Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Тэсо Пропертис ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ИМПОРТЫН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Худалдан авалтын үндсэн чиг үүргүүддээр багаар болон бие дааж ажиллах Бүхий л ТЭМ дээр үнийн харьцуулсан судалгаа хийх, шууд болон салбарын удирдлагад танилцуулах,батлуулах,  захиалгыг цаг алдалгүй  заасан хугацаанд гэрээ хийн, төлбөр төлүүлэх Харилцагч байгууллагуудын болон бусад салбарын ажилтнуудтай ёс зүйтэй , хүндэтгэлтэй харьцах ОУ-нын чанартай ТЭМ, барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдааны хаана хэзээ болох зэргээр мэдээллээр хангах, танилцуулах, шаардлагатай тохиолдолд үзэсгэлэнд оролцох, албанаас хамаарах орчуулагчаар хангах

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Компанийн удирдлагын тайлан, санхүүгийн шинжилгээг хянах, салбаруудад зөвлөмж хүргүүлэх Сар бүр нөхцөл байдлын шинжилгээ хийн сайжруулалт, өөрчлөлтийн талаар зөвлөмж хүргүүлэх Барилгын төслийн өртгийн баталгаажуулалт, таамаглалыг хянах, салбаруудад зөвлөмж хүргүүлж санхүүгийн тайланд тусгах Өөрийн ажлын чиг үүрэгтэй хамааралтай хөндлөнгийн үнэлгээг хугацаанд нь хийх Компанийн зардлын хяналтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангуулах

ТӨСӨВЧИН

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

НЯРАВ

Хариуцсан бараа материалын биет байдал, чанарыг бүрэн хариуцах Бараа материалын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх Агуулахын гадна, дотно орчны эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах Бараа материалын өрөлт хураалт, хадгалалт, ачилт, буулгалтанд хяналт тавьж ажиллах

БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ

Борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хангаж ажиллах Борлуулалтын сувгыг өргөжүүлэх, Борлуулалтын төлөвлөгөөний итгэх магадлалыг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын үйл ажиллагаанд шаардлага тавьж ажиллах. Борлуулалтын бүртгэлийг стандартыг хангаж ажиллах, Төслийн төлбөрийн нөхцөл, борлуулалтын тактик боловсруулах хэрэгжүүлэх. Борлуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах санал, санаачлага боловсруулах хэрэгжүүлэх.

БОРЛУУЛАЛТЫН АЖИЛТАН

Үйлчилгээний стандартыг мөрдөн ажиллах Захиалагч, үйлчилүүлэгч нарт ойлголтын зөрүүгүй мэдээллийг бүрэн өгөх Үйлчилүүлэгч, захиалагч нарт байр худалдан авахтай холбоотой зөвлөгөө өгөх /үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, арилжааны банканд материал өгөх, зээл авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт/ Борлуулалтын үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх, удирдах албан тушаалтанд үйл явцыг тайлагнах Үйлчилүүлэгч, захиалагч нарын гомдол саналд хурдан хугацаанд хариу үзүүлэх, удирдлагат тайлагнаж, шийдвэрлэх

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЕНЕЖЕР

Машин, механизмын бүрэн бүтэл байдал, эвдрэл гэмтэл, түрээсийн бүртгэл хийж тайлагнах Төслийн ажилчдын өдөр тутмын ажлыг бүтээмжтэйгээр зохион байгуулж журамчлах өөрөөр хэлбэл тогтмол хийгддэг ажлыг цаг хугацаандаа үр дүнтэйгээр хэрэгждэг байх тогтолцоог бодлого хэм хэмжээний баримт бичгээр дамжуулан хэрэгжүүлэх Ажилтнуудын өдөр тутмын ажлыг шалгах, тайлагнуулах, гүйцэтгэлийг үнэлэх Гэнэтийн ажлуудыг хурдтай, чанартай гүйцэтггэж, үндсэн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүйгээр зохион байгуулах Төслийн хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх  

МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компани болон түүний бренд төслүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх Компанийг төлөөлөн гадагш болон дотогш  чиглэсэн Пи-Ар, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг, дангаар болон багаар зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт болон тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх Mаркетингийн бодлого,  стратеги боловсруулж борлуулалтын орлого төлөвлөх Тайлант хугацааны ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг бодитой гаргаж, тайлан гаргах Удирдлагын зүгээс ирсэн хугацаат үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ажиллах, хаалт хийх

