Үндсэн хувилбар

Монхорус Интернэшнл ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХАБЭА-н инженер “Явуу-Импэкс” ХХК

Ажлын байранд ХАБЭА-н хяналт тавих. ХАБЭАБО-ны журам, зааварыг мөрдүүлэх. Ажлын байрны урьдчилсан зааварчилгаа, ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах. Ажлын байрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг аюул осолгүй зохион байгуулах, болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх. Шаардлагатай тохиолдолд төслүүд дээр томилогдон ажиллана.

Төслийн менежер “Явуу-Импэкс” ХХК

 Компанийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төслүүдийг төслийн удирдлагын стандарт болон баримт бичгийн шаардлагын дагуу чанарын өндөр түвшинд хэрэгжүүлж захиалагчид болон компанийн Ашиглалтын багт гүйцэд хүлээлгэн өгөх. Компанийн хэмжээнд хэрэгжиж буй төслүүдийн тооцоолсон ашигт ажиллагааг биелүүлэх, ашиг өгөөжийг нэмэгдүүлэх. Компанийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бүх төслүүдэд төслийн инженер, талбайн ахлах, чанар хяналтын менежерүүдийн дэмжлэгийг авч төслийн төлөвлөгөөг гаргаж хариуцан батлуулах,төслийн багийг төлөвлөн томилуулах. Компанийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бүх төслүүдийн санхүүжилт, зардал, ашигт ажиллагаанд хяналт тавьж тогтмол тайлагнан танилцуулах

Борлуулагч инженер

Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа бүтээн байгуулалтын бүхий л төслүүдэд цахилгаан эрчим хүчний бүтээгдэхүүн тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах үйлчилгээний борлуулалтыг хариуцаж ажиллах, шийдэл, үнийн санал гаргах Шинэ зарлагдсан цахилгаан эрчим хүчний төсөл, хөтөлбөр, тендерүүдийг олж илрүүлэх, оролцох бүхий л бэлтгэлийг хангах, тендерт бэлдэх  Компанийг төлөөлөн харилцагч, үйлчлүүлэгч нартай холбогдох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг танилцуулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх Хэрэглэгчдэд бараа бүтээгдэхүүний талаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, компанийн үйл ажиллагааг сурталчилан таниулах Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах

Зургийн инженер

1. Цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах, тооцоо хийх.2. Зураг төсөлтэй холбоотой бичиг баримт бэлтгэх3. Норм дүрэмтэй холбоотой судалгаа хийж, зураг төсөлд ашиглах4. Цахилгаан хангамжийн судалгаа хийх, тайлан боловсруулах

Электроникийн инженер

Генераторын удирдлагын панелийн тохиргоо хийх, засварлах UPS, Давтамж хувиргагчийн гэмтлийг оношлох, засварлах  Инвертерийн гэмтлийг оношлох засварлах Тог тогтворжуулагчийн гэмтлийг оношлох засварлах

Санхүүгийн шинжээч

Төсөл бүрийн санхүүгийн төсөв, хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, бодит гүйцэтгэл дээр санхүүгийн шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт гаргах; бодит ашигт нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг тодорхойлох, бий болгож байгаа бодит ашгийг хэмжих Төслийн батлагдсан төсөв, төлөвлөгөөний биелэлтийг хянаж, төлөвлөгөө гүйцэтгэлд шинжилгээ хийх ажлыг зохион байгуулахад оролцох Гэрээ, төслийн санхүүжилт, мөнгөн урсгал, зардлыг 7 хоног бүр өссөн дүнгээр танилцуулах, зардлын хэтрэлт, өөрчлөлтийн зардал, ажиллах хүчний зардлыг хянаж, тайлагнах ERP программд аналитик данс үүсгэх, хянах Гэрээ, төслийн төсвийг системд оруулах, гүйцэтгэлийг хянах, тайлагнах Аналитикийн дагуух орлого, зардал, гарсан төлбөрүүдийн уялдааг шалгаж, хянах Гэрээ, төслийн төсвийг аналитикын дагуу системд оруулах, гүйцэтгэлийг хянах Төслүүдийн санхүүгийн аливаа мэдээллийг архивлах ажлыг зохион байгуулах, мэдээллийн нууцлалыг өндөр түвшинд хадгалах Төслүүдийн бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудитын шалгалтыг зохион байгуулах тал дээр Санхүүгийн менежер, Ерөнхий нябо нартай хамтарч ажиллахТөсөл эхлүүлэх үеэс эхлэн төслийн удирдагч, төслийн багт дэмжлэг үзүүлэн төсөл төлөвлөлтийн шатанд албан ёсоор гардаг, удирдлагын зүгээс батлуулдаг төслийн хяналтын төсвийг төслийн багтай хамтран бэлтгэж, бодитой зөв эсэхэд хяналт тавих. Компанийн хэмжээнд шинээр эхэлж байгаа болон хэрэгжиж буй төслүүдийн эхлэх, төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт болон хаах, төслийн бүх үе шатуудад чиг үүргийн дагуу дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих. Төслийн удирдлагын олон улсын PMBOK стандартын Зардлын удирдлагын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, түүний дагуу төслийн удирдлагын арга зүйгээр хэрэгжиж буй төслүүдийг хангаж ажиллах. Төслийн удирдлагын форм загвар боловсруулах, бэлтгэх, тэдгээрийн ашиглалтыг хангуулахад зорьж, шаардлагатай арга хэмжээг зохион байгуулж ажиллана.

