Үндсэн хувилбар

Гүнд инвестмент холдинг групп

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн /Эс Ти Эс Фүүдс ХХК/

  Компанийн дүрэм, журамд заасан хүний нөөцийн хариуцах ажил, үүргүүдийг гүйцэтгэх Компанийн хэмжээнд хүний нөөцийн мэргэжилтний үүргүүдийг гүйцэтгэх Хүний нөөцийн дүрэм, журам, аргачлал боловсруулах Компанийн хэмжээнд сургалт, нийтлэг арга хэмжээ зохион байгуула Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийж гүйцэтгэх  Албан бичиг баримт хөтлөх, архивлах  Мэдээллийг цуглуулж, бүртгэл хөтлөж, мэдээллийн урсгалыг хангах

Стратеги төлөвлөлтийн мэргэжилтэн

Компанийн дунд хугацааны зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох Компанийн дунд, урт хугацааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах Компанийн дунд хугацааны зорилгын хэрэгжилтэд мониторинг хийх Компанийн үйл ажиллагааны нэгдсэн мониторинг хийх Мониторингийн дүгнэлтэд үндэслэн системийг сайжруулах шийдлүүдийг тодорхойлж, боловсруулах

Хуулийн зөвлөх

Компанийн дүрэм, журмын төсөл боловсруулах Компанийн хөрөнгө оруулсан компаниудад хууль, эрх зүйн асуудлаар гаргалгаа гаргахад дэмжлэг үзүүлэх Компанийн хөрөнгө оруулах төслүүдэд хуулийн дүгнэлт боловсруулах Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүдийн төсөл боловсруулах, хэрэгжилтэд мониторинг хийх Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн асуудалд шийдэл боловсруулах Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой тушаал шийдвэрийн төсөл боловсруулах Компанийн албан хэрэг хөтлөлтийг хариуцах  

Нягтлан бодогч /Гарааны Эс Ти Эс фүүдс ХХК/

Авлага, өглөгийн журнал хөтлөх Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг бага зардлаар, үр дүнтэй хэлбэрээр зохион байгуулахтай холбоотой бүхий л хууль дүрэм, зааврын хэрэгжилтийг стандартын хүрээнд гүйцэтгэх Байгууллагын дотоодод мөрдөгдөх бүртгэлийн заавар, журам, анхан шатны бүртгэлийн маягтууд болон зааварчилгааг стандартын хүрээнд гүйцэтгэх Мөнгөн хөрөнгө, хангамж, эд хөрөнгийн ажил гүйлгээг цаг хугацаанд нь үнэн зөв бүртгэж , баримт бүрдэлийн бүрэн гүйцэт байдлыг хангаж ажиллах. Сар бүр. Байгууллагын удирдлагын болон төлөвлөлт хяналтын зорилгоор бэлтгэх санхүүгийн, зардлын, борлуулалтын болон барааны хөдөлгөөний мэдээг тогтсон хугацаанд зохих маягт, стандартын дагуу бэлтгэж гаргах ба ахлах нягтланд хянуулах Хугацаатай  үүрэгт ажлаа цаг тухай бүрд нь хугацаандаа биелүүлэх  - Удирдлагыг шаардлагатай мэдээллээр хангах зэрэг ажлын байрны тодорхойлолтод заасан чиг үүргийг гүйцэтгэнэ. 

Тооцооны нягтлан бодогч /NVC/

 Компанийн санхүү, татвар, НӨАТ, НДШ г.м холбогдох бүх тайлан мэдээг гаргах  Төсөв боловсруулж, ажлын байр, нэгжийн төсвийн гүйцэтгэлд мониторинг хийх Компанийн орлогыг төвлөрүүлэх, гүйцэтгэлд хяналт тавих Нягтлан бодох бүртгэлээр санхүүгийн нөөцийн ашиглалтад мониторинг хийх Жилийн санхүүгийн тайланд мониторинг хийх Бусад АБТ-д заасан үүргүүдийг гүйцэтгэх

Маркетингийн мэргэжилтэн /ТУС Солюшн ХХК/

Маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах Маркетингийн судалгаа хийх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот хэрэглэгчид итгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, бусад арга хэмжээнд оролцох Зорилтот хэрэглэгчтэй уулзалт хийх

Хэрэглэгчийн хөгжлийн менежер /ТУС Солюшн ХХК/

TUSS D+ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид танилцуулга хийж, борлуулах Хэрэглэгч байгууллагад дижитал шийдлийг нэвтрүүлэх Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

Сургалтын менежер /ЗСДС/

Сургалтын үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулж, сургалтад хамрагдах хүмүүсийг бүрдүүлэх, Сургалтын бэлтгэл ажлыг хангах, Сургалтад хамрагдсан суралцагчидтай эргэх холбоотой ажиллах, Сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шаардлагатай мэдээллийг боловсруулах, түгээх.

