Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Нэткапитал санхүүгийн корпораци

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Дижитал салбарт зээлийн эдийн засагч / Тэнгис /

- Харилцагчдад бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, NetApp аппликэйшн, дижилтал зээлтэй холбоотой мэдээллийг хүргэж борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, - Сошиал санал хүсэлтэд шуурхай хариу өгөх - Харилцагчдын тоог нэмэгдүүлэх - Зээлийн эргэн төлөлтөнд хяналт тавих;

Тусгай активын менежер

Чанаргүй зээл дээр ажиллах, төлүүлэх; Шүүх болон ШШГ-д шилжүүлэх зээлийн материал бүрдүүлэх, бүрдэлд хяналт тавих, шилжүүлэх; Шүүхэд шилжсэн зээлтэй ажиллах; Салбарт чанаргүй зээлтэй ажиллах чиглэл өгөх;

Зээлийн менежер /Зээл шийдвэрлэх/

Үндсэн чиг үүрэг Салбараас ирсэн зээлийн хүсэлтийг тогтоосон эрхийн хүрээнд шийдвэрлэх: Зээл судлах зөвшөөрөл өгөх; Шинэ, нэмэлт зээл олгох шийдвэр гаргах; Олгосон зээлд нөхцөл, бүтэц өөрчлөлт хийх; Барьцаа хөрөнгө солих, чөлөөлөх шийдвэр гаргах; Тогтоосон эрхийн хүрээнд барьцааны хөрөнгийн үнэлгээ хийх; Зээлийн процесст мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхэд удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу оролцох: Зээлийн багцын чанарын тоон зорилтыг хангах; Зээлтэй холбоотой баримт бичиг боловсруулах, систем тестлэхэд оролцох; Зохицуулагч байгууллага, гадаад, дотоод аудитын хүрээнд өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг хангах; Ажлын байрны зорилго Эрхийн хүрээнд салбар, нэгжүүдээс ирсэн зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх; Байгууллагын стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилго, зорилтыг хангахад Зээлийн газрын хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгт мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх;

Эрсдэлийн менежер

Хууль, дүрэм, компанийн дотоод хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хүрээнд бодлого, журам, аргачлалыг боловсруулах; Газар, нэгжүүдэд сургалт, зааварчилгаа өгөх; Эрсдэлийг үнэлэх, хариу арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжилтийг эрсдэлийн төрлүүдээр хянах; Үүсч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах боломжит хувилбаруудыг тодорхойлох, үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, шийдвэрлэх; Ажлын байрны бусад чиг үүргийн дагуу ажиллах.  

Зээлийн ажилтан (Гранд плаза салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

Зээлийн ажилтан - (Сансар салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан - (Яармаг салбар)

Зээлийн эрсдэлийн чиг үүргээр ажиллах; Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Дотоод аудитор

Нэгж аудитыг төлөвлөх, гүйцэтгэх, тайлагнах, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хянах Компанид мөрдөгдөж байгаа дүрэм, журмуудыг хэрэгжилтэнд хөндлөнгийн хараат бус, бодит хяналт тавих; Аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хамрах хугацаа, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж, аудитын уулзалтыг хөтлөн явуулах Томилогдсон аудитын эрсдэл ба хяналтын матрицыг боловсруулах Аудитлагдаж буй газар, салбар, нэгжийн удирдлагатай харилцах ба хийгдэх ажлуудыг хооронд нь уялдуулж, хамтын ажиллагааг зохион байгуулах Холбогдох хууль тогтоомж, салбарын стандарт, бодлого, журамд нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, дутагдлыг илрүүлэх, залилангийн улаан туг болон  зөрчил, шаардлага хангаагүй нөхцөл байдлыг илрүүлэх замаар шалгах Аудитын тайланг монгол хэл дээр товч, тодорхой, зөв, тууштай, бүтээлч, уялдаатай, бүрэн гүйцэд, цаг тухайд нь боловсруулах

Харилцагчийн үйлчилгээний газрын Мэргэжилтэн

Харилцагчид нөлөөлдөг процессуудыг тасралтгүй сайжруулах, үүнтэй холбогдох ажлуудыг чанартай гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Харилцагчийн дуу хоолойг судлах, ойлгох, ойлгуулах Багуудтай үр ашигтай хамтран ажиллахад бүх талаар дэмжиж оролцоно. Тасралтгүй сайжруулалтыг чанартай гүйцэтгэхэд идэвхи, зүтгэлтэй оролцоно.

