Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Шангри-Ла Оффисын 22 давхарт , өрөө #2201, 19 Олимпийн гудамж, 1-р хороо , Улаанбаатар хот 14241

Нэткапитал санхүүгийн корпораци - Нээлттэй ажлын байрууд

2021-04-13
IT Auditor

Obtains the process understanding in scope for all assigned audits by documenting flowcharts and/or process narratives
Conducts structured, behavioral, and situational audit interviews professionally with variety of audit client members by inquiring open and close ended questions and documenting interview reports
Gathers preliminary audit data through observation, walkthroughs, questionnaires, and reviewing the previous audit reports
Develops risk control matrix for all assigned audit by listing all identified risks, existing controls, evaluating and prioritizing risk by its impacts and likelihood, and developed appropriate audit programs
Organizes diversity of audit kick-off meetings with audit clients by establishing the rapport, presenting the audit objectives, scope, and audit coverage period, and build common grounds and setting expectations for both parties
Applies judgmental and variety of statistical sampling methods by maintaining a status of independence and objectivity
Review documents and records proving the effectiveness and efficiency of established controls by obtaining verbal and written third-party assurance, and perform analytical tests
Examines the audit clients’ compliance with relevant laws and regulations, industry standards, policy and procedures by uncovering any deficiencies, and identifying potential fraud red flags, irregularity, and unsatisfactory conditions
Provides audit clients with cost effective recommendations to better manage its risks, control, and governance process
Wrote concise, clear, correct, consistent, constructive, coherent, complete, and timely the audit reports in English
Communicates and presented all assigned audit results with senior management and audit committee in PPT in English
Acting as a control supervisor in the process of purchasing, testing, implementing a broad-scope/big system
Examine internal IT controls, evaluate the design and operational effectiveness, determine exposure to risk, and develop remediation strategies.

Troubleshoot security and network problems.

2021-04-13
IT Аудитор

-        Урсгал схем болон процессыг зураглаж баримтжуулах замаар хуваарилагдсан бүх аудтын нэгжийн үйл явцын ойлгох
-        Аудитлагдаж буй нэгжтэй аудитын ярилцлагыг мэргэжлийн түвшинд явуулж, нээлттэй, хаалттай асуулт асууж, ярилцлагын тайланг баримтжуулдаг
-        Ажиглалт, судалгаа шинжилгээ, болон өмнөх аудитын тайланг хянах замаар Аудитын урьдчилсан мэдээг цуглуулах
-        Эрсдэл болон хяналтуудыг тодорхойлж, эрсдэлийг нөлөөлөл ба магадлалаар нь үнэлэн эрэмбэлэх замаар бүх томилогдсон аудитын эрсдэл хяналтын матрицыг боловсруулж, аудитын хөтөлбөрийг боловсруулах
-        Аудитын зорилго, хамрах хүрээ, хамрах хугацааг танилцуулж, нийтлэг үндэслэлийг бий болгох замаар хоёр талын хүлээлтийг тогтоож аудитын уулзалтыг хөтлөн явуулах
-        Хараат бус байдал, болон бодит байдлыг хадгалан, статистикийн арга зүйг ашиглан түүвэрлэлт хийх
-        Тогтоосон хяналтын үр ашиг, болон үр дүнтэй байдлыг нотлох баримт бичиг ба бүртгэлийг шалгаж, аман болон бичгээр гуравдагч этгээдээс баталгааг авж, аналитик тестийг хийх замаар дүн шинжилгээ хийх
-        Холбогдох хууль тогтоомж, салбарын стандарт, бодлого, журамд нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, дутагдлыг илрүүлэх, залилангийн улаан туг болон  зөрчил, шаардлага хангаагүй нөхцөл байдлыг илрүүлэх замаар шалгах
-        Эрсдэл, хяналт, засаглалын үйл явцыг илүү сайн удирдахын тулд зардал багатай зөвлөмж өгөх
-        Аудитын тайланг англи болон монгол хэл дээр товч, тодорхой, зөв, тууштай, бүтээлч, уялдаатай, бүрэн гүйцэд, цаг тухайд нь бичих
-        Бүх томилогдсон аудитын үр дүнг ахлах удирдлага, аудитын хороонд PPT бэлдэж танилцуулах
-        Томоохон системийн худалдан авалт, туршилт, нэвтрүүлэлтийн үе шатуудад хяналтын үүргээр оролцох
-        Мэдээлэл технологийн дотоод хяналтыг шалгах, системийн дизайн, архитектур, үйл ажиллагааны үр дүнтэй байдал, үүсээд буй эрсдэл болон залруулах шаардлагатай ажлыг тодорхойлох, холбогдох зөвлөмжийг боловсруулах
-        Шаардлагатай үед аюулгүй байдал, сүлжээтэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэхэд гар бие оролцох, хяналтын үүрэг гүйцэтгэх


 

2021-04-07
Үйлчлэгч /Эрдэнэт хот/

Үүрэг гүйцэтгэж байхдаа бусадтай зүй бус харьцахгүй байх.
Ажилдаа чин сэтгэлээсээ өөриймсөг хандах.
Цэвэрлэгээний эд материалыг бүрэн гүйцэт бэлтгэсэн байх.
Шаардлагатай үед шууд удирдлагын өгсөн бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.
Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд ажлын байранд согтууруулах ундаа хэрэглэх, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл хэрэглэхийг хориглох.

