Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Тэсо Пропертис ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын хүний нөөцийн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг холбогдох хуулийн дагуу эрсдэлгүй удирдах Байгууллагын хүний нөөцийн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг дотоод ERP системээр удирдах Байгууллагын нийт ажилтны цаг, гүйцэтгэлийг үнэлгээг дотоод ERP системээр удирдах Хүний нөөцийн хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг зохицуулж буй баримт бичиг, дүрэм, журмын хэрэгжилтийг хангах Шинэ ажилтны чиглүүлэгийн процессийн удирдах

АРХИТЕКТОР

Төслийн үйл ажиллагааг зураг төслөөр тогтмол хангаж ажиллах  Ажлын зурагт тодорхой дүрслэгдээгүй болон нэмж үзүүлэх шаардлагатай барилгын хэсгүүд дээр шууд удирдлагаас даалгавар авч, гүйцэтгэлийн зураг зурах   Барилга угсралтын ажил зураг төслийн дагуу гүйцэтгэгдэж байгаа эсэх дээр тогтмол хяналт тавих, гүйцтгэх Бусад албыг зураг төсөл талаас шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажиллах Барилгын ажлын явцад төлөвлөлтийн болон технологийн шийдлийг өөрчлөх шаардлага гарсан тохиолдолд өөрчлөлтийн ажлын даалгаврыг шууд удирдлагаас авч, өөрчлөлтийн зураг зурах

АХЛАХ АРХИТЕКТОР

Зураг төслийн үйл ажиллагааны холбогдох журам, дотоод стандартыг боловсруулах, батлуулах хэрэгжилтийг хангуулах, нийцлийг шалгах, сайжруулалтыг тухай бүрт хийх Зураг төслийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг мэргэжлийн чиг үүргээр дэмжиж ажиллах Төслүүдийн зургийн суурь хуваарийг боловсруулах, батлуулах, биелэлтийг хангуулах Архитекторуудын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарах, зохистой мэдлэг, туршлага, мэдээлэл, сургалтаар хангах, тэдгээртэй холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах

ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг хянан, гүйцэтгэгч компаниас хүлээн авах Тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлийн газарт хүлээн аван, тайланг тайлагнах Үйлдвэрлэлийн угсралтад хяналт тавьж удирдлагыг мэдээллээр хангах Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, доголдол гарах бол удирдлагуудад мэдэгдэж шуурхай арга хэмжээ авч хэвийн горимд түргэн шуурхай шилжих

МАРКЕТИНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Компани болон түүний бренд төслүүдийг олон нийтэд эерэгээр таниулах зорилго бүхий үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх Компанийг төлөөлөн гадагш болон дотогш  чиглэсэн Пи-Ар, олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг, дангаар болон багаар зохион байгуулах, үүний төлөвлөлт болон тайланг цаг тухайд нь гүйцэтгэх Mаркетингийн бодлого,  стратеги боловсруулж борлуулалтын орлого төлөвлөх Тайлант хугацааны ажлын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг бодитой гаргаж, тайлан гаргах Удирдлагын зүгээс ирсэн хугацаат үүрэг даалгаврыг биелүүлэн ажиллах, хаалт хийх

ХАБЭА-Н МЕНЕЖЕР

ХЭМАБ-ын бодлого, зорилтыг хариуцсан салбарт хэрэгжүүлэх Үндсэн ажилтнууд болон туслан гүйцэтгэгч байгууллагыг ХЭМАБ-ын нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах Төслийн бүхий л үйл ажиллагаанд ХЭМАБ-ын хяналтыг хэрэгжүүлж, гарсан үл тохирлыг залруулах шаардлагыг холбогдох талд өгч биелэлтийг хангуулах, үнэлэх Нэгжийн удирдлагууд харъяалах ажилтнууддаа ХЭМАБ-ын анхан шатны болон давтан зааварчилгааг чанартай, үр дүнтэй өгч байгаад хяналт тавих, заавар чиглүүлэг өгөх Эрсдэлийн үнэлгээ хийх холбогдох багыг удирдлагаар томилуулж, эрсдэлийн үнэлгээ хийх, хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих

