Үндсэн хувилбар

Голомт Банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Програм хөгжүүлэгч-Мэдээллийн технологийн газар

Банкны систем болон програмыг шинээр хөгжүүлэх, завсар өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийх, тест болон систем холболтын орчны хэвийн ажиллагааг хангах, үндсэн системд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

Бизнес шинжээч-Мэдээллийн Технологогийн Газар

МТ-той холбоотой бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ашиглах харилцагчийн эрэлт, зах зээлийг судлах шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг санал болгох, ашигт ажиллагааг тооцоолох, нэвтрүүлэхээр санал гаргах бизнес кэйсийг танилцуулна Бизнесийн нэгж болон харилцагч байгууллагуудаас ирсэн хэрэгцээ шаардлагыг хүлээн авах, дүн шинжилгээ хийх, эрэмбэлэх, зорилгодоо хүрэх шинэ боломжуудыг тодорхойлж бизнесийн болон техникийн хувьд хамгийн үр дүнтэй шийдлийг санал болгох, нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Банкны бодлого стратеги, бизнес төлөвлөгөө, харилцагчийн хэрэгцээ, дүрэм журам, оролцогч талууд, холбогдох системүүдийн харилцаа холбоог ойлгож одоогийн болон шинээр гарч ирэх шийдэл, шаардлагуудыг уялдуулна. АБТ дагуу

Санхүүгийн менежер Стратеги төлөвлөгөөний хяналт

Хариуцах чиг үүрэг: Банкны бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт тавих /зайнаас болон биетээр/ - KPI & Action plan; Банкны төвийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний явж, гүйцэтгэлд хөндлөнгийн хяналт тавих, мэдээллээр хангах; Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах чиглэл, журам, аргачлал, заавар болон шаардлагатай tools-р хангах, процессыг автоматжуулах; Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, холбоотой талуудыг мэдээллээр хангах, уулзалт хурлыг тухай бүр зохион байгуулах.

Call center - Харилцагчийн үйлчилгээний ажилтан

Голомт банкны харилцагчийн үйлчилгээний төвд хандсан харилцагчдад утсаар бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл хүргэх, тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх  

Мужаан

Банкны оффис, салбар, тооцооны төв, кассуудын тавилга эд зүйлсийн эвдрэл гэмтлүүдэд засвар үйлчилгээ хийж, ажиллах хэвийн нөхцөлөөр хангах, аж ахуйн ажилд туслахад оршино.

Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Салбарт/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Харилцагчийн зөвлөх

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

Нягтлан бодогч /ББГ/

Корпорейт харилцагчдад чиглэсэн депозит бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, нэгжийн хэлтсүүдийн нягтлан бодох бүртгэл, тусгай депозит дансны тохиргоо, данс нээх болон хаах үйл ажиллагааг гүйцэтгэхэд оршино.

Хүний нөөцийн менежер /сонгон шалгаруулалт/

Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвийн явуулахад шаардлагатай бэлтгэл ажлыг хангах, ажил горилогчдод сонгон шалгаруулалтын үйлчилгээ тусалцаа үзүүлэхэд оршино.

Хүний нөөцийн менежер хөдөлмөрийн харилцаа

Банкны ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой асуудлыг хууль, дүрэм журмын дагуу хариуцан гүйцэтгэх, хянах, дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөгөө өгөхөд оршино.

Үйлчилгээ хөгжүүлэлт хариуцсан менежер

Банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд чанарын хяналт хийх, харилцагчийн замналыг бүх түвшинд ойлгомжтой болгох, үл тохирлыг арилгах, сайжруулах ажлыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах, харилцагч халамжлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, харилцагчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Харилцагчийн зөвлөх /Орон нутагт/

Харилцагчид сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авах нөхцлийг бүрдүүлэх, үйлчилгээ авах бүхий л хугацаанд харилцагчийг халамжлах, туслах, зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, харилцагчийн урсгал зохицуулалт, ачаалал хүлээлгийг бууруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах; Харилцагчийн үйлчилгээний стандартыг өөрийн ажиллаж буй салбар, тооцооны төвийн ажилтнуудад мөрдүүлэх, шаардлагатай сайжруулах чиглэл өгөх, хяналт тавих, баг хамт олныг харилцагчийн үйлчилгээгээр дэмжлэг үзүүлэн манлайлан ажиллах;

Аюулгүй байдлын ажилтан

Үүрэг гүйцэтгэж буй объектын аюулгүй байдлыг хангах, банкны бүх байр, объектын үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж буй эсэхийг биечлэн хянах, ажилтнуудын стандартыг мөрдүүлэх, байгууллагын харилцагчдыг угтан авч чиглүүлэх, заавар зөвлөгөөгөр ханган ажиллах;