Цахилгааны техникч

  Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалт хийх Баримт бичиг боловсруулах Борлуулалтыг дэмжих 

Борлуулалтын албаны дарга

Компанийн хэмжээнд хийгдэх цахилгаан эрчим  хүчний тоног төхөөрөмж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний худалдаа, борлуулалтын бүхий л үйл ажиллагааг хариуцан зохион байгуулах Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд зарлагдсан төсөл хөтөлбөр, тендерүүдийг илрүүлэх, тэдгээрт оролцох ажлыг удирдан зохион байгуулах Компанийн хэмжээнд худалдаа борлуулалтын чиглэлээр баримтлах бодлого, стратеги, дүрэм, журмуудыг боловсруулж, батлуулах, хэрэгжилтийг хангах, сайжруулалтыг тогтмол хийх Гадаад болон дотоодын зорилтот харилцагч, хэрэглэгчидтэй харилцаа, хамтын ажиллагааг тогтоож, түншлэлийг хөгжүүлэх Зах зээлийн, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, хэрэглэгч, өрсөлдөгчийн зэрэг маркетингийн судалгаа, шинжилгээг боловсруулах, хийх, тайлагнах, Компанийн бодлого, чиглэл, зорилтуудын хүрээнд маркетингийн стратеги, зорилго, зорилт, бодлого тодорхойлох  Компанийн өрсөлдөх чадвар, ашигт ажиллагаа, өсөлтийг нэмэгдүүлэх, 2.1.9 Маркетинг, худалдааны хэлтсийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, компанийн бодлого, дүрэм, журмыг мөрдөн ажиллах, нэгжийн ажилтнуудаар мөрдүүлж ажиллуулах

Реле хамгаалалт, автоматикийн инженер

Захиалагчийн шаардлагад нийцсэн шийдэл боловсруулах, тоноглол сонголт хийх Реле хамгаалалт автоматжуулалтын ажлын зураг болон гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах Реле хамгаалаллт, автоматжуулалтын суурилуулалтыг  төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах, шалгах Реле хамгаалаллт, автоматжуулалтын орчин үеийн шинэ техник технологуудыг судлах, нэвтрүүлэх Бусад ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгасан ажлуудыг зохион байгуулна.

Реле хамгаалалт & СКАДА автоматжуулалтын техникч

Захиалагчийн шаардлагад нийцсэн шийдэл боловсруулах, тоноглол сонголт хийх Реле болон СКАДА, автоматжуулалтын ажлын зураг болон гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах Автоматжуулалтын суурилуулалтыг  төлөвлөх, зохион байгуулах, хянах, шалгах автоматжуулалтын орчин үеийн шинэ техник технологуудыг судлах, нэвтрүүлэх Бусад ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгасан ажлуудыг зохион байгуулна.

Бичиг хэргийн ажилтан / Төсөл /

Төслийн баримт бичиг боловсруулах Төслийн ирж буй болон гарж буй баримт бичгийн хяналт, тэмдэглэх  Төслийн 7 хоногийн дотоод болон гадаад тайлан бэлтгэх, тайлагнах Захиалагч, Туслан гүйцэтгэгчээс ирсэн мэдээллийн уялдаа холбоог ханган ажиллах Төслийн бичиг баримтын бүрдлийг компанийн дотоод журам болон стандартын дагуу ханган ажиллах

Чанарын хяналтын инженер /төсөл/

10/04-ийн дизель байгууламжийн угсралтын ажлын чанарын бичиг баримтуудыг бүрдүүлэх, төлөвлөгөөний дагуу чанарын хяналт тавих Төслийн ажлыг чанарын журам, төслийн журамд нийцүүлэн гүйцэтгэж буй эсэхэд хяналт тавих Чанарын бүх баримт бичгийг бэлтгэх, баталгаажуулах Байгууламж ашиглалтад оруулах, хүлээлгэн өгөх, чанарын болон ашиглалтад оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих дэмжлэг үзүүлэх Захиалагчийн хүсэлтийн дагуу асуудлууд, өөрчлөлтөд дэмжлэг үзүүлж харилцах Хүлээн авч буй бараа материал, ажил үйлчилгээ холбогдох стандарт, техникийн нөхцлийг хангаж буйг шалгаж баталгаажуулах Хариуцсан ажлын талаар тайлагнах Төслийн гүйцэтгэл, чанартай холбоотой баримт бичиг бүрдүүлэлт хангалттай, бүрэн гүйцэт хийгдсэн эсэхэд хяналт тавих.  

ХАБЭА-н инженер /Төсөл/

Ажлын байранд ХАБЭА-н хяналт тавих. ХАБЭАБО-ны журам, зааварыг мөрдүүлэх. Ажлын байрны урьдчилсан зааварчилгаа, ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулах. Ажлын байрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг аюул осолгүй зохион байгуулах, болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх. Шаардлагатай тохиолдолд төслүүд дээр томилогдон ажиллана.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэр гудамж-22, Магнолиа Оффис, 4 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.