Үндсэн хувилбар

Премиум Корпорэйшн

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Зээлийн менежер

Зээлийн багцад тогтмол хяналт тавин ажиллах, зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, салбарын зээлийн үйл ажиллагааг заавар зөвлөмжөөр хангаж ажиллах, зээлийн үйл ажиллагааны журам зааврыг мөрдүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөний дагуу зээлийн багцын өсөлтийг хангаж ажиллах. Хариуцсан салбар нэгжийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад хяналт тавин ажиллана.   Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагч болон боломжит харилцагчид идэвхтэй сурталчлан борлуулах Иргэн, хуулийн этгээдийн зээлийн хүсэлтийг судлан, шийдвэрлүүлэх Иргэн, хуулийн этгээдэд итгэлцлийн үйлчилгээг сурталчлан харилцагчийн данс татах ажлыг зохион байгуулах Бүртгэлийн мэдээллийн систем дэх харилцагчийн мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн байдал, зээлийн хувийн хэрэг, зээлийн гэрээний, иж бүрдэл, хүчин төгөлдөр байдлыг хариуцах Бүртгэлийн мэдээллийн системд харилцагчийн мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн оруулах Зээлдэгчтэй гэрээ байгуулах, түүний хүчин төгөлдөр байдлыг хариуцах Холбогдох мэдээ тайлан гаргах Удирдлага болон зээлийн ахлах ажилтнуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах

ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ /Сүлжээ суваг/

Хариуцсан сувгийн барааны нөөцийг бүрдүүлж, захиалга, түгээлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулна Харилцагчтай харилцаа холбоотой ажиллаж, гэрээний үүргийг хангуулах Бараа өрөлтийн ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, хянах, сайжруулах Борлуулалтын идэвхжүүлэлтийг хэрэгжүүлэх Өрсөлдөгч, зах зээлийн судалгааг хийх

Маркетингийн сувгийн борлуулагч

Өөрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бүрэн ойлгож, эзэмших, хэрэглэгчдийн найдвартай зөвлөх байх Брэндүүдтэй харилцаа холбоо тогтоох, тохирох шийдлийг санал болгох Контентийг сувгуудад байршуулах Идэвхижүүлэлтийн үр дүнг харгалзах брэнд рүү тухай бүр тайлагнах Сувгийн борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх Борлуулалт хийх явцад хуримтлуулсан мэдлэг, мэдээлэл дээр үндэслэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сайжруулах санал гаргах

ТҮГЭЭГЧ

Захиалгын дагуу бараа бүтээгдэхүүнийг харилцагчид тоо ширхэгийн дагуу бүрэн бүтэн хүлээлгэж өгнө. Төлбөр тооцоог хүлээн авч компанийн дансанд тухай бүр шилжүүлэх, түгээлтийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг өдөр бүр бүрэн хангаж ажиллана. Борлуулалтын гүйцэтгэлээр урамшуулалтай тул тухайн өдрийн захиалгыг бүрэн түгээж дуусах хүртэл ажиллана.

Data Engineer

The Data Engineer is instrumental in advancing digital transformation across Premium companies through the design and optimization of data pipelines. Responsibilities include ensuring data integrity and developing robust pipelines, requiring expertise in data engineering.   Develop and maintain robust data pipelines to extract, transform, and load data from multiple sources using tools like Apache Airflow Design and optimize data warehousing and data modeling solutions to support business intelligence and analytics, with a focus on MySQL for data storage and processing Ensure high data quality through comprehensive data validation and quality assurance processes Continuously monitor and improve the performance of data infrastructure and workflows Implement robust data security measures to protect sensitive information Collaborate with cross-functional teams, including data analysts and business stakeholders, to understand data requirements and deliver effective solutions Stay up-to-date with the latest data engineering tools, technologies, and best practices, including Python for data transformation and orchestration

Site Manager / Сайт менежер (Оюу Толгой төслийн)

Компанийн удирдлагаас тогтоож өгсөн эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын хүрээнд үйлдвэрлэлийн аюулгүй, тасралтгүй, чанартай, тогтмол үйл ажиллагааг хангуулахад удирдлагаар хангах, компанийн өрсөлдөх чадвар, үр ашигтай ажиллагааг нэмэгдүүлэх, өртөг зардлыг бууруулах, үйл ажиллагааг төлөвлөх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах чиглэлээр ажиллана. Оюу Толгой сайт дахь Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн хэтийн болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг компанийн төлөвлөлт, борлуулалтын үйл ажиллагаатай нягт уялдуулан хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг компанийн бизнесийн зорилго, зорилт, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд зөв чиглүүлж удирдах, сар, улирлын төлөвлөгөө биелүүлэх, үйлдвэрийн осол аюулгүй байдлыг хангах, ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах, чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

