Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-157, Милко оффис

Милко ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-06-16
ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ

Хяналт, нэгдсэн, нэрлэсэн босгыг хангаж ажиллах
Тогтоосон маршрутын дагуу худалдааны цэгээ бүрэн хамарч ажиллах
Өөрийн чиглэлийн харилцагч нарт компанийн тухай үнэн зөв мэдээллийг өгч, бүтээгдэхүүний үнийг борлуулалтын албанаас гаргаснаар баримтлан ажиллах
Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх
Үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдэгдэж байгаа баримтуудын бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах
Шинээр харилцагч нэмэх, хуучин харилцагчыг халамжлах
Зах зээлийн суурь судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-15
ТЕХНОЛОГИЧ

Үйлдвэрлэл эхлэхээс өмнө системийн цэвэрлэгээ заагдсан горимын дагуу хянаж, хяналтын маягт хөтлөх
Найрлагыг батлагдсан орц жор технологийн горимын дагуу бэлтгэх
Хөргөлтийн систем, тоног төхөөрөмжийг /насосууд, ус цэвэршүүлэгч систем /  горимын дагуу ажилуулах
Хольц болон бэлэн бүтээгдэхүүнээс хяналтын дээж авч лабораторид хүлээлгэн өгөх
Шаардлагатай түүхий эд материал, сав баглаа боодол  болон бусад зүйлсийг холбогдох албан тушаалтнаас /нярав/ авч, үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллах
Үйлдвэрт гарч байгаа алдаа дутагдлыг илрүүлэн засч залруулах

1,000,000 - 1,200,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-30
ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Хөтөлбөрт аудитыг хэрэгжүүлэх
Үйлдвэрлэлийн хаягдал, бэлэн бүтээгдэхүүнийн акт устгалын комисст гишүүнээр оролцож, актын дүнг баталгаажуулах, актын  норм барьж ажилласан эсэхэд хяналт хийж дүгнэлт гаргах
Барааны илүүдэл, тасалдал үүсч байгаа, бодитой хийгдэж, оновчтой шийдвэрлэгдэж байгаа эсэх дээр илрүүлэх хяналтыг хийж, зөрүүгийн шалтгааныг тогтоож, салбарын гүйцэтгэх захирлыг мэдээллээр хангаж ажиллах
Гомдол шийдвэрлэлтийн чанарт хяналт хийж зөрүүгийн шалтгааныг тогтоож салбарын гүйцэтгэх захиралыг мэдээллээр хангаж ажиллах
Алба салбарын дарга, захирлууд, чанарын удирдлагын газрын хяналтыг баталгаажуулж хянах, үл тохирол хүргүүлж, залруулснаар үнэлэх

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-16
САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Компаний санхүүгийн төлөвлөгөө боловсруулах 
Урт хугацаанд санхүүгийн өсөлтийг хангаж компанийн тогтвортой байдлыг хангах
Удирдлагыг дотоод тайлан мэдээллээр хангаж ажиллах
Санхүүгийн тайлан мэдээ гаргах
Хөроөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, шинжилгээ, хэрэгжүүлэлт хийх 
НББ-н тайлангналын удирдлагын тайлан мэдээтэй уялдуулах, холбогдох газартай хамтран ажиллах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-02
ОФФИС МЕНЕЖЕР

Байгууллага дахь албан бичиг баримтуудыг стандартын дагуу хөтлөх, бүрдүүлэх, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Ажилтнуудын албан тушаал, цалингийн тодоройлолт, албан бичигийг журмын дагуу чанартай гаргах
Илгээмж, албан бичиг хүргүүлэх, илгээх, хүлээн авч тараах
Компанийн хэмжээнд гарсан бүх зөвшөөрлийн хуудас тараах, цуглуулах, сарын сүүлд зөвшөөрлийн хуудас зөрүүгүй бүрэн байх
Хурлын үйл ажиллагааг журмын дагуу зохион байгуулж, хурлын дэгийг баримталж ажиллах
Компанаас гаргасан  тушаал, үүрэг, хурлын шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах шаардлага тавих
Алба салбаруудын албан бичиг хөтлөлтөнд хяналт тавих, тэдгээрээс баримтаа хугацаанд нь архивт шилжүүлэхийг шаардах
Оффисын тохижилт, цэвэрлэгээ, үйлчилгээ