МЕХАНИК ИНЖЕНЕР

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтлийг чанартай, хурдан шуурхай засварлаж, үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй байх Тоног төхөөрөмж автомашины найдвартай ажиллагааг хангаж гэнэтийн эвдрэл гэмтэлийг цаг тухайд шийдвэрлэх Тоног төхөөрөмж автомашины  сэлбэг хэрэгсэл, тос тосолгооны материалын норм тогтоох, нөөц бүрдүүлэх Тоног төхөөрөмжний их засвар болон урсгал засварын ажлыг  гүйцэтгэх, гэнэтийн эвдрэл бүрэн засварлах Шинэ тоног төхөөрөмжүүдийг  угсарч, акт үйлдэх үйлдвэрийн программд бүртгэх

БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН

Төслийн удирдлагын стандартын дагуу чанарын менежментийн баримт бичгийн бүрдлийг хангах. Төслийн чанарын менежменттэй холбогдолтой судалгаа хийх, төслийн баг болон чанарын багийг мэдээллээр ханган дэмжиж ажиллах. Алба нэгж хоорондын уялдаа холбоог хангах, төслийн удирдлагын газар болон, төслийн багийн гишүүдийг өдөр тутмын болон бусад холбогдох мэдээ мэдээллээр хангах. Төслийн инженер техникийн алба болон бусад албуудтай хамтран гүйцэтгэгч компанийн гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавих, мэдээллийг нэгтгэн тогтмол тайлагнах. Чанарын менежментийн автоматжуулалтын процессыг хянах, доголдлыг чанарын төлөвлөлтийн менежерээр залруулах. Зураг төслийн жагсаалтын байнгын шинэчилэлтийг хариуцан, инженерүүдийг зургийн сүүлийн хувилбараар тогтмол хангах, өөрчлөлтийн мэдээллийг цаг тутамд мэдээллэх.

ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /САНТЕХНИК/

Төслийн холбогдох үйл ажиллагааг чанарын стандартын шаардлагад нийцүүлэн хэрэгжүүлэх, хянан баталгаажуулах Байгууллагын чанарын бодлого, зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих Төслийн чанарын үе шатны хяналт ба баталгаажуулалт, улсын комисстой холбоотой баримт бичгийг холбогдох дүрэм журмын дагуу боловсруулах, удирдлагаар батлуулах Барилгын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, аргачлал, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах, санал гаргах Төслийн багийн инженер, бусад ажилтнуудтай үр дүнтэй харилцааг үүсгэн чанарын менежментийг хэрэгжүүлэх

ЦАХИЛГААНЧИН

Шинээр суурилуулах тоног төхөөрөмжийн цахилгааны холболт хийх  Шинээр баригдсан болон үйлдвэрлэлийн байрны цахилгааны асуудлыг шийдвэрлэх Чанарын менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх Цахилгааны засвар үйлчилгээ хийх Ажилд шаардлагатай бараа материалын сэлбэг хэрэгслийн тооцоо гаргах

САНТЕХНИКЧ

Барилгын сантехник, салхивчийн ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх Барилгын ажлыг чанартай технологийн дагуу хийж гүйцэтгэхэд зориулан гаргасан баримт бичгийг мөрдөх Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Компаний борлуулалтын бодлого тодорхойлж хэрэгжилтийг хангах, холбоотой хөгжүүлэлтүүдийг хийж гүйцэтгэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах Зах, зээлийн судалгаа хийх- Хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх, санал санаачлага гаргах, гүйцэтгүүлэх Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж, төлөвлөгөө гаргах. Дүрэм журмын боловсруулалт, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сайжруулах Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удиррдлагаар шийдвэрлүүлэх  

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /ЗАСАЛ/

Барилгын заслын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хөндлөнгийн хяналт тавих, баримтжуулах Барилгын  заслын ажилд хэрэглэж буй материал хийц эдлэл, гүйцэтгэл нь зураг төсөл, барилгын норм, дүрэм, стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхэд чанарын хяналт тавих, тайлаглах Ажил гүйцэтгэл болон материал нь чанарын шаардлага хангасан эсэхийг магадалж шалгах хуудсыг баталгаажуулах Барилгын  заслын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, холбогдох баримт бичгийг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих  Чанарын менежментийн тогтолцооны үйл ажиллагааны тайлан, үл тохирол, сэргийлэх, залруулах ажиллагааны үр дүн, сарын ажлын гүйцэтгэлийн талаар удирдлагуудад  тайлангийн драфтын дагуу тайлагнах            

