Үндсэн хувилбар

МЕРА

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
АВТОБУСНЫ ЖОЛООЧ

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон  холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмжтэй үл харьцах туслах ажлуудыг гүйцэтгэх, найдвартай, аюулгүй,цэвэр цэмцгэр автобусаар Кемп - Сумын төв - Үйлдвэр хооронд ажилтнуудад үйлчлэх.

МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОПЕРАТОР цахилгаанчин/гагнуурч

Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд:   Машин үйлдвэрлэлийн угсралтын ажил үйлчилгээг зураг төсийн дагуу хийж гүйцэтгэх. Зураг төслийг дагуу ажил үүргийг гүйцэтгэх. Авто машин, техник тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээг түргэн шуурхай, чанартай хийж гүйцэтгэх.

МАШИН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ИНЖЕНЕР

Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Машин үйлдвэрлэлийн угсралтын ажил үйлчилгээний өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, заавар чиглэл өгөх, баг хянан удирдах. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны талаар урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, ажилтнуудад зааварчилгаа, наряд өгөх. Машин тоног төхөөрөмжийн зураг төсөл боловсруулах.

ХАБЭАБО-НЫ МЭРГЭЖИЛТЭН /Налайх дүүрэгт/

ХАБЭАБО-той холбоотой эрх зүйн баримт бичгүүд, Олон улсын болон Монгол Улсын (ISO45001:2018, ISO14001:2015) стандартуудын дагуу тавигдах шаардлагуудын нийцлийг хангуулах, баримт бичгүүд боловсруулах, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын дагуу ажиллагсдын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах

ЗАСВАРЫН МЕНЕЖЕР

Засварын ажил гүйцэтгэхтэй холбоотой журам, заавар, стандарт, горимуудыг боловсруулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангуулах;  Компанийн нийт автомашин, механизм, үйлдвэрлэлийн техник, тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний ажлын багийг шуурхай зохион байгуулах, эвдрэл саатлын шалтгааны дүгнэлт гаргаж дахин гаргахгүй байх нөхцөл бүрдүүлэх, холбогдох бүртгэлүүдийг хөтлөх;  Хариуцсан хэлтсийн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг шалгаж баталгаажуулах, хөгжүүлэх, чадавхжуулах, дотоод сургалт зохион байгуулах, засварын ажлын аюулгүй ажиллагаатай холбоотой мэдлэг олгох, манлайлал үзүүлэх, компанийн дотоод журам, зааврыг танилцуулж мэдлэгийг бататгах.  Техникийн зарцуулалтын болон ажлын гүйцэтгэл, багаж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын бүртгэл хөтлөлтөнд хяналт тавьж, ашиглалт, эмх цэгц, өнгө үзэмж, хадгалалтад чиглэсэн ажлыг оновчтой зохион байгуултад хяналт тавих;  Техникийн засвар үйлчилгээ гүйцэтгэж буй ажилтнуудын мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ур чадвар, сургаж хөгжүүлэх, залгамж халааг бэлтгэх, урамшуулан дэмжихтэй холбоотой оновчтой бодлого, менежментийг хэрэгжүүлэх;  Техникийн эвдрэл, гэмтэлийн судалгаа хийж, шалтгааныг багасгах ажлыг төлөвлөх, зохион байгуулах;  Компанид ашиглаж буй харилцаа холбооны болон дата мэдээллийн ERP зэрэг системүүдийг сайн, үр дүнтэй ашиглаж, дата, мэдээлэл, тайлан, баримт бичгийг тухай бүр боловсруулж, системд оруулж, хөтлөн, мэдээллийн санг тогтмол бүрдүүлж, тайлан, дата нэгтгэлд хяналт тавьж, шинжилгээ хийн мэдээллийн бааз, тогтолцоог бэхжүүлж, хөгжүүлэхэд тасралтгүй хувь нэмэр оруулж ажиллах 