АВЛАГЫН НЯГТЛАН БОДОГЧ

Авлагын эргэн төлөлтөнд хяналт тавьж, гэрээний хэрэгжилтийг хангах, харилцагчтай тооцоо нийлэх Авлагын эрсдэлийг тооцож урьдчилан сэргийлэх Авлагын эрсдлийн үнэлгээ, зээлийн журам, авлага барагдуулах журам, стандарт, процессийг байнга сайжруулах Авлага барагдуулалттай холбоотой борлуулалтын багтай хамтран ажиллах Авлага барагдуулалтыг хариуцан гүйцэтгэх Авлагатай холбоотой өдөр тутам, долоо хоног, сар бүрийн тайлан мэдээ бэлтгэх, танилцуулах Түгээлтийн өдөр тутмын тайлан, тооцоон дээр хяналт тавих Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргүүд

БРЭНД МЕНЕЖЕР

Брэнд бүтээгдэхүүний зах зээлийн хувийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн маркетингийн тусгай хөтөлбөр боловсруулах, үйл ажиллагаа зохион байгуулах, гүйцэтгэх; Маркетинг борлуулалт, зах зээлийн судалгаа хийж боловсруулах; Маркетингийн төлөвлөгөө төсвийн дагуу түүнд нийцсэн тохиромжтой сувгуудийг сонгох үр дүнгийн хэрэгжилтийг хангах, хянах Гадаад харилцагч байгууллагатай тогтмол харилцаж, мэдээллээр хангах Өдөр тутмын болон долоо хоног, сар, жилийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх тайлагнах

Sales Representative

ROLE OVERVIEW: We are looking for an energetic & passionate Sales Representative who will help us achieve our sales efforts, build meaningful client relationships and contribute to our growth in the adtech industry. RESPONSIBILITIES Conduct initial outreach to potential clients through various channels, setting the stage for deeper engagement. Provide exemplary customer service, addressing clients' questions and concerns promptly and efficiently. Develop a thorough understanding of the company's products and services to accurately represent them to clients. Maintain accurate records of all sales activities, including client interactions, transactions, and feedback. Be a trusted advisor to clients, helping them to understand how our unique advertising solutions can meet their needs.

Нярав /УБ хотод/

Бараа материалын орлого зарлагыг бүртгэх, олгосон, зарлагадсан, нөөц материалын бүртгэлийг хөтлөх, төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах түүхий эд материал, аж ахуйн хангамжтай холбоотой бараа материал, компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, хяналт тавих. 

Нярав /УБ хотод/

Бараа материалын орлого зарлагыг бүртгэх, олгосон, зарлагадсан, нөөц материалын бүртгэлийг хөтлөх, төслийн үйл ажиллагаанд шаардагдах түүхий эд материал, аж ахуйн хангамжтай холбоотой бараа материал, компанийн үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтлөх, хяналт тавих. 

ЗАХИРГАА, ХН-ИЙН АЖИЛТАН

ХН-ийн анхан шатны бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах Хөдөлмөрийн харилцааны анхан шатны бүртгэл, мэдээллийг хөтлөх, бичиг баримт боловсруулах Идэвхижүүлэлт, дасан зохицуулах хөтөлбөр зохион байгуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Захиргаа бичиг хэрэг, оффис менежменттэй холбоотой ажлуудыг хариуцан ажиллах ХН-ийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай холбоотой улирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэх Бусад АБТ-д заагдсан чиг үүргүүд

Видео эдитор

Компанийн маркетингийн стратегитэй уялдсан богино болон урт видео контентууд бүтээх Видеоны санаа, бүтээлч санаачлага гаргах Хэрэглэгчдэд нийцэх бүтээлч дижитал туршлагыг бий болгох Төслийн хэмжээнд баг болон ажиллах

Хэрэглэгчийн зөвлөх /ecommerce/

Онлайн хэрэглэгчийн захилгыг хариуцан ажиллах ба захиалгатай холбоотой асуулт, санал гомдлыг хүлээн авах, хэрэглэгчид зөвлөгөө, мэдээллийг өгөх Хэрэглэгчийн гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч хурдан шуурхай шийдвэрлүүлэн ажиллах Хэрэглэгчээс ирсэн санал, гомдол асуудалд судалгаа хийж, үйл ажиллагааг сайжруулахад санал өгөх, сайжруулалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах

Software Developer

Back-End Developer Full-stack developer

Тооцооны нягтлан бодогч

НББ-ийн хууль болон холбогдох тушаал, шийдвэр, НББОУС, СТОУС болон бусад дүрэм, журам, группийн НББ-ийн баримт бичгийн дагуу гүйлгээг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх Компанийн Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах Компанийн мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, харилцагчийн тооцооны анхан шатны баримтыг бүрдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл хөтлөх Өдөр тутмын үйл ажиллагааны бүртгэлийг санхүүгийн программд үнэн зөв, цаг тухай бүрт нь оруулж, бүртгэл хөтлөх. Харилцагч компани, байгууллагуудтай үүссэн тооцоог бүртгэлд тусган тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулах, хэрэв тооцоогоор авлага өглөгтэй  бол арга хэмжээг ерөнхий нягтлан бодогчтой хамтран авч ажиллах

