Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Orchlon Consulting LLC

Orchlon tower
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Талбайн туслах инженер

А, В, С блок хариуцсан Ахлах ИТА-ны удирдлаганд ажиллана. Барилгын норм стандартын дагуу ажиллах Туслан гүйцэтгэгч талын ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих Ерөнхий инжинер, ахлах инжинер нарын ажилд дэмжлэг үзүүлэх Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

ХАБЭА-н ажилтан

Төслийн талбайд ЕГ-ийн блок хариуцсан ХАБЭА-н ажилтнаар ажиллана Туслан гүйцэтгэгч нарын ХАБЭА болон төслийн талбайн эрсдлийг илрүүлж шийдвэрлэх, зааварлах, чиглүүлэх, зөвлөмж өгөх үндсэн үүрэгтэй Хариуцсан блокынхоо ХАБЭА-н эрсдлийг илрүүлж эрсдлийн үнэлгээг хийнэ. Эрсдлийн үнэлгээг үндэслэж шийдэл, санал санаачлага боловсруулж, хариуцах туслан гүйцэтгэгч нараар хийлгүүлнэ. Төслийн жижүүрээр ажиллана Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Судалгааны мэргэжилтэн

Үл хөдлөх хөрөнгө, зах зээлийн ба бизнесийн орчны судалгааг давтамжтай хийнэ. ТГ компаниудын судалгаа хийнэ. Төсөлд хэрэглэх БМ-ын судалгааг хийнэ. Асуудлыг задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх Судалгааны тоон мэдээлэл боловсруулах  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

Борлуулалтын ажилтан&менежер

Өөрийн бариулж буй төслийн борлуулалт дээр багаар ажиллана. Борлуулалтын төлөвлөгөө гаргах, гаргасан төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх явцын тайланг өдөр бүр тайлагнах. Өөрсдийн захиалагч нараа халамжлах, явцын мэдээ мэдээллээр хангах. Төслийн онцлог, байршил, давуу талыг танилцуулж, мэдээ мэдээллээр хангадаг байх. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

Бараа материалын нярав

БМ-ын нягтлан бодогчийн шууд удирдлаган дор нярвын өдөр тутмын ажлыг зохион байгуулна. БМ-ын хадгалалт, хамгаалалт, хураалт, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах үндсэн үүрэгтэй. БМ-ын худалдан авалт, орлого, зарлагыг НББ-ийн дагуу бүртгэж /QR болон бар кодоор олгож/ тухай бүрт нь орлого зарлагаа бүртгэж өдөр бүр БМ-ын тайлан гарна. Бараа материалын тооллогыг сар бүр түүвэрчилж , бүртгэл хийж, тайлагнана. Худалдан авсан БМ-ын орлого, зарлага, ЕГ, ТГ нарын захиалгыг он, сар өдөр, цаг минутыг хаана, юунд, хэзээ хэрхэн хэрэглэхийг чеклэж, хүлээлгэн өгөхтэй холбоотой бүртгэлийг хийж олгоно. Төслдийн талбайд буй захиалагч, ЕГ-ийн контейнер, оффис, хашаа, агуулах, камер, кабельх мэт эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна. ТГ нарт олгосон бараа материалын хойноос хяналт тавина. Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Тооцооны нягтлан бодогч

Компаний Ерөнхий ня-бо-гийн удирдлаган дор байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд орлого зарлагын тооцоог хийх Бараа материал, үндсэн хөрөнгийн бүртгэл тооллогыг хийж нэгжийн болон Гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулах /сар улирал тутам/ Байгууллагын НББ-ийг холбогдох хууль журмын дагуу ахлах нягтлан бодогчийн зааварчилгааны дагуу явуулах,  Ажилчдын цалин хөлсний тооцоо бодох, олгох, нэгжийн болон Гүйцэтгэх удирдлагад тайлагнах Улирал, хагас, бүтэн жилээр үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн тооллого хийж, тайланг Ерөнхий, ахлах ня-бо-оор хянуулан баталгаажуулах,  Үндсэн хөрөнгө болон бараа материалын бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтыг хариуцаж ажиллах,  Бэлэн мөнгө болон аж ахуйн няраыг хянаж шалгаж, цаг хугацаанд нь бүртгэлийг зөв хөтлөх НББ-ийн анхан шатны баримтуудыг бүрдүүлэн зохих журмын дагуу НББ-ийн програмид мэдээлллийг цаг хугацаанд оруулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Зураг төслийн ажилтан