 

2021-04-07
Үйлчлэгч /Эрдэнэт хот/

Үүрэг гүйцэтгэж байхдаа бусадтай зүй бус харьцахгүй байх.
Ажилдаа чин сэтгэлээсээ өөриймсөг хандах.
Цэвэрлэгээний эд материалыг бүрэн гүйцэт бэлтгэсэн байх.
Шаардлагатай үед шууд удирдлагын өгсөн бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.
Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд ажлын байранд согтууруулах ундаа хэрэглэх, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл хэрэглэхийг хориглох.

 

2021-04-05
Үйлчлэгч

Үүрэг гүйцэтгэж байхдаа бусадтай зүй бус харьцахгүй байх.
Ажилдаа чин сэтгэлээсээ өөриймсөг хандах.
Цэвэрлэгээний эд материалыг бүрэн гүйцэт бэлтгэсэн байх.
Шаардлагатай үед шууд удирдлагын өгсөн бусад ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.
Үүрэг гүйцэтгэх хугацаанд ажлын байранд согтууруулах ундаа хэрэглэх, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл хэрэглэхийг хориглох.

2021-04-05
Хүний нөөцийн менежер

Хүний нөөцтэй холбоотой журам, заавар боловсруулах, санал өгөх, хэрэгжүүлэх, ажилтнуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангах, сургалт орох;
Хөдөлмөрийн нөхцөл, ажлын гүйцэтгэлийн үр дүн, түүний үнэлгээнд хяналт тавих;
Батлагдсан орон тооны төлөвлөгөөний дагуу сонгон шалгаруулалт хийх;
Тушаал, шийдвэр, дүрэм журам, ажлын байрны тодлрхойлолт, баримт бичиг боловсруулах, батлуулах шийдвэрлэх;
Шаардлагатай нэгжийн албан тушаалд ажлын байрны шинжилгээ хийх, ачаалал болон хэрэгцээг судалж, тайлан гаргах, холбогдох удирдлагатай хамтран шийдлийн дагуу арга хэмжээ авах;

2021-04-05
Маркетинг менежер

Корпорацийн маркетингийн бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт хийх
Хэрэглэгч, олон нийтэд хандсан компанийн мэдээллийн эх үүсвэрүүдийг хөгжүүлэх, хөтлөх, чиг үүргээр хангах
Олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, оролцох
Хэвлэлийн эх бэлтгэлийг хийх, онлайн сурталчилгаа, идэвхжүүлэлтийг зохион байгуулах, хяналт тавих
Зах зээлийн болон бусад холбогдох судалгаа шинжилгээг хийх, тайлагнах
Ажлын байрны бусад чиг үүргүүд

2021-04-05
Зээлийн Багцын Шинжээч

-Зээлийн багцын болон томоохон тухайлсан зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох,
-Зээлийн шийдвэр гаргалтанд оролцох,
-Шинжилгээний багийн өдөр тутмын ажилд хяналт тавих, заавар зөвлөмжөөр хангах

2021-04-01
Зээлийн ажилтан /Дорноговь салбар/

Харилцагчаас ирүүлсэн зээлийн хүсэлтийг хүлээн авах, зөвлөгөө өгөх;

• Зээл хүсэгчийн үйл ажиллагаа, барьцаа хөрөнгийг судлан эрсдэлийг үнэлэн зээл олгох эсэх шийдвэр гаргуулах;
• Зээлийн явцын хяналтыг хийж зээл бүрийг цаг хугацаанд нь төлүүлэхийг зорьж ажиллах, зээлийн эргэн төлөлтийг хариуцах;
• Зээлийн үйл ажиллагааны холбогдох тайлангуудыг гаргах;
• Хугацаа хэтэрсэн зээлтэй цагийн төлөвлөгөө гарган ажиллах, барьцааг хураах, худалдан борлуулах;

Харилцагчтай ярилцлага хийх, бүтээгдэхүүний нөхцлийг тайлбарлаж ойлгуулах, шаардлага хангасан харилцагчийн өргөдөл хүлээн авч судалгаа хийх;
Шинэ харилцагч татах, хуучин болон шинэ харилцагч нарт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, борлуулах, шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллах;
Корпорацийн болон харилцагчийн нууцыг хадгалах;

Ажлын байрны зарууд

  1. IT Auditor4 сарын 13. 17:46
  2. IT Аудитор4 сарын 13. 17:38
  3. Үйлчлэгч /Эрдэнэт хот/4 сарын 7. 10:25
  4. Үйлчлэгч /Эрдэнэт хот/4 сарын 7. 10:24
  5. Үйлчлэгч4 сарын 5. 14:25

Фэйсбүүк хуудас

© Нэткапитал санхүүгийн корпораци. 2008-2021 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2021.