Борлуулалтын ахлах менежер

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, өрсөлдөөн, дата судалгаанд үндэслэн борлуулалтын болон маркетингийн урт, богино хугацааны тусгай хөтөлбөр, стратеги боловсруулах, хэрэгжүүлэх Борлуулалт, маркетингийн болон түгээлтийн үйл ажиллагааны журам, стандартыг болорвруулах, удирдах, хяналт тавих Борлуулалтын алба, хэлтсийн үйл ажиллагаа, процессыг оновчтой тодорхойлж, чиглүүлж, удирдан манлайлах, хяналт тавих Өдөр тутмын болон долоо хоног, сар, жилийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих; Багийн бүрдүүлэлт, чадавхжилт, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тасралтгүй хөгжүүлэх

Sales Manager

ROLE OVERVIEW: We are looking for an experienced Senior Sales Representative with an innovative and creative mindset to lead and drive our sales efforts, build meaningful client relationships, and contribute to our growth in the ad tech industry. RESPONSIBILITIES Develop and execute sales strategies Lead sales initiatives with creativity to meet and exceed targets. Develop and maintain client relationships, providing advertising solutions that stand out. Utilize an in-depth understanding of our products to offer innovative recommendations. Identify and explore new business opportunities through insightful market research. Use customer feedback to help innovate and improve our product and sales strategies. Generate and analyze sales reports to understand trends and anticipate market shifts.

Нягтлан бодогч

НББ-ийн хууль болон холбогдох тушаал, шийдвэр, НББОУС, СТОУС болон бусад дүрэм, журам, группийн НББ-ийн баримт бичгийн дагуу гүйлгээг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх Монгол улсын Татварын хуулийн дагуу татварын тооцооллыг үнэн зөв тооцоолж, бүртгэх Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тайлан тооцоог шалгаж, бараа материал болон эд хөрөнгийн тооллогыг хийх Мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, харилцагчийн тооцооны анхан шатны баримтыг бүрдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл хөтлөх Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл түүний элэгдэл, бараа материалын өртгийн бүртгэл, зардлын бүртгэл, түрээс болон бусад зардлын бүртгэл хөтлөлтийг зөв оновчтой хөтлөх Компанийн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой тайлан мэдээлэл бэлтгэж, удирдлагыг мэдээллээр хангах, ажилтнуудыг НББ-ийн дүрэм журмын мэдлэг олгож, стандартыг мөрдүүлж ажиллах

Тооцооны нягтлан бодогч

НББ-ийн хууль болон холбогдох тушаал, шийдвэр, НББОУС, СТОУС болон бусад дүрэм, журам, группийн НББ-ийн баримт бичгийн дагуу гүйлгээг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх Компанийн Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах Компанийн мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, харилцагчийн тооцооны анхан шатны баримтыг бүрдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл хөтлөх Өдөр тутмын үйл ажиллагааны бүртгэлийг санхүүгийн программд үнэн зөв, цаг тухай бүрт нь оруулж, бүртгэл хөтлөх. Харилцагч компани, байгууллагуудтай үүссэн тооцоог бүртгэлд тусган тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулах, хэрэв тооцоогоор авлага өглөгтэй  бол арга хэмжээг ерөнхий болон ахлах нягтлан бодогч нартай хамтран авч ажиллах

Ахлах нягтлан бодогч

НББ-ийн хууль болон холбогдох тушаал, шийдвэр, НББОУС, СТОУС болон бусад дүрэм, журам, группийн НББ-ийн баримт бичгийн дагуу гүйлгээг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх Монгол улсын Татварын хуулийн дагуу татварын тооцооллыг үнэн зөв тооцоолж, бүртгэх Тооцооны нягтлангуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тайлан тооцоог шалгаж, бараа материал болон эд хөрөнгийн тооллогыг хийх Авлагын бүртгэлийг зөв оновчтой зохион байгуулж, компанид өр үүсгэхгүй байх, авлагыг барагдуулах ажлыг Ерөнхий нягтлан бодогчтой хамтран цаг алдалгүй зохион байгуулах Мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, харилцагчийн тооцооны анхан шатны баримтыг бүрдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл хөтлөх Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл түүний элэгдэл, бараа материалын өртгийн бүртгэл, зардлын бүртгэл, түрээс болон бусад зардлын бүртгэл хөтлөлтийг зөв оновчтой хөтлөх

