Үндсэн хувилбар
  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Талент аналист

• Талент менежмент, карьер менежмент, талент судалгаа хөгжүүлэлтийн салбарын сүүлийн үеийн, олон улсын аргачлал, тренд, судалгаа, хөтөлбөрүүд, шилдэг туршлагуудыг судалж, компанийн бодлого, стратеги, соёлын онцлогтой уялдуулан талент судалгаа хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгож сайжруулдаг. • Чадварлаг ажилтны карьер хөгжлийг дэмжихэд чиглэсэн ажилтны зан хандлага, зөөлөн ур чадварыг таних судалгааны асуулга бэлтгэдэг. • Ажилтны мэргэжлийн ур чадварыг шалгах шалгалт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлох, боловсруулдаг.• Компанийн нийт ажилтны ур чадварын толь бичгийн тайлбар бүхий илэрцүүдийг ажилтны чадварлаг үйлдэл, гүйцэтгэлтэй нийцүүлэн боловсруулдаг. • Ажилтны ур чадварын үнэлгээг холбогдох алба хэлтсийн харгалзах мэргэжилтэнтэй хамтарч батлагдсан шалгуурыг дагуу зохион байгуулдаг. • Карьер шатлал тус бүр дээр шаардагдах өрсөлдөх ур чадвар, ажлын туршлага, мэдлэг, мэргэжил болон мэргэшлийн бэлтгэлийг тодорхойлдог. • Ажилтан ур чадвараа сайжруулахад чиглэсэн зохих сургалт, уншиж судлах ном, товхимол, хамтран ажиллах ментор, ажиллаж туршлага судлах ажлын байр, сургалт хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлдог.

Тооцооны нягтлан бодогч

Анхан шатны баримтад тулгуурлан бүртгэл тооцоог цаг тухайд нь хийж гүйцэтгэх Нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, ажил гүйлгээг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлэн үнэн зөвөөр тусгах - НББ-ийн хууль болон холбогдох тушаал, шийдвэр, НББОУС, СТОУС болон бусад дүрэм, журам, группийн НББ-ийн баримт бичгийн дагуу гүйлгээг тухай бүр үнэн зөв бүртгэх Компанийн Санхүүгийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм журмыг мөрдөж ажиллах Компанийн Үндсэн хөрөнгө, харилцагчийн тооцооны анхан шатны баримтыг бүрдүүлж өдөр тутмын үйл ажиллагааны санхүүгийн бүртгэл хөтлөх Өдөр тутмын үйл ажиллагааны бүртгэлийг санхүүгийн программд үнэн зөв, цаг тухай бүрт нь оруулж, бүртгэл хөтлөх. Харилцагч компани, байгууллагуудтай үүссэн тооцоог бүртгэлд тусган тооцоо нийлсэн актаар баталгаажуулах, хэрэв тооцоогоор авлага өглөгтэй бол арга хэмжээг ерөнхий нягтлан бодогчтой хамтран авч ажиллах

График дизайнер

Хэвлэмэл дизайнд (постер, шошго г.м.) брэнд нийцлийг шингээсэн, бүтээгдэхүүний онцлогийг тодорхойлсон контэнт бэлдэх Бүтээгдэхүүний фото зураг авах Маркетингийн идэвхижүүлэлтийн хүрээнд цэвэрхэн, ойлгомжтой дизайн бэлтгэх (вишуал коммуникэйшн) Мултимедиа дизайн чиглэлд төрөл бүрийн сошиал медиа постер болон богино "reel" чиглэлийн контент бэлтгэх

Санхүүгийн удирдлагын хэлтсийн дарга

Санхүүгийн дунд болон урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, батлуулах, хянах, гүйцэтгэлтэй харьцуулах Санхүүжилтийн эх үүсвэр татах Санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчидтай харилцах Санхүүгийн хэрэгсэл ашиглан эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах Санхүү менежментийн 4-5 хүнтэй багийг удирдан зохион байгуулах

Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх мэргэжилтэн

- Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, зах зээлийн чиг хандлага болон өрсөлдөгчийн судалгаанд үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх санаа, санаачилга гаргах - Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх процесс, журмын дагуу шинэ бүтээгдэхүүний орц, найрлагын жор боловсруулан турших, амталгаа зохион байгуулах - Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт хариуцсан багийн хамт олонтой уялдаа холбоотой ажиллах - Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч болон түүхий эд материал нийлүүлэгч нартай нягт холбоотой хамтран ажиллах

ДЭЛГҮҮРИЙН МЕНЕЖЕР

Дэлгүүрийн баг хамт олныг бүрдүүлэх, удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, сургаж хөгжүүлэх, гүйцэтгэлийг удирдах, карьер хөгжүүлэх Дэлгүүрийн борлуулалтыг биелүүлэх Шинэ үйлчлүүлэгчдийг татах, дэлгүүрийн ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд хадгалах, сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх Дэлгүүрийн стандартыг хэвшүүлэх, хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн төсвийг үр ашигтай байлгах замаар оновчтой зарцуулах, удирдах