Хэрэглэгчийн хөгжлийн мэргэжилтэн /ТУС Солюшн ХХК/

TUSS D+ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчид танилцуулга хийж, борлуулах Хэрэглэгч байгууллагад дижитал шийдлийг нэвтрүүлэх Байгууллагын үйл ажиллагаанд системийн шинжилгээ, оношилгоо хийх, танилцуулах

Маркетингийн мэргэжилтэн /ТУС Солюшн ХХК/

Маркетингийн стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулах Маркетингийн судалгаа хийх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зорилтот хэрэглэгчид итгүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах, бусад арга хэмжээнд оролцох Зорилтот хэрэглэгчтэй уулзалт хийх

Нягтлан бодогч /Сократус Студио ХХК/

Гарааны компанийн өдөр тутмын НББ-ийн ажлыг хийж гүйцэтгэх, санхүүгийн тоон мэдээллийг тогтсон хугацаанд гаргах, санхүү болон татварын тайлангуудыг хуулийн хугацаанд боловсруулж, холбогдох төрийн байгууллагад хүргэх

Мэдээлэл технологийн дадлагажигч ажилтан

Компаниудын үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт шинээр гарч байгаа технологи, дижитал шийдлийн судалгааг хийх;

Мониторингийн мэргэжилтэн /Сократус Студио ХХК/

1. Компанийн үйл ажиллагаа, үр дүнд /ажлын гүйцэтгэл, үүргийн гүйцэтгэл, үр дүн г.м компанийн бүхий л хэсэгт бидний гаргасан аргачлалын дагуу мониторинг хийх/ 7 хоног, сар, улирал бүр мониторинг хийж дүгнэлт гаргах 2. Өгөгдлийг хүлээн авах, цуглуулах, цуглуулсан өгөгдлийг ангилах, хоорондын уялдаа холбоог тогтоож боловсруулах. 3. Нэгтгэн боловсруулсан өгөгдөлд шинжилгээ хийж дүгнэлт боловсруулах 4. Шинжилгээний дүгнэлтэд үндэслэн шийдвэр гаргах оновчтой хувилбар, санал санаачлага гаргах 5. Компанийн оношилгооны зөвлөлийг зохион байгуулах

Борлуулалт, маркетингийн ахлах менежер

Борлуулалт, маркетингийн баг хамт олныг удирдах, менежментээр хангах, борлуулалт хийх, байнгын харилцагч хэрэглэгчийн тоог нэмэгдүүлэх; Харилцагч үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан борлуулалт, маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх; Борлуулалтын бизнес төлөвлөгөөг биелүүлэх, тэдгээрийн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах; Борлуулалтын орлого, зарлагын тайлан, бодит урьдчилсан мэдээг менежментийн багт танилцуулах

Хуулийн зөвлөх / Сократус Студио ХХК /

1. Холдингийн компанийн хэмжээнд хуулийн зөвлөхийн үүрэг гүйцэтгэх 2. Гэрээ, хэлцэл, дүрэм, журам, шийдвэр боловсруулах болон хянах 3.Компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрхзүйн баримт бичиг боловсруулах

Хүний нөөцийн менежер

1. Холдингийн хэмжээнд хүний нөөцийн менежерийн үүргүүдийг гүйцэтгэх 2. Хүний нөөцийн дүрэм, журам, аргачлал боловсруулах 3. Холдингийн хэмжээнд сургалт, нийтлэг арга хэмжээ зохион байгуулах 4. Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалт хийх

Нягтлан бодогч

Компанийн нягтлан бодох бүртгэлийг хөтөлж, тайлан, мэдээг боловсруулах НӨАТ-ийн тайлан гаргах -НДШ, ХХОАТ-ын тайланг хянах Авлага өглөгийн бүртгэл хөтөлж, тооцоо нийлэх Санхүүгийн тайлан гаргах Татварын тайлан гаргах Компанийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд мониториг хийх Ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай дараалал, шийдлийг боловсруулах АБТ-ын дагуу бусад ажил үүрэг

Мэдээллийн аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Мэдээллийг аюулгүй байдлыг хангах шийдлүүдийг тодорхойлох Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах Өгөгдлийн санг хариуцах

Олон нийттэй харилцах ажилтан /UCD/

1. Төслийн санхүүжүүлэгч, хөрөнгө оруулагч, холбогдох Төрийн байгууллагын ажилчид, Иргэдтэй уулзах цаг товлох, уулзалтыг зохион байгуулах, оролцох 2. Олон нийтэд таниулах маркетинг сурталчилгааг бэлтгэх 3. Танилцуулах, тараах материалын санааг боловсруулах4. Компанийн сошиал сувгуудыг хариуцаж мэдээлэл оруулах, түгээх5. Хэрэглэгчид зориулсан сургалт, зөвөлгөөний материал боловсруулж, хүргүүлэх

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Амарсанаагийн гудамж, Колорадо бизнес төв, 307 тоот. /Max mall худалдааны төвийн хойд талд байрлах Колорадо бизнес төв/

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.