Мэдээллийн ажилтан

Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлж, стандартын дагуу харилцагчдад мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, үйлчилгээ үзүүлэх; Холбогдсон харилцагчийн лавлагаа, гомдол,санал хүсэлт, сонирхсон болон хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, маркетингийн  идэвхжүүлэлтийн хүрээнд хийгдсэн аян, урамшуулалт хөтөлбөрийн бүртгэлийг программд цаг тухай бүрт үнэн зөв алдаагүй бүртгэх; Харилцагчийн үйлчилгээний газартай холбоотой үзүүлэлтийг хянаж,  үр дүнг сайжруулах; Орж ирсэн гомдлыг бүртгэж, мэдэгдэх; Шаардлагатай тохиолдолд гомдол, санал, хүсэлтэд хамааралтай газар, нэгжрүү холбогдох; Хувийн KPI – аа хэмжиж хянах;  

Зээлийн мэргэжилтэн

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах Дижитал болон Уламжлалт зээлийн бүтээгдэхүүн хариуцсан аль нэг чиг үүргээр ажиллах

Зээлийн ажилтан (Их монгол салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан /Чингэлтэй салбар/

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах. 

Зээлийн ажилтан (Сити товер)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан (Баянгол салбар)

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах Дижитал болон Уламжлалт зээлийн бүтээгдэхүүн хариуцсан аль нэг чиг үүргээр ажиллах

Менежмент хариуцсан менежер

Компанид нэвтрүүлсэн менежментийн хэрэгслүүдийг байнгын сайжруулах, шаардлагатай шинэ түүлийг судалж, нэвтрүүлэх Компанийн стратеги төлөвлөгөөний биелэлтийг хянах, тайлагнах, шинэчлэхэд шаадлагатай дотоод, гадаад судалгаа шинжилгээг хариуцан хийлгэх, аргачлалыг тасралтгүй сайжруулах Салбаруудын үйл ажиллагаанд Ажайл аргачлалын чиглүүлэг мэдээлэл өгөх, удирдлагаар хангах Компанийн нэгдлийн бүтэц, засаглалын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу бусад чиг үүрэг

Эрсдэлийн менежер

Хууль, дүрэм, компанийн дотоод хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хүрээнд бодлого, журам, аргачлалыг боловсруулах; Газар, нэгжүүдэд сургалт, зааварчилгаа өгөх; Эрсдэлийг үнэлэх, хариу арга хэмжээг боловсруулах, хэрэгжилтийг эрсдэлийн төрлүүдээр хянах; Үүсч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах боломжит хувилбаруудыг тодорхойлох, үр дүнг үнэлэх, дүгнэх, шийдвэрлэх; Ажлын байрны бусад чиг үүргийн дагуу ажиллах.  

Зээлийн менежер /Зээл шийдвэрлэх/

Үндсэн чиг үүрэг Салбараас ирсэн зээлийн хүсэлтийг тогтоосон эрхийн хүрээнд шийдвэрлэх: Зээл судлах зөвшөөрөл өгөх; Шинэ, нэмэлт зээл олгох шийдвэр гаргах; Олгосон зээлд нөхцөл, бүтэц өөрчлөлт хийх; Барьцаа хөрөнгө солих, чөлөөлөх шийдвэр гаргах; Тогтоосон эрхийн хүрээнд барьцааны хөрөнгийн үнэлгээ хийх; Зээлийн процесст мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхэд удирдлагаас өгсөн чиглэлийн дагуу оролцох: Зээлийн багцын чанарын тоон зорилтыг хангах; Зээлтэй холбоотой баримт бичиг боловсруулах, систем тестлэхэд оролцох; Зохицуулагч байгууллага, гадаад, дотоод аудитын хүрээнд өгсөн үүрэг, даалгаврын хэрэгжилтийг хангах; Ажлын байрны зорилго Эрхийн хүрээнд салбар, нэгжүүдээс ирсэн зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлэх; Байгууллагын стратегийн болон үйл ажиллагааны зорилго, зорилтыг хангахад Зээлийн газрын хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэгт мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх;

Зээлийн ажилтан - (Хороолол салбар)

Зээлийн эрсдэлийн чиг үүргээр ажиллах; Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Харилцагчийн үйлчилгээний газрын Мэргэжилтэн

Харилцагчид нөлөөлдөг процессуудыг тасралтгүй сайжруулах, үүнтэй холбогдох ажлуудыг чанартай гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Харилцагчийн дуу хоолойг судлах, ойлгох, ойлгуулах Багуудтай үр ашигтай хамтран ажиллахад бүх талаар дэмжиж оролцоно. Тасралтгүй сайжруулалтыг чанартай гүйцэтгэхэд идэвхи, зүтгэлтэй оролцоно.