Хүний нөөцийн менежер /Хонхорт/

- Хүний нөөцийн Бүрдүүлэлт, Сонгон шалгаруулалтыг удирдан зохион байгуулах - Хүний нөөцийн Хөдөлмөрийн харилцааг удирдан зохион байгуулах - Хүний нөөцийн Сургалт хөгжил, Идэвхжүүлэлтийг удирдан зохион байгуулах  

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАРИЛЦАА/

Хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой дүрэм журмыг боловсруулах, өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх, ажилтнуудад хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр /гарын авлага, интранет гэх мэт../ богино хугацаанд хүргэх Байгууллагын хүний нөөцийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ, тушаал шийдвэрүүдийг төлөвлөх Гүйцэтгэлийн удирдлагын төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийг хүлээн авах, хяналт тавих, хөгжүүлэх арга аргачлалыг судлах Салбарын менежерүүдэд хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, чиглүүлэх Ажилтнуудын цагийн тайланд хяналт тавих, холбогдох баримтуудыг бүрдүүлэх

Худалдан авалтын ажилтан

Нийлүүлэгчидтэй гэрээ хэлэлцээр хийх чадвартай Гадаад болон дотоод зах зээлээс бараа материалуудад технологи, чанарын харьцуулалт судалгааг хийж, зорилтот бизнесийн түнш байгууллагуудтай харилцан, худалдан авалтыг гүйцэтгэн ажиллах Худалдан авсан бараа материалын тээвэрлэх ажлыг зохион байгуулна, Бараа материал, захиалга, татан авалтын тайлан мэдээ гаргах, Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн судалгаа хийх,  Компанийн худалдан авалт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн зардлын зарцуулалт, зардал хэмнэлтийг судалж, сайжруулах шийдлийг тогтмол эрэлхийлж, хэрэгжүүлэх

Цалингийн ахлах нягтлан бодогч

-Сар бүрийн цалин тооцоололд хяналт тавих, -Ажилтнуудын унаа болон утасны нэмэгдэлийн тооцооллыг хийх -НД-н тайлан үнэн зөв тайлагнагдаж байгаа эсэхт хяналт тавих -ХХОАТ тайлан үнэн зөв цаг хугацаанд тайлагнагдаж байгаа эсэхт хяналт тавих -Ажилтнуудын нэмэгдэл урамшуулал, суутгалын тооцоолол үнэн зөв эсэхт хяналт тавих -Цалин тооцоололтой холбоотой анхан шатны баримт бичгийн бүрдэл бүрэн эсэхт хяналт тавих -Баримт бичгийн архивлалт хадгалалт хамгаалалтанд хяналт тавих -Ажилтнуудыг цалин тооцоололтой холбоотой мэдээллээр хангах -Санхүүгийн программд тайлант хугацаанд гарсан ажил гүйлгээг хугацаанд нь шивж оруулах

Систем хөгжүүлэгч

Компанийн хэмжээний системүүд дээр бүтээгдэхүүний менежерүүдийн гаргасан шаардлагын дагуу өөрчлөлт, хөгжүүлэлтийг хийх Системүүдтэй холбоо хамааралтай ажиллаж байгаа бусад систем, мэдээллийн сангийн холболтын хэвийн ажиллагааг хангах Дотооддоо хийхээр төлөвлөсөн шинэ системүүдийн хөгжүүлэлтийг хийж хэвийн ажиллагааг хангах; засвар, нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийх  

Импорт мэргэжилтэн

Гадаад харилцаа, бараа бүтээгдэхүүний татан авалтыг хариуцаж ажиллах Бараа бүтээгдэхүүний зах зээлийн судалгаа хийх Шинэ бүтээгдэхүүний судалгаа хийх, эрж хайх Гэрээ хэлэлцээр хийх Ложистик зохион байгуулах

Бүс хариуцсан менежер

Дэлгүүрийн үйл ажиллаагаанд шаардлагатай бүх талын дэмжлэг үзүүлэх Хариуцсан салбар дэлгүүрийн үйл ажиллагааны менежерүүдийг шууд удирдлагаар хангах Салбар дэлгүүрийн борлуулалтын үзүүлэлтийг хангах, ашигт ажиллагаанд хүрч ажиллахад нөлөөлөх өөрчлөлт, шинэчлэлтийг санаачлан зохион байгуулж ажиллах Салбар дэлгүүрийн стандартыг хангуулах, үйл ажиллагаанд гарч буй шинэчлэл, өөрчлөлтийг удирдан зохион байгуулах Салбар дэлгүүрийн борлуулалтыг хянах, нэмэгдүүлэх чиглэлт шаардлагатай арга хэмжээг авах, хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх Дэлгүүрийн үйл ажиллагааны менежерүүдийг сургаж, хөгжүүлэх Хариуцсан бүсийн нийт дэлгүүрүүдийн KPI үзүүлэлтүүдийг хянаж, дэмжлэг үзүүлж ажиллах  