САНХҮҮГИЙН ШИНЖЭЭЧ

Компанийн газар, салбар, хэлтсийн бизнес төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэлийн мэдэээллийг цуглуулах, боловсруулах Компанийн мөнгөн урсгалын төлөвлөгөөг боловсруулах, шууд удирдлагад танилцуулах Группын компаниудтай холбоотой үүсч болох санхүүгийн эрсдэлийн тооцооллыг хийх Компанийн удирдах ажилтнуудад санхүүтэй холбоотой үүсч болох аливаа боломж, эрсдэлийн талаарх мэдээллээр хангах Цалин хөлсний системийг боловсронгуй болгох талаарх өрсөлдөгчийн судалгаа хийх, судалгаанд үндэслэсэн цалин хөлсний системийг санал болгох, батлуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих Компанийн өрөмдлөг, тэсэлгээ, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн түүхий эд материалын норм, үнэлгээг тогтооход шаардлагатай тооцооллоор хангаж ажиллах Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулах үнэ, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өөрийн өртөг,  компанийн зардлын шинжилгээг хийх Ижил төстэй бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний үнэ тарифын зах зээлийн судалгааг хийх, өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох Компанийн хэмжээнд оролцох шаардлагатай төсөл, тендерийн багт орж ажиллах, эдийн засгийн тооцооллыг хийж гүйцэтгэх  

ПРОЦЕСС САЙЖРУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭН

Ажлын байрны зорилго Компанийн үйл ажиллагаанд зураглал хийх замаар ре-инженерингийн судалгаа шинжилгээ хийж сайжруулах, эрсдэл, боломжуудыг нээн илрүүлж тасралтгүй хөгжүүлэх, үр дүн,  санхүүгийн ашгийг нэмэгдүүлэх нь энэ ажлын байрны зорилго оршино. Гүйцэтгэх гол үүрэг Тус ажлын байранд дараах үндсэн чиг үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Үйл ажиллагааны зураглал хийх (Ажлын байрны зураг авалт) Үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, танилцуулах (Ре-инженеринг) Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллах

ӨРМИЙН ТЕХНИКЧ

Засвар үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг бэлтгэх Засвар үйлчилгээ хийх орчинд холбогдох тусгаарлалтуудыг хийх Өрмийн машин болон техникийн үзлэг хийх, холбогдох аюулгүй ажиллагааны алхамуудыг хангах Засварын ажилд оролцох Техник хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, эвдрэл гэмтлийн бүртгэл хөтлөх  

ӨРМИЙН ОПЕРАТОР

Төлөвлөгөөт өрөмдлөгийн ажлыг аюулгүй ажиллагаа, байгаль орчны холбогдох стандартад нийцүүлж, батлагдсан паспортын дагуу хийж өндөр бүтээмжтэй, чанартай хийж гүйцэтгэх

ЦАХИЛГААНЧИН

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, цахилгаан тоног төхөөрөмжийн найдвартай байдал, аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах.

АВТЫН ГАГНУУРЧИН

Салбарын автомашин, техникийн аюулгүй  ажиллагааг ханган машин техникийг саадгүй аваар, осолгүй ажиллуулахад шаардлагатай гагнуурын ажлыг чанартай, түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;

ЗАСВАРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Засварын ажлын богино болон урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулж батлуулах Засварын төлөвлөлтийн ажлын 7 хоног, сар, улирал, жилийн төлөвлөгөөг холбогдох ажилтнуудад танилцуулж мөрдүүлэх, хэрэгжилтийг хянах Техникийн бэлэн байдлыг сайжруулах талаар эвдрэл, засвар, үйлчилгээний түүх, статистик судалгаанаас дүгнэлт гаргах  Техникт тавигдах сэлбэг, засварын ажил дүрэм журмын дагуу явагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих Техникийн их засварын төлөвлөгөөг холбогдох нэгжийн удирдлагуудтай хамтран гаргах Техникүүдийн элэгдэл хорогдлыг тооцоолж, засварын ажлыг урьдчилан төлөвлөх Засварын ажлыг бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж, автомашины засварын сэлбэг хэрэгслийн хэрэгцээг тодорхойлох Техникүүдийн сэлбэг захиалга хийж, батлуулах Компанийн нийт техникүүдийн мото цаг, эвдрэлийн тайланг гаргах /холбогдох ИТА нартай хамтран ажиллана/