Зээлийн ажилтан (Сонгинохайрхан салбар)

-Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;-Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;-Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;-Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;-Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах

Зээлийн ажилтан / Булган салбар/

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх; -Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах; -Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах; -Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх; -Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах Боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш Мэргэжил: Банк, Санхүү, Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлагаар төгссөн бол давуу тал болно. Туршлага: Банк санхүү, бизнесийн байгууллагад зээл болон борлуулалтын үйл ажиллагааны чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Дата аналист /Салбарын удирдлагын газарт/

Зээл болон бусад үйл ажиллагаатай холбоотой дата шинжилгээ хийх, тайлан гаргах; Бизнес анализ хийж удирдлагын шийдвэр гаргахад мэдээллээр хангах; Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг боловсруулах; Байгууллагын гадаад, дотоод өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх; загвар, dashboard, тайлан мэдээ боловсруулах; Салбарын тайлан төлөвлөгөө, мэдээг сар бүр цаг тухайд нь авч, хянаж нэгтгэн дүгнэлт гаргах, удирдлагад тайлагнах; Зээлийн процессыг байнга сайжруулах, гарч буй системийн алдаа дутагдлын талаар судалж, сайжруулах санал гаргах, Бусад шаардлагатай чиг үүргүүд.   Ажлын зорилго Дата мэдээлэлд статистик анализ хийж дугнэлт гарган туунийг сайжруулах бодлого, стратегийг тодорхойлох, телевлех, удирдлагыг унэн зев мэдээллээр хангах уйл ажиллагааг гуйцэтгэнэ.

Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн менежер

Шинээр харилцагч байгууллага татах, бүртгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх; Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бодлого, журам, заавар боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах; Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, холбоотой гэрээ, хэлцэл хийх, танилцуулах; Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар өрсөлдөгч байгууллагын судалгаа хийх, хэрэгцээг тодорхойлох;

CHIEF FINANCIAL OFFICER

Carrying out financial duties to enable smooth running of the Financial Department. Exploring the international financial and accounting standards and monitoring systems to implement for company’s operation and keep it accordance with the financial principle. Providing monitoring tips on daily accounting logs. Advice on registration in different cases, standards, tax, and tax regulations. Managing your financial team and organizing job duties and developing effectively them. Supporting Investment Department to create new investment opportunity and making plan and monitoring it. Supervise acquisition and due diligence and negotiate acquisitions Conducting internal audits and arranging external studies to determine whether accounts and records conform to established policies. Participating in management meetings, and new projects and developing strategies Identifying any issues or risks and informing the relevant authorities Collecting, keeping custody, and disbursing of funds and instituting procedures for effective budgetary control

Менежмент хариуцсан захирал

1. Компанид нэвтрүүлсэн менежментийн хэрэгслүүдийг байнгын сайжруулах, шаардлагатай шинэ түүлийг судалж, нэвтрүүлэх2. Компанийн стратеги төлөвлөгөө болон гүйцэтгэлийн төлөвлөлтийг гаргуулах, тайлагнах3. Гүйцэтгэх удирдлагын багийг арга зүй, аргачлалын дагуу чиглүүлж, сургаж хөгжүүлэх, тасралтгүй сайжруулах4. Компанийн нэгдлийн бүтэц, засаглалын үйл ажиллагааг хариуцах5. Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасны дагуу бусад чиг үүрэг

Дата аналист /Дижитал салбарын удирдлагын газар/

Зээл болон бусад үйл ажиллагаатай холбоотой дата шинжилгээ хийх, тайлан гаргах; Бизнес анализ хийж удирдлагын шийдвэр гаргахад мэдээллээр хангах; Алба хоорондын мэдээллийн системийн сайжруулалт телевлелт хийх; Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг боловсруулах;   Ажлын зорилго Дата мэдээлэлд статистик анализ хийж дугнэлт гарган туунийг сайжруулах бодлого, стратегийг тодорхойлох, телевлех, удирдлагыг унэн зев мэдээллээр хангах уйл ажиллагааг гуйцэтгэнэ.

Дата аналист /Салбарын удирдлагын газарт/

Зээл болон бусад үйл ажиллагаатай холбоотой дата шинжилгээ хийх, тайлан гаргах; Бизнес анализ хийж удирдлагын шийдвэр гаргахад мэдээллээр хангах; Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг боловсруулах; Байгууллагын гадаад, дотоод өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх; загвар, dashboard, тайлан мэдээ боловсруулах; Салбарын тайлан төлөвлөгөө, мэдээг сар бүр цаг тухайд нь авч, хянаж нэгтгэн дүгнэлт гаргах, удирдлагад тайлагнах; Зээлийн процессыг байнга сайжруулах, гарч буй системийн алдаа дутагдлын талаар судалж, сайжруулах санал гаргах, Бусад шаардлагатай чиг үүргүүд.   Ажлын зорилго Дата мэдээлэлд статистик анализ хийж дугнэлт гарган туунийг сайжруулах бодлого, стратегийг тодорхойлох, телевлех, удирдлагыг унэн зев мэдээллээр хангах уйл ажиллагааг гуйцэтгэнэ.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла Оффисын 22 давхарт , өрөө #2201, 19 Олимпийн гудамж, 1-р хороо , Улаанбаатар хот 14241

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.