Систем өндөрлөгөөний оператор

Банкны үндсэн бүртгэлийн, дэд, дотоод системүүдийн өндөрлөгөө хийх, өндөрлөгөөнөөс үүссэн файлуудыг хөрвүүлэх, өндөрлөгөөнд оруулах санхүүгийн болон санхүүгийн бус файл оруулах, өндөрлөгөөний явцын болон хяналтын тайланг бэлтгэх, илгээх, өндөрлөгөөний явцад үүссэн асуудлыг шуурхай мэдээлэх, асуудлыг шийдвэрлүүлэх

Системийн Администратор-МТГ

Банкны микрософт системүүд болон салбар нэгжийн төхөөрөмж удирдах системүүдийн тасралтгүй хэвийн ажиллагаа хангах, гүйцэтгэлийг сайжруулах, анализ хийх, тайлагнах; Банкны үйлчилгээтэй холбоотой харилцагч байгууллагатай сүлжээний холболт үүсгэх, газар, нэгжээс ирүүлсэн хүсэлт, үүрэг даалгаврыг хүлээн авч шийдвэрлэх, сүлжээний шийдэл боловсруулах, танилцуулах; Банкны микрософт системүүд болон салбар нэгжийн төхөөрөмж удирдах системүүдийн тасралтгүй хэвийн ажиллагаа хангах, гүйцэтгэлийг сайжруулах, анализ хийх, тайлагнах Банкны оффис, салбар, АТМ-ын сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг хангах төлөвлөгөө боловсруулах, төхөөрөмж болон лицензийн бүртгэл хөтлөх, нөөцийг төлөвлөх, тайлагнах; АБТ дагуу

Програм тестлэгч

Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинэчлэн сайжруулалт, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлэхтэй холбоотой хэрэглэгчийн тестийг чанарын өндөр түвшинд хийх, хэрэглэгчийг гарын авлага, материалаар хангах, сургалт хийх.

Сургалтын менежер

Бизнесийн зорилго, олон улсын чиг хандлагатай уялдуулан ажилтнуудын ур чадвар, мэдлэг туршлагыг тасралтгүй сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх.

Теллер /Архангай салбар/

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Зээлийн нарийн бичиг

Зээлийн хороодын хурлыг зохион байгуулах, хороодын дүрэм, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн хороодын үйл ажиллагаа, хурлаар хэлэлцсэн асуудлуудыг дүгнэн тайлагнаж ажиллахад оршино.

Эрсдэлийн мэргэжилтэн

Банкны зээлийн үйл ажилагааны эрсдэлийг бууруулах, зээлийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх бодлого журмын хэрэгжилтийг хангуулах, зээлийн мониторингийн үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад оршино.

Хөрөнгө оруулалтын менежер

Голомт банкны Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад оролцож, дэмжлэг үзүүлэх. Компанийн тайлагнал, засаглалыг сайжруулахад оролцож, дэмжих зорилготой.

Бизнес аналист- Дижитал банкны газар

Банкны бизнесийг дижитал хэлбэрээр хүргэх болоод дижитал суваг, дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээний шинэ санал санаачлага гаргах, хэрэгжилтийг хангуулах

Зээлийн мэргэжилтэн

Зээлийн үйл ажиллагааны журамд заасан бичил болон жижиг бизнесийн зээлийн судалгаа, эрсдэлийн дүгнэлтийг чанартай гүйцэтгэх замаар жижиг, бичил бизнесийн зээлийн багцын чанарыг зорилтот түвшинд хадгалах;

Процесс аналист

Банкны харилцагч, салбар нэгжүүд, тэдгээрийг дэмжин ажиллах нэгж хоорондын процессын уялдаа холбоог сайжруулах, шинэчлэн хөгжүүлэх, нэвтрүүлэхэд тухайн процесст холбогдох нэгжүүдтэй хамтран ажиллаж процессын гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлэх, банкны хэмжээнд бизнес процесс менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд оршино.

Данс хариуцсан менежер

Данс хариуцсан менежерийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчидтэй (ЖДҮ)харилцах гол цэг болж харилцагчийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүн,үйлчилгээтэй холбоотой лавлагаа авахад нь туслаж борлуулалт, маркетингийн ажилдоролцоно.