ХАНГАМЖИЙН МЕНЕЖЕР

Нийлүүлэгч байгууллагын судалгаа хийж материалын чанар, нийлүүлэх хугацаа, хүчин чадалын судалгаа хийж мэдээллийн сан үүсгэх Нийлүүлэгчийн судалгаа, уулзалт хийх газруудын цаг товыг зохицуулах Дотоодын шаардлагатай хангамжийн материалыг бүртгэж авах Төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй гэнэтийн шаардлагатай худалдан авалт нийлүүлэлтийг цаг алдалгүй нийлүүлж ажиллах Материалыг цаг хугацаанд нь нийлүүлж гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх

ИМПОРТЫН МЕНЕЖЕР /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Худалдан авалтын үндсэн чиг үүргүүддээр багаар болон бие дааж ажиллах Бүхий л ТЭМ дээр үнийн харьцуулсан судалгаа хийх, шууд болон салбарын удирдлагад танилцуулах,батлуулах,  захиалгыг цаг алдалгүй  заасан хугацаанд гэрээ хийн, төлбөр төлүүлэх Харилцагч байгууллагуудын болон бусад салбарын ажилтнуудтай ёс зүйтэй , хүндэтгэлтэй харьцах ОУ-нын чанартай ТЭМ, барилгын материал, тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн худалдааны хаана хэзээ болох зэргээр мэдээллээр хангах, танилцуулах, шаардлагатай тохиолдолд үзэсгэлэнд оролцох, албанаас хамаарах орчуулагчаар хангах

ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /ХЯТАД ХЭЛТЭЙ/

Компаний борлуулалтын бодлого тодорхойлж хэрэгжилтийг хангах, холбоотой хөгжүүлэлтүүдийг хийж гүйцэтгэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах Зах, зээлийн судалгаа хийх- Хэрэглэгчийн шаардлагын дагуу бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хийх, санал санаачлага гаргах, гүйцэтгүүлэх Компаний бизнесийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай тооцоо, судалгааг хийх, санал зөвлөмж, төлөвлөгөө гаргах. Дүрэм журмын боловсруулалт, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сайжруулах Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удиррдлагаар шийдвэрлүүлэх  

ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /УГСРАЛТ/

Барилгын  угсралтын ажилтай холбоотой анхан шатны бүх бүртгэл, бичиг баримтууд, ил далд ажлын актуудын хөтлөлтөд хяналт тавих Төслийн талбайд хүлээн авсан барилгын материалд хяналт, шалгалт хийх, шаардлагатай бол турших, үр дүнг удирдлагад тайлагнах Гүйцэтгэгч компанийн төслийн ажилтнуудад ажлын чиг үүргийн хүрээнд үүрэг даалгавар, чиглүүлэг, зөвлөмж өгөх Гүйцэтгэгч компанийн төслийн ажилтнуудад ажил гүйцэтгэх технологийн зааварчилгааны дагуу сургалт мэдээлэл хүргэх, ажилд мөрдлөг болгох Барилга угрсалтын ажлын төлөвлөгөөны дагуу ажил зохион байгуулах хяналт тавих

НЯГТЛАН БОДОГЧ

Салбар хоорондын тооцоог тухай бүр салбар хариуцсан нягтлан бодогчид мэдээллэж, тулгалт хийж баримтын бүрдүүлэлтийг хангах Сар бүрийн анхан шатны архивыг бэлэн болгож Ерөнхий нягтлан бодогчоор хянуулах Хариуцсан няравын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах, заавар зөвлөгөө өгч ажиллана Хугацаатай  үүрэгт ажлаа цаг тухай бүрд нь хугацаандаа биелүүлэх Байгууллагын соёлыг бүрдүүлж, оффисын стандартыг дагаж мөрдөх