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-27
КАСС

Кассын тайланг бүрэн бүтэн анхан шатны баримтыг үндэслэж заасан хугацаанд үнэн зөв гаргаж хариуцсан нягтлан бодогчид өгөх
Мөнгөн хөрөнгийн бүрэн биет байдлыг хариуцах, бүртгэлийг үнэн зөв, хугацаандаа хийж, баримтын бүрдлийг бүрэн хангаж ажиллах
Бэлэн мөнгөний орлогыг хурдан шуурхай, үнэн зөв нягталж хүлээн авах 
Бэлэн мөнгөний хадгалалт хамгаалалт, эмх цэгц, цэвэр байдлыг хангаж ажиллах 

800,000 - 1,000,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-16
БОРЛУУЛАЛТЫН МЕНЕЖЕР

Борлуулалтын албаны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах
Борлуулалтыг дэмжих урамшуулал,  идэвхжүүлэлтийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэн үр дүнг үнэлж, хаах
Орчин үеийн зах зээлийн шинэ хандлага, шинэ аргачлал, шинэ технологийг байгууллага, албандаа нэвтрүүлэх
Ажлын үр дүн, тухайн өдрийн ажлын гүйцэтгэлийг программд оруулсан эсэхэд хяналт тавьж, үр дүнг харуулах
Худалдааны төлөөлөгч нарыг чиглүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
Худалдааны цэг хамралт, маршрут мөрдөлтөнд хяналт тавьж, мөрдүүлж ажиллах
Маркетингийн төрөл бүрийн идэвхижүүлэлтийг дэмжин ажиллах
Зах зээлийн суурь судалгаа, үнийн судалгаа, өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, тайлагнах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-07
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АЛБАНЫ ДАРГА

Компаний дотоод үйл ажиллагаанд хяналт тавих, залруулах арга хэмжээ зохион байгуулах
Компанийн бизнесийг сайжруулах, өргөтгөх, шинэ бизнесрүү орох ажилд харъяалах албаны гишүүд болон ажлын хэсгийн гишүүдийн үйл ажиллагааг нэгтгэн удирдах
Шаардлагатай тохиолдолд шууд удирдлагыг төлөөлөн хурал, цуглаан, жинхлэн тайланд сууж, мэдээллийг удирлагад өгөх
Өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах үүднээс гардаг зардал, төсвийг  хянах, эрх мэдлийн шийдвэр гаргах тогтолцооны дагуу захиран зарцуулах
Группийн стратегийн бодлогын хүрээнд төслүүдэд баримтлах бодлогыг тодорхойлох, Бодлогын хүрээнд төслүүдийг удирдан чиглүүлэн төслийн боловсруулалтыг чанартай гүйцэтгүүлэх
Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох, сав баглаа, орц жор дээр давуу тал үүсгэх боломжийг бий болгох, дэмжиж ажиллах
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн шинэчлэл, хөгжүүлэлтийг тогтмол хийлгэхэд чиглэл, зөвлөмж өгөх замаар хамтарч ажиллах
Алба, салбараас өгсөн гадаад болон дотоод судалгааг цаг хугацаанд нь үр өгөөжтэй хийлгэх тал дээр удирдан чиглүүлэх, санал зөвлөмж, үнэлгээ өгөх
Өөрийн чиг үүргийн хүрээнд бусад байгууллагын өмнө шууд удирдлагаа төлөөлөх, хамтран ажиллах
Өөрийн удирдлагад байгаа алба, салбарын батлагдсан бүтцэд өөрчлөлт хийх санал оруулах, бүтэц орон тоон хүрээнд ажиллах ажилтан, ажилчдыг сонгон шалгаруулж авах, ажлаас чөлөөлөхөд өөрийн саналыг оруулж ажиллах
Жил бүрийн 10 сард компаний бизнес төлөвлөгөөг гаргахад шууд удирдлагатай хамтран оролцох, өөрийн саналыг тусгах, хянаж, зөвлөмж өгч ажиллах

