Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар
Нягтлан бодогч

Компанийн борлуулалтын өдөр тутмын ажил, гүйлгээг НББОУС, холбогдох хууль дүрэм журам, компанийн НББ-ийн бодлогын баримт бичгийн хүрээнд үнэн зөв хөтлөн явуулах

Төв банк, МТ үндсэн систем, үйлчилгээ удирдлагын газарт Аппликешн инженер

Банкны бизнесийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй системүүдийн ажиллах орчны үр ашигтай төлөвлөлтийг боловсруулж бизнесийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах

Төв банк, МТ үндсэн систем, үйлчилгээ удирдлагын газарт Системийн тасралтгүй ажиллагааны инженер (SRE)

Банкны хэмжээнд ашиглагдаж буй бизнесийн системүүдийн тасралтгүй, найдвартай, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах

Төв банк, Санхүүгийн өгөгдлийн шинжилгээ, тайлангийн газарт BI Developer

Банкны бизнесийн зорилт, хэрэгцээ шаардлага дээр үндэслэн их хэмжээний өгөгдөл дээр боловсруулалт, судалгаа хийж бизнесийн шийдвэр гаргалтад дэмжлэг үзүүлэх; BI tool болон программчлалын хэл ашиглан тайлан мэдээллийн урсгалыг автоматжуулах, гар ажиллагааг бууруулах;

Төв банк, Карт, бэлэн мөнгөний үйл ажиллагааны газарт Картын эрсдэлийн мэргэжилтэн /Түр/

Картын гүйлгээний эрсдлээс хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор эрсдэлтэйд тооцогдох гүйлгээг илрүүлэх, шалгах, шийдвэрлэх, ХААН банкны терминал дээр хийгдсэн буй аливаа луйврын шинжтэй гүйлгээг илрүүлэх, шалгах, шаардлагатай арга хэмжээ авах

Өвөрхангай салбарын Эрдэнэзуу тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

ХААНБанкнынууцлалтайхолбоотойаливааасуудлаар"ХААНБанкнынууцынжурам","ХААНБанкнымэдээллийнаюулгүйбайдлын цогц бодлого"-ыг мөрдлөг болгон ажиллах үүрэгтэй;Ажилүүргийнхүрээндбанкандучирсан,учирчболзошгүйаливааэрсдэлийгбууруулах,урьдчилансэргийлэх,зайлсхийхаргахэмжээг авч ажиллах, эрсдэлийн талаар мэдээлэх үүрэгтэй;Мөнгөугаах,терроризмыгсанхүүжүүлэхтэйтэмцэхтухайхуультогтоомж,Монголбанкныхолбогдохжурам,дүрэм,заавар,эрхзүйнбаримтбичиг,ХААНБанкныМөнгөугаах,санхүүгийнгэмтхэргийнэсрэгбаримтлахбодлого,түүнднийцүүлэнгаргасанМөнгөугаахтерроризмыгсанхүүжүүлэхээсурьдчилансэргийлэхжурмыгчандмөрдөнажиллах,хэрэгжилтэдхяналттавихүүрэгтэй;ХАБЭА-ндүрэм,журам,стандартзааварчилгаагмөрдөх,ХАБЭА-нсургалтадхамрагдах,ажилүүргээгүйцэтгэхявцадамьнас,эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүссэн тохиолдолд аюулыг бууруулах боломжит арга хэмжээг шуурхай авах үүрэгтэй;ХААНБанкныажилтнаасхүлээгдэжбуйзантөлөвийншаардлагыгхэрэгжүүлэх,банкныүнэтзүйлс,ёссуртахуунболонёсзүйнхэм хэмжээг сахиж ажиллах үүрэгтэй.

Өвөрхангай салбарын Хужирт тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