ТАЛБАЙН ДААМАЛ

Барилгын ажлыг төлөвлөлтийн дагуу чанартай хийж гүйцэтгэх Ажилтнуудыг оновчтой зохион байгуулж ажиллах Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих Барилгын талбайн эмх цэгцийг сайжруулах Өдөр тутмын ажлын шалгах хуудсыг хөтөлж бүрдүүлэх Барилгын материалын бүрэн бүтэн байдал, ашиглалтанд хяналт тавих Барилгын талбайн хамгаалалтын битүүмжинд хяналт тавих

ХАБЭА-Н МЭРГЭЖИЛТЭН

ХАБЭА-н бодлого, зорилтыг хариуцсан салбарт хэрэгжүүлэх Үндсэн ажилтнууд болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагыг ХАБЭА-н нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах Төслийн бүхий л үйл ажиллагаанд ХАБЭА-н хяналтыг хэрэгжүүлж, гарсан үл тохирлыг залруулах шаардлагыг холбогдох талд өгч биелэлтийг хангуулах, үнэлэх Нэгжийн удирдлагууд харъяалах ажилтнууддаа ХАБЭА-н анхан шатны болон давтан зааварчилгааг чанартай, үр дүнтэй өгч байгаад хяналт тавих, заавар чиглүүлэг өгөх Эрсдлийн үнэлгээ хийх холбогдох багыг удирдлагаар томилуулж, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих

АРХИТЕКТОР

Төслийн үйл ажиллагааг зураг төслөөр тогтмол хангаж ажиллах  Ажлын зурагт тодорхой дүрслэгдээгүй болон нэмж үзүүлэх шаардлагатай барилгын хэсгүүд дээр шууд удирдлагаас даалгавар авч, гүйцэтгэлийн зураг зурах   Барилга угсралтын ажил зураг төслийн дагуу гүйцэтгэгдэж байгаа эсэх дээр тогтмол хяналт тавих, гүйцтгэх Бусад албыг зураг төсөл талаас шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллах Барилгын ажлын явцад төлөвлөлтийн болон технологийн шийдлийг өөрчлөх шаардлага гарсан тохиолдолд өөрчлөлтийн ажлын даалгаврыг шууд удирдлагаас авч, өөрчлөлтийн зураг зурах

ЧАНАР ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ФАСАД/

Төслийн үйл ажиллагааг чанарын стандартын шаардлагад нийцүүлэн хянан баталгаажуулах Байгууллагын чанарын бодлого, зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих, бусад оролцогч талуудыг тус бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Төслийн чанарын үе шатны хяналт ба баталгаажуулалт, улсын комисстой холбоотой баримт бичгийг холбогдох дүрэм журмын дагуу боловсруулах, удирдлагаар батлуулах, Барилгын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, аргачлал, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах, санал гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Төслийн багийн инженер, бусад ажилтнуудтай үр дүнтэй харилцааг үүсгэн чанарын менежментийг хэрэгжүүлэх Туслах инженерүүд, төслийн инженерүүдэд ажиллах арга барил, инженерингийн мэдлэгээр дэмжлэг үзүүлэх

ЧАНАР ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЦАХИЛГААН/

Барилгын  цахилгаан, холбоо дохиоллын ажилтай холбоотой анхан шатны бүх бүртгэл, бичиг баримтууд, ил далд ажлын актуудын хөтлөлтөд хяналт тавих   Төслийн талбайд хүлээн авсан цахилгаан, холбоо дохиоллын  материалуудад хяналт, шалгалт хийж ажилд ашиглах зөвшөөрөл олгох, шаардлагатай бол турших, үр дүнг удирдлагад тайлагнах Салбар компанийн төслийн ажилтнуудад ажил гүйцэтгэх технологийн зааварчилгааны дагуу сургалт орж, ажил гүйцэтгүүлэх Цахилгаан, холбоо дохиоллын  бараа материалуудын техникийн шаардлага боловсруулах, батлуулах Салбар компанийн төслийн ажилтнуудад ажлын чиг үүргийн хүрээнд үүрэг даалгавар, чиглүүлэг, зөвлөмж өгөх

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Их Монголын Гудамж 601

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.