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-22
ДИЗАЙНЕР

Шинэ бүтээгдэхүүний эх бэлтгэлийн захиалгын дагуу гүйцэтгэх, засвар хийх
Хуучин бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлыг сайжруулах
Контентийн төлөвлөгөөний дагуу эх бэлтгэл хийж гүйцэтгэх
Шаардлагатай тохиолдолд томилолтоор ажиллах
Креатив хуралд оролцох, санал санаачлага гаргах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-16
БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

Гадаад зах зээл дээр судалгаа шинжилгээ хийх
Бизнест нэвтрүүлж болохуйц техник технологийн чиг хандлагыг судлах
Гадаад, дотоодын зах зээл бизнесийн чиг хандлагыг байнга судалж компанийн ашиг орлогын нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлж байх
Хэрэглэгчийн зан төлөв, худалдан авах хандлага, бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх далд мөн чанарыг  судлаж танилцуулах
Компанийн оруулж ирж буй бараа бүтээгдэхүүний зах заалийн судалгаа, өртөг ашгийн тооцоо, тухайн бүтээгдэхүүний зарагдах үнэ, экспортлох боломжтой эсэх судалгааг цаг алдалгүй хийх
Дунд болон урт хугацаанд бизнесээ сайжруулах, шинэ бизнесийн санал санаачлага гаргаж удирдлагад санал тавих дэмжигдсэн саналыг ажил хэрэг болгох
Хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, бизнесийн шинэ хэлэлцээр хийж, гэрээ боловсруулах
Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд турших, нэвтрүүлэх, нэвтрүүлсэний дараах хяналт мониторинг үйл явцыг голлон хариуцаж ажиллах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг
2022-06-16
ХАБЭА МЭРГЭЖИЛТЭН

Байгууллагын үйл ажиллагаа ХАБЭА-н хууль тогтоомж болон бусад шаардлагын хэрэгжилтийг тогтоох
Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны бодлого хамрах хүрээг тодорхойлох
Аюулыг илрүүлэх, мэдээллэх, эрсдэлийг үнэлэх, хяналтын арга хэмжээг авах
Ажилчдын аюул эрсдэлийг илрүүлэхэд туслах идэвхижүүлэх зорилгоор зөвлөмж, гарын авлага, заавар өгөх
Шинээр ажилд орсон ажилтанд уридчилсан зааварчилгаа өгөх, гадны зочид төлөөлөгчдөд зааварчилгаа өгөх, хөтөч томилох
Байгууллагын хэмжээнд батлагдан гарсан MNS OHSAS 18001:2012 удирдлагын тогтолцооэы шаардлагын дагууу холбогдох баримт бичиг, ХАБЭА-тай холбоотой дүрэм журмын хөтлөлт, бүртгэлд журамд заагдсан хугацааны дагуу хяналт хийх 
Аюултай тохиолдлыг судлах, суурь шалтгааныг тогтоох, залруулах арга хэмжээ авах

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг

Ажлын байрны зарууд

  1. ХУДАЛДААНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧ6 сарын 16. 11:41
  2. ТЕХНОЛОГИЧ6 сарын 15. 18:13
  3. ДОТООД ХЯНАЛТЫН МЕНЕЖЕР6 сарын 30. 9:57
  4. САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ6 сарын 16. 11:17
  5. ОФФИС МЕНЕЖЕР6 сарын 2. 18:33

Фэйсбүүк хуудас

© Милко ХХК. 2009-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.