Эрх зүйн ажилтан

Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд байгуулагдах гэрээ, хэлцлийн төслийг Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжид нийцүүлэн хянах Хууль хяналтын байгууллага болон холбогдох бусад байгууллагуудад эрх зүйн асуудлаар зөвшөөрөгдсөн эрхийн хүрээнд компанийг төлөөлөх; Хуулийн заалтыг зөв хэрэглэх талаар компанийн бүтцийн бусад нэгжүүдэд тайлбар, зөвлөгөө өгөх; Зөвшөөрлийн бичиг баримт хөөцөлдөх

Хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн

- БНСУ-ын түнш компанитай харилцах өдөр тутмын харилцааг зохион байгуулан, - 2 талаас гаргасан хүсэлтийг холбогдох хариуцагчдаар шийдвэрлүүлэх, мэдээлэх - 2 талын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах - Хурал уулзалт зохион байгуулах, хурлын тэмдэглэл хөтлөн, хурлаар өгөгдсөн үүрэг даалгавар, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавин мэдээлэх - Гүйцэтгэх захирлын орлогчийн өдөрт тутмын ажил үүрэгт дэмжлэг үзүүлэх - Оффис болон БНСУ-ын түнш байгууллагын өдөр тутмын аман болон бичгийн орчуулгыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх

Шинэ бүтээгдэхүүний төсөл хариуцсан менежер /ХОНХОРТ/

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ, зах зээлийн чиг хандлага болон өрсөлдөгчийн судалгаанд үндэслэн шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх санааг төсөл болгон хөгжүүлэх, төсөл удирдах  Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн төслийг зах зээлд эрэлттэй байхаар болон үйлдвэрлэлийн боломж хүчин чадлыг тооцоолон боловсруулж цаашлаад техник эдийн засгийн үндэслэлийг гаргаж удирдлагуудад танилцуулах

Систем хөгжүүлэгч

Компанийн хэмжээний системүүд дээр бүтээгдэхүүний менежерүүдийн гаргасан шаардлагын дагуу өөрчлөлт, хөгжүүлэлтийг хийх Системүүдтэй холбоо хамааралтай ажиллаж байгаа бусад систем, мэдээллийн сангийн холболтын хэвийн ажиллагааг хангах Дотооддоо хийхээр төлөвлөсөн шинэ системүүдийн хөгжүүлэлтийг хийж хэвийн ажиллагааг хангах; засвар, нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийх  

Ашиглалтын мэргэжилтэн

Салбар дэлгүүрээс ирсэн засвар үйлчилгээний дуудлагыг хянаж анализ хийж ирсэн дуудлага бүрийг зогссон цаг болон туслан гүйцэтгэгч компани ажил гүйцэтэгсэн цаг болон хурдыг тодорхойлох Ашиглалтын албаны дата дээр ажиллах

ЧАНАР ШАЛГАГЧ /Хонхорт байрлалтай хоолны үйлдвэрт/

- Үйлдвэрийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож, ажилтнуудад ХАБЭА-н зааварчилгаа өгөх, эрүүл ахуйн чанарыг бүрдүүлэхэд оролцох - Түүхий эдийн стандартад хяналт тавих -  Хоол үйлдвэрлэлийн эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавин, орчны цэвэр байдлыг хянах - Бэлэн бүтээгдэхүүний чанарт хяналт тавих

Лабораторийн эрхлэгч /Хонхорт/

1 Лабораторийн үйл ажиллагаанд ашиглагдах дүрэм, журам, сорилтын ажлын заавар, тоног төхөөрөмж ажиллуулах заавар болон сорилтын бүртгэл, тоног төхөөрөмж ашиглалтын бүртгэлүүдийг боловсруулж, хянуулах. 2 Сар бүрийн лабораторийн урвалж бодисын зарцуулалтыг гаргаж, хяналт тавьж, захиалга үүсгэх, тайлан гаргах. 3 Багаж, тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийг зааврын дагуу эзэмшиж, хэвийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах, ТАП- ыг хөтлөлтөнд хяналт тавих. 4 Хуваарийн дагуу лабораторийн багаж, хэрэгсэлийн тохиргоо, шалгалт тохируулга хийж, найдвартай ажиллагааг хангуулах. 5 Сорилтын графикийн дагуу тухай бүрд нь түүхий эд, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, технологийн ус, бэлэн бүтээгдэхүүн болон эрүүл ахуйн шинжилгээний үр дүнг боловсруулж, залруулах арга хэмжээ авч ажиллах. 6 Үл тохирол илэрсэн тохиолдолд залруулах арга хэмжээг цаг алдалгүй авах, үр дүнг гүйцэд залруулсны дараа Чанарын алба хариуцсан менежерээр баталгаажуулах. 7 Шинжилгээг үнэн зөв маргаангүй гүйцэтгэх, хариуг холбогдох удидлагуудад цаг алдалгүй мэдээллэх, зөвлөмж өгөх. 8 Шинжилгээний дүнг үндэслэн, үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуй, ариун цэвэрт хяналт тавьж, сайжруулалт хийх. 9 Сар бүрийн ажлын төлөвлөгөө гаргаж ажиллах, шинжилгээний үр дүнг нэгтгэн удирдлагуудад тайлагнах. 10 MNS ISO 17025 хэрэгжүүлэх, итгэмжлүүлэх.