Кибер аюулгүй байдлын администратор

Банкны кибер аюулгүй байдлын систем, програм хангамж болон тоног төхөөрөмжийн судалгаа, суурьлуулалт, хөгжүүлэлт, шинэчлэлт, тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Мэдээллийн аюулгүй байдлын ажилтан

Мэдээллийн урсгалын хяналт, бодлого журмын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, судалгаа шинжилгээ хийх, шинэ технологи судлах нэвтрүүлэх. Мэдээллийн урсгалын өдөр тутмын хяналтыг хийх, тайлан гаргах, тохиргоог хийлгүүлэх, үр дүнг тайлагнах. МАБ-тай холбоотой сургалтын материал, гарын авлага бэлтгэн ажилтнуудад хүргэх, мэдлэг түгээх, МАБ-тай холбооотой зөрчил будилааныг хянах, хариу арга хэмжээ авах санал боловсруулахад оршино.

Зээлийн эдийн засагч /Сэлэнгэ салбар/

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид болон нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангах. Шинээр харилцагч татах, хуучин харилцагчаа алдахгүй байхад анхаарах, харилцагчаас банкинд ирэх өгөөжийг нэмэгдүүлэх.

Дата аналист

Статистик, математикийн аргачлал ашиглан ахисан болон энгийн түвшний анализ хийж аудитын үйл ажиллагааг оновчлох, аудитын үе шат бүрд дэмжлэг үзүүлэх, үйл ажиллагааг сайжруулах, нөөцийг хэмнэх

Дата инженер

Өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэлт хийх Дата модель үүсгэх хөгжүүлэх Өгөгдөлтэй холбоотой бичиг баримт боловсруулах, тайлагнах

IT Аудитор

Банкны мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог үнэлж, хараат бус, бодит баталгаажуулалт хийх, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх замаар үйл ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнэ нэмэх, зорилгодоо хүрэхэд нь туслах юм.

Аудитор

Аудитын чиг үүргийг мэргэжлийн стандартын түвшинд, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, тодорхой чиг үүрэг, банкны бүтцийн нэгжийг хариуцан авах, үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах, Банкны үйл ажиллагааг бүхэлд нь хамруулан банкны засаглал, эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналтын систем, санхүүгийн тайлагнал, үйл ажиллаагааны үр дүн зэрэгт бие даасан, бодит баталгаажуулалт хийх, мэргэжлийн үүрэг зөвлөмж гаргах, үр дүнг тайлагнах.

Системийн инженер-Мэдээллийн технологийн газар

Банкны сервер, сервер систем, микрософтын системүүд болон бусад ситем, сервер тоног төхөөрөмжийн суурилуулалт, хөгжүүлэлт, шинэчлэлт, нууцлал аюулгүй байдал, тасралтгүй хэвийн ажиллааг хангахад оршино.

Замын-Үүд салбарт Инженер

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж байгаа компьютер, техник тоног төхөөрөмж, АТМ, СДМ төхөөрөмжүүдийн хэвийн ажиллагаа, ПОС төхөөрөмжийн борлуулалт, түүний засвар үйлчилгээ, хэрэглээний болон тусгай програм хангамжийг шинээр суурилуулах, засвар үйлчилгээ хийх, сүлжээний холболт хийн хэвийн ажиллагааг хангахад оршино.

Сэлэнгэ салбарт - Теллер

Харилцагчийн хүсэлтийн дагуу санхүүгийн болон санхүүгийн бус гүйлгээг хүчин төгөлдөр баримтыг үндэслэн нэг цэгээс хийж гүйцэтгэхэд оршино.

Бүтээгдэхүүн хөгжлийн менежер ИБГ-ИБХХ

Банкны зорилго, стратегид тулгуурлан үр ашигтай харилцагчийн бааз суурийг нэмэгдүүлэх, хадгалж үлдэхэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлэх, шинээр нэвтрүүлэх, хүргэх сувгийг нээх нэмэгдүүлэх, харилцагчийг идэвхижүүлэх үйл ажиллагааг холбогдох нэгжүүдтэй хамтран хэрэгжүүлэх замаар иргэдийн бизнесийг тэлэх, эдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг гүйцэтгэх, тайлагнах

БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Банкны салбар тооцооны төвүүдийн /цаашид "СТТ" гэх/ бизнесийн зорилт, төсөв төлөвлөгөөний биелэлтийг хангуулахад чиглэсэн борлуулалтын үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн ажлуудыг гүйцэтгэхэд оршино.

Аж ахуйн ажилтан

Бодь-Голомтын зуслангийн ашиглалт, үйлчилгээ, харуул хамгаалалтыг хэвийн нөхцлөөр хангаж, зуны улиралд ажилтнуудыг зусланд тав тухтай зусахад чиглэсэн бүхий л ажлыг хариуцаж ажиллах, Банкны салбар, тооцооны төв, кассуудын тавилга эд зүйлсийн эвдрэл гэмтлүүдэд засвар үйлчилгээ хийж, ажиллах хэвийн нөхцөлөөр хангах, аж ахуйн ажилд туслах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, WWW.GOLOMTBANK.COM

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.