БИЗНЕС ХӨГЖЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

  Ажлын байрны зорилго Компанийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрэглэгчдийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлж санал болгох, борлуулах, сайжруулахтай холбоотойгоор хэрэглэгчид болон компанийн удирдлага, ажилтнуудтай өдөр тутамд хамтран ажиллаж, зах зээлийн боломжийг байнга судалж, мэдэрч, дүн шинжилгээ хийж, компанийн бизнес хөгжил, маркетингийн үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад уг ажлын байрны зорилго оршино. Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг   Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Зах зээлийн судалгаа, шинжилгээг хийж, борлуулалтын гүйцэтгэлийн тайланд дүн шинжилгээ хийх, зах зээлийн боломж бололцоог тодорхойлох Компанийн бизнес төлөвлөлтөд оролцож, бизнесийн өсөлтийн стратегийг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх Компанийн маркетингийн стратегийг боловсруулах, шинэчлэх, сайжруулах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, брэнд сурталчлах, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх Сошиал медиа, дижитал маркетингийн сувгуудын төрлүүдийн идэвхжүүлэлт, контент төлөвлөлт, хөгжүүлэлтийг зохион байгуулах, төлөвлөх Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ цэнэ, хүргэлт, харилцагч, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжид байнга анхаарч, санаа тавьж, санал гомдолд өндөр ач холбогдол өгч шуурхай шийдвэрлүүлэх зохицуулалтыг хийж, өдөр тутамд идэвхитэй, эргэх хариуцлагатайгаар үр дүнтэй харилцаж, хамтран ажиллах Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртгийг бууруулах, чанарыг сайжруулах, компанийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг тасралтгүй эрэлхийлж, харилцагч, хэрэглэгч нартай болон бусад салбар нэгжийн ажилтнуудтай уялдаж хамтран ажиллах замаар санал, санаачилгуудыг дэвшүүлж, хэрэгжүүлж ажиллах Компанийг зөв, хариуцлагатай арга барилаар төлөөлж, компанийн удирдлага, ажилтнуудтай байнга зөвлөж, уялдаа холбоог хангаж, хэрэглэгч, харилцагч нарын өмнө нэгдсэн байр суурь илэрхийлж, харилцан хамтран ажиллах Өөрийн болон багийн мэдлэг, ур чадварыг хөгжүүлэхэд байнга санаачилга гаргаж, багаар ажиллах замаар багийн ур чадвар, үр бүтээмжийг тасралтгүй дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулж ажиллах

ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ИНЖЕНЕР

Ажлын байрны зорилго Барилгын төслүүдийн үнэлгээ, дизайныг хариуцаж, дотоод хэлтсүүд болон гадны харилцагч байгууллагуудтай хамтран барилгын бүтэц, дизайн боловсруулж, холбогдох сайжруулалтуудыг хийхэд уг ажлын байрны зорилго оршино. Гүйцэтгэх гол чиг үүрэг   Тус ажлын байранд дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэж ажиллана. Үүнд: Барилга байгууламжийн инженерчлэлийн төлөвлөгөө, бүтээцийн зураг төслийг боловсруулах, шинжлэх Барилгын төлөвлөгөө, загвар, дизайн, бүтэц аюулгүй, үр ашигтай, найдвартай ажиллаж байгааг тухай бүр хянаж баталгаажуулах Төслийн зорилго, төсөв, цаг хугацааны талаар багийн гишүүдийг мэдээллээр хангах Талбайн үзлэгийг цаг тухай бүрт зохион байгуулж шаардлагатай дүгнэлтүүдийг хүргүүлэх Техникийн нарийвчлал бүхий зураг төсөл, баримт бичгийг унших, тайлбарлах, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг боловсруулж танилцуулах

СЭЛБЭГ, БАРАА МАТЕРИАЛЫН НЯРАВ

Ажлын байрны тодорхойлолтонд заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ТУСЛАХ

Хөдөлмөрийн тухай хууль, компанийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, бодлого, дүрэм журмын хүрээнд компанийн онцлог, зорилго, зарчимд нийцүүлэн                үйлдвэрийн тасралтгүй жигд ажиллагааг хангаж, тэсрэх бодисын үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмжтэй үл харьцах туслах ажлуудыг гүйцэтгэх.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Сүхбаатарын талбай 1, 8-р хороо, Сити Тауэр, 17 давхар

Фэйсбүүк хуудас

Жиргээ

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2023.