Санхүүгийн менежер

Санхүүгийн дунд болон урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлтэй харьцуулах Санхүүжилтийн эх үүсвэр татахад оролцож ажиллах Санхүүгийн байгууллага, хөрөнгө оруулагчидтай харилцах Санхүүгийн хэрэгсэл ашиглан эрсдэлийн удирдлагыг сайжруулах

Дотоод хяналтын ажилтан

Дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүний хяналтыг зааварчилгааны дагуу үнэн зөв чанартай хийж гүйцэтгэх, Дүрэм журам, зааврын хэрэгжилтэнд хяналт тавих мөрдүүлэх, Бусад хяналтын ажил хийх /Камер, бэлэн мөнгө/ Хяналтын ажилтай холбоотой тайлан мэдээ хөтлөх, Шууд удирдлагаас өгсөн бусад ажлууд,

ХАБЭА-н мэргэжилтэн

Ажлын байран дээрх эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд нөлөөлж болох аюулуудыг тодорхойлж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг өдөр бүр авах, сургалт зааварчилгаа өгөх ХАБЭА-н сургалтын төлөвлөгөө боловсруулж зохион байгуулах, сайжруулалт хийх Аюулгүй ажлын байр, ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд мэргэжил арга зүйгээр хангаж, сургалт орох, зөвөлгөө өгөх, хяналт тавих Нийт ажилчдын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг сайжруулах зорилготой хөтөлбөрүүдийг удирдах, ахлах ажилтнуудтай хамтран тэдний ажиллах хүчийг аюулгүй, чадварлаг, мэргэжлийн байдлаар удирдан зохион байгуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх ХАБЭА-ын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих

Мэдээллийн технологийн ажилтан

- Байгууллагын мэдээлэл технологийн тоног төхөөрөмж, системүүдийг техник болон программ хангамжийн төвшинд бүрэн хариуцан ажиллах- Салбар дэлгүүрүүдийн кассын систем, камер хяналтын систем, дотоод сүлжээний тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж ажиллах- Шинэ дэлгүүрийн төлөвлөлт, тоног төхөөрөмжийн суурилалтын ажил хариуцан ажиллах

Дэлгүүр төлөвлөлтийн ажилтан

CU брэндийн хамгийн их эрэлттэй боломжит байршлуудыг судалгаан дээр үндэслэн олж тогтоох Тухайн боломжит байршлын борлуулалт, ашигт ажиллагааг таамаглахын тулд дараах судалгаа, ажилбарыг хийнэ (өрсөлдөгчийн судалгаа, хөлийн мөрийн судалгаа,үйлчлүүлэгчийн судалгаа,орлого үр дүнгийн таамаглал, дэлгүүрийн дотоод зохион байгуулалтын төлөвлөлт) Боломжит байршилд хамгийн хямд нөхцлөөр түрээсийн гэрээг байгуулах Өөрийн нээсэн дэлгүүрт Feedback судалгаа хийх

Маркетингийн мэргэжилтэн

Шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд амжилттай нэвтрүүлэх маркетингийн хөтөлбөрийг хариуцан төлөвлөх, гүйцэтгэх ажлыг зохион байгуулах, CU брэндийн сар бүрийн урамшууллын идэвхжүүлэлтийг төлөвлөх, гүйцэтгэхэд өөрийн шинэлэг санааг тусган оролцох, Фото, видео зэрэг бүх төрлийн контентийн санаа гарган бүтээлчээр оролцох

ЭЭЛЖИЙН ИНЖЕНЕР /Хонхорт, Хоол үйлдвэрлэл/

Орчин үеийн автомат тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт хийх Хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх дамжлагын автомат машинуудыг тохируулах, суурилуулах, өөрчлөх, сайжруулах, засварлах Сав баглаа боодлын автомат машинуудын тохируулах, суурилуулах, өөрчлөх, сайжруулах, засварлах

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 хороо, Хонхор Дэнж, CU Хоол боловсруулах үйлдвэр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.