Төслийг хөгжүүлэх, сайжруулах Хариуцсан блокынхоо БУА-ын явцыг багаар хянаж ажиллана. Барилгын интерьер, тоо хэмжээ, өнгө дизайн, БА-н төлөвлөлт хариуцах Архитектор төлөвлөлт хийж, барилга гүйцэтгэлийн явцад экстерьер, интерьерийн зураг зурж, үүнийг хэрхэн хийж буйг хянана. Төслийн зургийг Revit программ руу шилжүүлэн ЕГ, ТГ нарыг ажлын зураг, интерьер, экстерьер, тоо ширхэг, өнгө дизайн, хэв маягаар хангана. Төслийн дотор төлөвлөлт, интерьер, өнгө үзэмж, хийцлэл, чанар байдал, гоо зүй, тэгш хэмийг хариуцна. ЕГ, ТГ нарын өдөр тутмын хийж буй ажлыг хянадаг, шалгадаг, аудитладаг /хэрвээ чанаргүй, муруй хазгай бол эрсдэлтэй байдлыг илрүүлж засварлуулах үндсэн үүрэгтэй./ Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх

Ахлах нягтлан бодогч

• Компанийн алсын хараа, эрхэм зорилго, зорилтын хүрээнд нягтлан бодох бүртгэлийн өдөр тутмын ажлыг ахалж нэгтгэж, зохион байгуулна, тайлагнана. • Компаний нягтлан бодох бүртгэлийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн туххай хууль болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлэн цаг хугацаандаа сар бүрийн 05-ны дотор Гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулж/ зөвшөөрөл авна.• Сар бүр орлого, зарлага, авлага, өглөг, бараа материалын үлдэгдэл, дуусаагүй үйлдвэрлэл, үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээр тайлан гаргаж хянуулна.• Сар бүрийн 05-ны дотор НӨАТ-ын тайланг боловсруулж, хянуулж батлуулж, тайлагнана. Тухайн сарын, тухайн улирлын, тухайн жилийн аваагүй НӨАТ-ын жагсаалтыг танилцуулж бууруулж ажиллана.• Өөрийн удирдлаганд ажиллаж буй тооцооны болон бараа материалын ня-бо-нуудыг мэргэжил, арга зүйгээр удирдаж, зохион байгуулна.• Тооцооны болон бараа материалын ня-бо-нуудын төлөвлөгөөг хянаж, биелэлт, ажил үүргийн хуваарь, үүрэг даалгаварыг нэгтгэж, 7 хоног бүр явцын тайлан мэдээг нэгтгэн боловсруулж Гүйцэтгэх удирдлагад тогтмол танилцуулна.• Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

Бараа материал хариуцсан ня-бо

Төслийн талбайн нярвын ажлыг удирдан чиглүүлэх. Бараа материалын бүртгэл тооллогыг улирал, хагас, бүтэн жилээр хийж ерөнхий, ахлах ня-бо-оор хянуулан баталгаажуулж, Гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулах БМ-ын хадгалалт, хамгаалалт, хураалт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавих үндсэн үүрэгтэй. Бараа материалын бүртгэлийг анхан шатны маягтыг үндэслэн орлого зарлагын бүртгэлийг цаг тухайд нь санхүүгийн программд шивж бүртгэн удирдлагыг шаардлагатай мэдээ мэдээллээр хангах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад ажил үүргийг гүйцэтгэх.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД 1-р хороо, UBmart төвийн байр 405 тоот

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.