйд ангилагдсан авлагын эргэн төлөлтөд болон хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнд хяналт тавих, зөвлөмж хүргүүлэх  Авлагын эрсдэлийн сангийн тооцооллыг хянах, баталгаажуулах  Авлагын эрсдэлийн сан байгуулах ажлыг зохион байгуулах Группийн даатгалын багцын удирдлагыг хэрэгжүүлэх  Даатгалын компаниудтай үүсгэсэн харилцааг хариуцан ажиллах Хугацаа дуусч буй даатгалыг зохистой нөхцөлийн хүрээнд хугацаанд нь сунгах ажлыг зохион байгуулах Даатгалын мастер файлыг хөтлөх Даатгалтай холбоотой аналитик хийх, тогтмол судалгаа хийх Нөхөн төлбөрийн тохиолдолын бүртгэл хөтлөх Даатгалын гэрээний хэрэгжилтэд Группийг төлөөлөн ажиллах Даатгалд хамруулах шаардлагатай эрсдэлийг тодорхойлох. 

Сонгон шалгаруулалтын менежер

Таван Богд Групп-н охин компаниудын дунд буюу түүнээс дээш түвшний ажлын байрны бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг удирдан зохион байгуулах Ур чадвартай, авьяаслаг ажил горилогчдыг татахын тулд маркетингийн арга техникийг ашиглан, ажил олгогчийн бренд, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх Шинэ ажилтнуудын Дасан зохицуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг салбаруудад чиглүүлж, хэрэгжилтийг хангуулах, хянах Нийт охин компаниудын сонгон шалгаруулалттай холбоотой үнэлгээ хийх, тайлан бэлтгэх, удирдлагад тайлагнах ERP хөгжүүлэлт төслийн багт сонгон шалгаруулалт холбоотой хөгжүүлэлт дээр дэмжлэг үзүүлэх Төлөвлөсөн олон нийтийн арга хэмжээ болон ажлын байрны өдөрлөг батлагдсан төсвийн хүрээнд бусад хүний нөөцийн менежерүүдтэй хамтран багаараа үр дүнтэй зохион байгуулах, үр дүнг нэгтгэн тайлагнах Гүйцэтгэж буй ажлуудын хүрээнд тасралтгүй суралцан, салбар компаниудад сургалт, чиглүүлэг өгөх  

Бүртгэлийн бодлого хяналтын менежер

НБББ-ын баримт бичгийн хэрэгжүүлэлт заавар журмын хэрэгжүүлэлт дээр  хяналт тавих, сайжруулалт хийх  НББ ийн зааварчилгаа, сургалтаар хангах, чиг үүргийн зөвлөмж зөвлөгөө хүргүүлэх, гүйцэтгэл дээр шалгалт хийж зөрчлийн тэмдэглэгээ хөтөлж НББ-ийн бодлогын хэлтсийн даргад тайлагнах  Сар бүрийн давтамжтай хуваарилагдсан компаниудын бүртгэлийн хяналтыг баримтаар болон программ хангамжаар зайнаас хяналт шалгалтыг явуулж, үр дүнгийн талаар тайлан бичиж, НББ-ийн бодлого хяналтын хэлтсийн даргад танилцуулах  Таван Богд Группийн НББ ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулахад санал санаачилга гаргах, санал оруулах, сайжруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, биелэлтийг шалган дүгнэлт өгч, танилцуулах    НББ ийн бодлогын баримт бичгийг хэрэгжүүлэн, сургалт семинар зохион байгуулж, удирдах

Таван Богд Групп-н салбар компаниуд

 • Таван Богд Групп
 • Таван Богд Интернэйшнл ХХК
 • Таван Богд ХХК (Toyota)
 • Таван Богд Проперти ХХК
 • Жуулчин ХХК
 • Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК
 • Таван Богд Солюшнс ХХК
 • Таван Богд Финанс ХХК
 • Улаанбаатар гурил
 • Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
 • Улаанбаатар Принт ХХК
 • Таван Богд Фүүдс ХХК
 • Ар И Ди Эженси ХХК
 • ТАВАН БОГД МОТОРС ХХК
 • Таван Богд Авто Маркет ХХК
 • Таван Богд Катеринг энд Сервис
 • Эйрлинк Монголиа ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, үйлдвэрийн гудамж, Гоёо төв байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.