КОНТЕНТ КРЕАТОР

Тэсо пропертис группийн төслүүдийн бүтээлч контент бий болгоход шаардлагатай зураг авалт, дүрс бичлэгийг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх, гүйцэтгүүлэхэд хяналт тавих Идэвхжүүлэлтийн ажилтай холбоотой агуулга, өнгө төрхийг бүрэн илэрхийлэхүйц бүтээлч контентийг бий болгох Байгууллагын брэндбүүк хөгжүүлэлтийн дагуу контентийн өнгө төрх, агууллагын сайжруулалтыг тасралтгүй хийж ажиллах Байгууллагын албан ёсны цахим хуудсуудад байршуулах танилцуулга, мэдээлэл бүхий контент бүтээх, мэргэжлийн түвшинд чанартай хийж гүйцэтгэх Төслийн сошиал хуудсанд байршуулах маркетингийн дэмжих контент бүтээх, мэргэжлийн түвшинд чанартай  хийж гүйцэтгэх Салбар компаниудын маркетингийн үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах

БОРЛУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧ

Борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, хангаж ажиллах Борлуулалтын сувгыг өргөжүүлэх, Борлуулалтын төлөвлөгөөний итгэх магадлалыг нэмэгдүүлэх, борлуулалтын үйл ажиллагаанд шаардлага тавьж ажиллах Борлуулалтын бүртгэлийн стандартыг хангаж ажиллах Төслийн төлбөрийн нөхцөл, борлуулалтын тактик боловсруулах хэрэгжүүлэх Борлуулалтын үйл ажиллагааг сайжруулах санал, санаачлага боловсруулах хэрэгжүүлэх

ЭДИЙН ЗАСАГЧ

Компанийн удирдлагын тайлан, санхүүгийн шинжилгээг хянах, салбаруудад зөвлөмж хүргүүлэх Сар бүр нөхцөл байдлын шинжилгээ хийн сайжруулалт, өөрчлөлтийн талаар зөвлөмж хүргүүлэх Барилгын төслийн өртгийн баталгаажуулалт, таамаглалыг хянах, салбаруудад зөвлөмж хүргүүлж санхүүгийн тайланд тусгах Өөрийн ажлын чиг үүрэгтэй хамааралтай хөндлөнгийн үнэлгээг хугацаанд нь хийх Компанийн зардлын хяналтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангуулах

ТӨСӨВЧИН

Барилгын ажлыг чанартай, стандартын дагуу хийж гүйцэтгэж байгаа эсэхэд байнга хяналт тавих Гүйцэтгэгч компаний авч байгаа материал зарцуулалтынг хянах, баримтжуулах Барилгын ажлыг цаг хугацаа алдалгүй хийлгэх, хяналт тавих, журамлах, баримтжуулах Өдөр тутмын барилгын ажлын төсөв тооцоо үнэн зөв гаргах Байгууллагын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг гүйцэтгэх захиралд мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх

ЧАНАРЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕР /САНТЕХНИК/

Төслийн үйл ажиллагааг чанарын стандартын шаардлагад нийцүүлэн хянан баталгаажуулах Байгууллагын чанарын бодлого, зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих Төслийн чанарын үе шатны хяналт ба баталгаажуулалт, улсын комисстой холбоотой баримт бичгийг холбогдох дүрэм журмын дагуу боловсруулах, удирдлагаар батлуулах Барилгын ажлыг чанартай гүйцэтгэхэд дагаж мөрдөх технологийн зааварчилгаа, аргачлал, холбогдох баримт бичгийг боловсруулах, санал гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Төслийн багийн инженер, бусад ажилтнуудтай үр дүнтэй харилцааг үүсгэн чанарын менежментийг хэрэгжүүлэх Хариуцсан ажлын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлыг шууд удирдлагад тухай бүр мэдэгдэн шийдвэрлүүлэх, төслийн үйл ажиллагааг сайжруулах санааг дэвшүүлэх Туслах инженерүүд, төслийн инженерүүдэд ажиллах арга барил, инженерингийн мэдлэгээр дэмжлэг үзүүлэх

Тэсо Групп-н салбар компаниуд

  • Тэсо Групп
  • Тэсо Пропертис ХХК
  • Тэсо Фүүдс ХХК
  • Милко ХХК
  • Айсмарк ХХК
  • Хүннү Конкрет ХХК

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17-р хороо, Их Монголын Гудамж 601

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.