Ахлах нягтлан бодогч

НББ-ийн хууль болон холбогдох тушаал, шийдвэр, НББОУС, СТОУС болон бусад дүрэм, журам, группийн НББ-ийн баримт бичгийн дагуу гүйлгээг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх Монгол улсын Татварын хуулийн дагуу татварын тооцооллыг үнэн зөв тооцоолж, бүртгэх Тооцооны нягтлангуудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, тайлан тооцоог шалгаж, бараа материал болон эд хөрөнгийн тооллогыг хийх Авлагын бүртгэлийг зөв оновчтой зохион байгуулж, компанид өр үүсгэхгүй байх, авлагыг барагдуулах ажлыг Ерөнхий нягтлан бодогчтой хамтран цаг алдалгүй зохион байгуулах Мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, харилцагчийн тооцооны анхан шатны баримтыг бүрдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл хөтлөх Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл түүний элэгдэл, бараа материалын өртгийн бүртгэл, зардлын бүртгэл, түрээс болон бусад зардлын бүртгэл хөтлөлтийг зөв оновчтой хөтлөх

Лаборант (3)

Үйлдвэрийн агуулахад шинээр буусан түүхий эд материалын орд газар, бэлтгэн нийлүүлэгч компанийн нэрийг тодруулж хичнээн м3 /тн/ буусан зэргийг тэмдэглэл хөтлөж холбогдох стандартуудын дагуу дээж бэлтгэж, шинжилгээ хийж үр дүнг боловсруулж холбогдох удирдлагуудад танилцуулах Шинээр бууж буй түүхий эд материалууд (элс, хайрга, дайрга, цемент, нэмэлт бодис) дээр  дээж авч, анхан шатны шинжилгээ хийж, тэмдэглэл хөтлөж тогтмол хяналт тавьж ажиллах Бэлтгэсэн бетон сорьцуудыг зөв дараалалтай, хаяг шошгуудыг хольж солилгүй эмх цэгцтэй, стандарт орчинд нь хадгална Лабораторит туршилтанд  хэрэглэгдэх түүхий эд материалуудыг ялгаж  бэлдэх, туршилтын ажилд шууд оролцож ажиллах

Site Manager / Сайт менежер (Оюу Толгой төслийн)

Компанийн удирдлагаас тогтоож өгсөн эрх мэдэл, үүрэг хариуцлагын хүрээнд үйлдвэрлэлийн аюулгүй, тасралтгүй, чанартай, тогтмол үйл ажиллагааг хангуулахад удирдлагаар хангах, компанийн өрсөлдөх чадвар, үр ашигтай ажиллагааг нэмэгдүүлэх, өртөг зардлыг бууруулах, үйл ажиллагааг төлөвлөх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, удирдлагыг мэдээллээр хангах чиглэлээр ажиллана. Оюу Толгой сайт дахь Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн хэтийн болон өдөр тутмын үйл ажиллагааг компанийн төлөвлөлт, борлуулалтын үйл ажиллагаатай нягт уялдуулан хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг компанийн бизнесийн зорилго, зорилт, бодлогыг хэрэгжүүлэхэд зөв чиглүүлж удирдах, сар, улирлын төлөвлөгөө биелүүлэх, үйлдвэрийн осол аюулгүй байдлыг хангах, ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтыг сайжруулах, чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх

Тооцооны нягтлан бодогч

НББ-ийн хууль болон холбогдох тушаал, шийдвэр, НББОУС, СТОУС болон бусад дүрэм, журам, группийн НББ-ийн баримт бичгийн дагуу гүйлгээг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх Компанийн Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах Компанийн мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгө, хангамжийн материал, харилцагчийн тооцооны анхан шатны баримтыг бүрдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл хөтлөх Өдөр тутмын үйл ажиллагааны бүртгэлийг санхүүгийн программд үнэн зөв, цаг тухай бүрт нь оруулж, бүртгэл хөтлөх. Харилцагч компани, байгууллагуудтай үүссэн тооцоог бүртгэлд тусган тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулах, хэрэв тооцоогоор авлага өглөгтэй  бол арга хэмжээг ерөнхий нягтлан бодогчтой хамтран авч ажиллах

Техникч /Сургаж авна/

Шинээр үйлдвэрлэсэн бетон зуурмагийн бүтэц шинж чанар захиалагчийн шаардлагад нийцэж буй эсэхэд холбогдох стандарт, турших аргын дагуу туршилтыг үнэн зөв гүйцэтгэж үйлдвэрийн технологич инженер, чанарын менежер нарыг мэдээллээр хангах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Монгол улс, Улаанбаатар 14241, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Олимпийн гудамж 19А, Шангри-Ла Төв, Шангри-Ла Оффис, 23 давхар Премиум Корпорэйшн Утас: (976) 7012-2292

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.