Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

М Банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер (DevSecOps)

Банкны мэдээллийн технологийн бодлого, МТГ-ын үйл ажиллагааны журам болон бусад холбогдох журмын хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглахаар дотооддоо хөгжүүлж байгаа болон аливаа вендорын систем, програм хангамж түүнтэй холбоотой мэдээллийн сангийн хөгжүүлэлт, өөрчлөлтийг нэгтгэх, орчин хооронд шилжүүлэх ажиллагааг автоматжуулах, банкны дотоод болон бизенсийн үйл ажиллагаатайтай холбоотой систем, програм хангамжийн үйл ажиллагааг уялдуулах, шийдэл, архитектурыг гаргахтай холбоотой үйл ажиллагааг хариуцан ажиллана Хариуцан ажиллаж байгаа системийн хэвийн тасралтгүй ажиллах шаардлагын дагуу ажиллагаанд тогтмол хяналт тавих, бүтээмжид нөлөөлөх хэмжээний сайжруулалт болон аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг тогтмол хэрэгжүүлэн ажиллана

Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогын мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго/үүрэг: Мэдээллийн аюулгүй байдлын эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг олон улсын ISO27001, PCI DSS стандартуудын дагуу хэрэгжүүлэн ажиллах, олон улсад шинээр гарч буй МАБ-ын эрсдэлүүдийг судлах, тодорхойлох, эрсдэлийн үйл явцын шалгарсан арга аргачлалыг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх.

Бизнесийн шинжээч

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой бизнесийн шаардлага болон шалгуур, бизнес процессыг тодорхойлох Програм болон системийн шаардлага болон шалгуурыг тодорхойлохдоо ойлгомжтой мэдээлэл хүргэн ажиллан, бусад нэгж, газар, компаниудтай ажиллах уялдаа холбоог холбож, ажиллах Хөгжүүлэлтэд шаардагдах мэдээллээр хангаж, сайжруулалтыг төлөвлөсөн хугацаанд чанартай хийж, гүйцэтгэн ажиллах Хөгжүүлэлт хийж дууссан систем болон програмыг тестлэх явцад шаардлагатай тохиолдолд тестийн ажилтанд дэмжлэг үзүүлж ажиллах, хуваарилах, илэрсэн алдаа асуудлыг цаг тухайд нь мэдэгдэх

Гомдол хариуцсан мэргэжилтэн

Банкны хэмжээнд гарсан, харилцагчаас ирсэн бүх шатны гомдол, талархлыг хүлээн авах дамжуулах, шийдвэрлэх, дүгнэлт хийх, тайлагнах, сайжруулалт хийх, гомдлоос урьдчилан сэргийлэх, гомдлын тайлан мэдээг гаргаж, удирдлагын багийг үнэн зөв мэдээллээр шуурхай хангаж ажиллахад шаардлагатай арга хэмжээг төлөвлөж, зохион байгуулах

Мэдээллийн зөвлөх

Харилцагчдад бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар утсаар мэдээлэл өгч, таниулан сурталчилах, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний сонголт хийхэд нь туслах.

Борлуулалтын мэргэжилтэн

Ажлын байрны зорилго: Энэхүү ажлын байрны үндсэн зорилго нь шинэ харилцагчийг таньж мэдэх, бүртгэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ятган борлуулах, харилцагчдад шаардлагатай техник технологийн туслалцаа үзүүлэх, харилцагчдыг дижитал хэрэглээнд сургах, бизнесийн зорилтот үзүүлэлтүүдийг хангахад оршино.

Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн

Банкны актив пассивын удирдлагын бодлогын хүрээнд банкны ашигт ажиллагааны зорилтыг хангах банкны ашигт ажиллагааны зорилтыг хангах актив пассивын бүтцийг тодорхойлох шаардлагатай мэдээ мэдээллийг удирдлагаар хангаж ажиллах

Пи-Ар мэргэжилтэн

Компани болон брэндийн үнэ цэнийг хэрэглэгчдэд ойлгуулах, эерэг дүр төрхийг олон нийтийн дунд бүрдүүлэх PR төлөвлөгөө боловсруулах Олон нийт, мэдээллийн хэрэгслийн харилцааг зохицуулах Компаниас гарч буй мэдээ мэдээллийг олон нийтэд оновчтой хүргэх

Бизнес банкны менежер

Байгууллагын банкны харилцагчидтай харилцаж, банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах

Бүтээгдэхүүн хариуцсан менежер

Байгууллагын зорилго зорилт, алсын хараанд үндэслэн байгууллагыг санхүүгийн зорилтод хүрч ажиллах боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэн бизнес тѳлѳвлѳгѳѳ, стратеги болон зорилго зорилтуудыг тодорхойлох, бизнесийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбогдох журам зааврын биелэлтийг хангаж байгаа эсэхэд анхаарч, бизнесийн бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн газрын өдөр тутмын үйл ажиллагааг үр өгөөжтэй удирдлагаар хангахад оршино.

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн

Банкны хүний нөөцийн бодлого, хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан хууль, дүрэм, журмын хүрээнд хүний нөөцийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, байгууллагын зөв соёлыг төлөвшүүлэх болон байгууллагын хөгжлийн үйл явцыг удирдахад дэмжлэг үзүүлэх  

Програм хангамжийн чанарын мэргэжилтэн

Хөгжүүлэгдэж буй бүтээгдэхүүнийг эцсийн хэрэглэгчийн үүднээс шалгах Ирээдүйд гарч болох алдаа, асуудлыг бага байлгах түвшинд тест кэйс боловсруулан тестлэх  Процессын дагуу ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, түүнийг хангах, бодит орчинд нэвтрүүлэх

Эрсдэлийн шинжилгээ, хяналтын мэргэжилтэн

Зээлийн эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлгээ шинжилгээ хийх, нөхцөл шаардлага тавих, эрсдэлийн дүгнэлт гаргаж, зээлийн эрсдэлийн удирдлагатай холбоотой заавар журмын хэрэгжилтийг хангаж холбогдох ажилтнуудад танин мэдүүлэх

IT эрсдэлийн удирдлагын мэргэжилтэн

Мэдээллийн технологийн эрсдэлийн удирдлагын бодлого, журмыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг сайжруулах, хэрэгжүүлэх Мэдээллийн технологийн тасралтгүй үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавих

Системийн администратор

Банкны үйл ажиллагаанд ашиглагдах системүүдийг суулгах, тохируулах, тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах Хариуцсан системүүд дээр илэрсэн алдаа, доголдлыг засварлах, урьдчилан сэргийлэх Системд шаардлагатай өөрчлөлт, сайжруулалтыг нийлүүлэгчийн заавар болон бусад шаардлагын дагуу хийж гүйцэтгэх

Картын сэжигтэй гүйлгээ хяналтын ажилтан

Ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу Олон улсын картын гүйлгээний эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх  

Үйл ажиллагааны эрсдэл хариуцсан мэргэжилтэн

Банкны үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог тодорхойлох, эрсдэлийн бодлого журам зааврыг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих,  эрсдэлийн соёлыг танин мэдүүлэх, дотоод хяналтын тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийж хяналтыг бэхжүүлэх

Developer (Back End)

Design and implement scalable backend services, APIs, and microservices using Java and Spring Boot. Work with Oracle Database, designing schemas, optimizing queries, and ensuring data integrity and security. Utilize reactive programming models to build non-blocking and asynchronous applications. Collaborate with frontend developers, designers, and product managers to ensure seamless integration and alignment with project requirements. Write clean, maintainable, and efficient code that follows best practices and design patterns. Implement unit and integration tests to ensure reliability and robustness of the application. Monitor and troubleshoot application performance issues and optimize application performance. Stay up-to-date with emerging trends and technologies in backend development and database management.  

Бүртгэл, хяналтын мэргэжилтэн

Харилцагчид банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний мэдээлэл өгөх, сурталчлан таниулах, дансны үйлчилгээ болон төлбөр тооцоог хянах, тайлан мэдээ бэлтгэх, харилцагчийн санал, хүсэлт шийдвэрлэх, шийдэл олох

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сэнтрал Тауэр, 15 давхар

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.