Үндсэн хувилбар

Монгол Эм Импэкс Концерн

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
БҮС ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР /Орон нутгийн салбар/

Хариуцсан салбар эмийн сангийн борлуулалтын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлд хяналт тавьж дүн шинжилгээ хийх; Ажилтнуудыг шууд удирдлагаар ханган, удирдан зохион байгуулах, ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх  Эм бараа бүтээгдэхүүний захиалга, үлдэгдэл, нөөц, эргэцэд  хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх; Өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг ажилтнуудаар хангуулан ажиллах, зөвлөн чиглүүлэх; Борлуулалт, маркетингийн идэвхжүүлэлтийн ажлыг дэмжиж хамтран ажиллах; Үйлчлүүлэгчийн гомдол саналыг шийдвэрлэх;

Хүний нөөцийн менежер /Орон нутгийн салбар хариуцн

Хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой харилцааг зохицуулах, шийдвэрлэх Хүний нөөцийн менежментийн үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх Орон нутгийн салбаруудын Хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах Ажилтны хувийн хэргийн бүртгэл хөтлөх Ажилчдын цаг бүртгэл, гүйцэтгэл, цаг ашиглалтад хяналт тавих Ажилтнуудын ур чадварыг сайжруулах сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах Ажилтнуудын ажлын орчныг сайжруулахад чиглэсэн биелэлтийг ханган ажиллах Захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах Компанийн дотоод дүрэм журам боловсруулах, сайжруулах, дүрэм журмын биелэлтийг хянаж ажиллах Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүрэг

ХЯНАЛТЫН НЯ БО (ОРОН НУТАГ ДАХ САЛБАР ХХК ХЯНАХ)

Салбар компаниудын нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалт хийх, зөвлөн чиглүүлэх Гадаад, дотоод санхүүгийн тайлагналд хяналт тавих, дотоод хяналт хийх Бүртгэлийн үнэн зөв байдлыг хянах Тодруулах бичилт хийх Бүртгэл, дансын бичилтийг хянах Салбар, нэгжүүдийн борлуулалтын орлого, авлага, өглөг, бараа материалын ажил гүйлгээ болон бүртгэлд хяналт тавих Шаардлагатай тохиолдолд орон нутагт томилолтоор ажиллах

Харилцагчийн менежер

Харилцагчтай уулзалт хийх, компанийг төлөөлөн худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах; Харилцагчтай хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, харилцагчийн тоог байнга нэмэгдүүлэх;  Захиалга авах, худалдан авалтыг идэвхжүүлэх, борлуулалтын төлөвлөгөөг биелүүлэх;  Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, борлуулалтын акц, урамшуулал, маркетингийн идэвхжүүлэлтийн үйл ажиллагааг мэдээлэх танилцуулах;  Хариуцсан бүсийн харилцагчдын /эмнэлэг, эмийн сан/ худалдан авалт, борлуулалтын дүнд шинжилгээ хийх;

Захиргаа, Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Захиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх; Компанийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу эрхлэн хөтлөх; Хүний нөөцийн менежерийн бодлого, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх; Компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай бодлогын баримт бичиг, журам, зааврыг холбогдох нэгж, албан тушаалтантай хамтран боловсруулах; Ажилчдын цаг бүртгэлийг хөтлөх, нэгтгэн гаргах;  Ажлын байрны зар бэлдэх, байршуулах; Оффисын гадна, дотор тохижилт, зохион байгуулалт, цэвэрлэгээнд хяналт тавих;  Бизнес уулзалт, хурал зөвлөгөөн, сургалтын бэлтгэлийг хангах;  Ажлын байрны тодорхойлолтод заасан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх;  Ажилтнуудыг идэвхжүүлэх ажил зохион байгуулах; 

ЭХНТ - Эрхлэгч /Дархан Уул аймаг/

Эм ханган нийлүүлэх төвийн үйл ажиллагааг стандартын дагуу хэрэгжүүлж ажиллах Харилцагчдад эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Эмийн сангийн эрхлэгч /Дархан-Уул аймаг/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

ЭХНТ - Эрхлэгч /Завхан аймаг/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Салбарын захирал /Дорнод аймаг/

Салбар эм хангамжийн бизнес төлөвлөгөө, стратегийг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Салбар эм хангамжийн борлуулалт, үр ашиг, зах зээлд өрсөлдөх чадвар болон эзлэх хувь хэмжээг дээшлүүлж, шинэ санал санаачлага гарган ажиллах Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлагаар хангаж ажиллах

Салбарын захирал /Өмнөговь аймаг/

Салбар эм хангамжийн бизнес төлөвлөгөө, стратегийг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Салбар эм хангамжийн борлуулалт, үр ашиг, зах зээлд өрсөлдөх чадвар болон эзлэх хувь хэмжээг дээшлүүлж, шинэ санал санаачлага гарган ажиллах Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлагаар хангаж ажиллах

Салбарын захирал /Баянхонгор аймаг/

Салбар эм хангамжийн бизнес төлөвлөгөө, стратегийг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Салбар эм хангамжийн борлуулалт, үр ашиг, зах зээлд өрсөлдөх чадвар болон эзлэх хувь хэмжээг дээшлүүлж, шинэ санал санаачлага гарган ажиллах Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлагаар хангаж ажиллах

Эмийн сангийн эрхлэгч /Хөвсгөл аймаг/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

ЭХНТ - Эрхлэгч /Хэнтий/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Жор баригч /Булган аймаг/

Эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажиллах Иргэдэд эм, барааны зөвлөмж үйлчилгээг үзүүлэх, борлуулалт хийх Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх

Салбарын захирал /Дархан Уул аймаг/

Салбар эм хангамжийн бизнес төлөвлөгөө, стратегийг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Салбар эм хангамжийн борлуулалт, үр ашиг, зах зээлд өрсөлдөх чадвар болон эзлэх хувь хэмжээг дээшлүүлж, шинэ санал санаачлага гарган ажиллах Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлагаар хангаж ажиллах

Салбарын захирал /Дорноговь аймаг/

Салбар эм хангамжийн бизнес төлөвлөгөө, стратегийг боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах Салбар эм хангамжийн борлуулалт, үр ашиг, зах зээлд өрсөлдөх чадвар болон эзлэх хувь хэмжээг дээшлүүлж, шинэ санал санаачлага гарган ажиллах Байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулж, удирдлагаар хангаж ажиллах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Их тойруу-39, Компаний өөрийн байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.