ХААНБанкнынууцлалтайхолбоотойаливааасуудлаар"ХААНБанкнынууцынжурам","ХААНБанкнымэдээллийнаюулгүйбайдлын цогц бодлого"-ыг мөрдлөг болгон ажиллах үүрэгтэй;Ажилүүргийнхүрээндбанкандучирсан,учирчболзошгүйаливааэрсдэлийгбууруулах,урьдчилансэргийлэх,зайлсхийхаргахэмжээг авч ажиллах, эрсдэлийн талаар мэдээлэх үүрэгтэй;Мөнгөугаах,терроризмыгсанхүүжүүлэхтэйтэмцэхтухайхуультогтоомж,Монголбанкныхолбогдохжурам,дүрэм,заавар,эрхзүйнбаримтбичиг,ХААНБанкныМөнгөугаах,санхүүгийнгэмтхэргийнэсрэгбаримтлахбодлого,түүнднийцүүлэнгаргасанМөнгөугаахтерроризмыгсанхүүжүүлэхээсурьдчилансэргийлэхжурмыгчандмөрдөнажиллах,хэрэгжилтэдхяналттавихүүрэгтэй;ХАБЭА-ндүрэм,журам,стандартзааварчилгаагмөрдөх,ХАБЭА-нсургалтадхамрагдах,ажилүүргээгүйцэтгэхявцадамьнас,эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх нөхцөл үүссэн тохиолдолд аюулыг бууруулах боломжит арга хэмжээг шуурхай авах үүрэгтэй;ХААНБанкныажилтнаасхүлээгдэжбуйзантөлөвийншаардлагыгхэрэгжүүлэх,банкныүнэтзүйлс,ёссуртахуунболонёсзүйнхэм хэмжээг сахиж ажиллах үүрэгтэй.

ИНЖЕНЕР ЗАСВАРЧИН (Оюу Толгой, ГҮНИЙ УУРХАЙ)

Эпирок Группийн Монгол Улс дахь салбар болох “Эпирок Монголиа” ХХК нь “Гүний уурхайн хөдөлгөөнт хүнд машин, тоног төхөөрөмжийн Инженер засварчин” ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна.    Ажлын байршил: Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрладаг Оюу Толгой уурхайн талбарт 14/14 уртын ээлжийн хуваариар ажиллана. Ажлын байрны зорилго: Гүний уурхайн өрөмдлөгийн машин, тоног төхөөрөмжийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, бэлэн байдал, найдвартай ажиллагааг хангаж, засвар үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх.   Үндсэн үүрэг хариуцлага (дор дурдсан болон бусад): Аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйг чухалчилан засвар үйлчилгээг чанартай гүйцэтгэх Эпирокийн тоног төхөөрөмжийг эвдрэлээс урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Засварын дараах хяналт баталгаажуулалтыг хийх Аюулгүй ажиллагаа болон чанарын хяналт дүрэм журам, стандартыг мөрдөх Эпирокийн машин, тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрийн зааврын дагуу угсрах гэх мэт.

Төв банк, МТ Автоматжуулалт инженерчлэлийн газарт Хөгжүүлэлт автоматжуулалтын инженер

Мэдээлэл технологийн үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт хэрэгжиж буй төслүүдэд ашиглагдаж буй системүүдийн дэд бүтцийг бий болгох, тест кейс болон үйл ажиллагааны сайжруулалтыг DevOps моделийн дагуу сонгогдсон түүл, зурагдсан процесстийн дагуу тасралтгүй автоматжуулалтаар хангах, банкны үйл ажиллагаа болон бизнесийн стратегт нийцсэн төсөл хөтөлбөрийг хурдан шуурхай нэвтрүүлэх

Төв банк, Өгөгдлийн засаглал, чанарын удирдлагын газарт Өгөгдлийн чанарын шинжээч

Банкны өгөгдлийн засаглалын бодлого, журмын дагуу оролцогч талуудтай хамтран ажиллах ба Өгөгдлийн чанар сайжруулах ажлыг зохион байгуулах, тогтмол сайжруулах, өгөгдлийн чанарын удирдлагын үйл явцыг хэрэгжүүлэх, өгөгдлийн чанарын асуудлыг шийдвэрлэх, тохирох шийдэл олоход өгөгдөл эзэмшигчдэд дэмжлэг үзүүлж, өгөгдлийн чанар, үнэн зөв, үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэх зорилготой.

Төв банк, Үйл ажиллагааны эрсдэлийн газарт Мэргэжилтэн /Гэрээт/

Үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлагын үйл явцыг удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, үйл ажиллагааны эрсдэлийн бодлого, журам, арга аргачлалуудыг хөгжүүлж сайжруулах, холбогдох санал зөвлөмжийг өгөх, хяналт тавих чиглэлд ажиллана.

Төв банк, Гүйцэтгэх захирлын ажлын албанд Ресепшин

ХААН Банкны төв оффисыг зорин ирсэн дотоод, гадаад харилцагчдыг угтан хүлээн авч чиглүүлэх, холбогдох зохицуулалтыг хийх, үйлчилгээг өндөр түвшинд, түргэн шуурхай үзүүлэн ажиллах

Төв банк, МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Скрам мастер /Гэрээт/

Дижитал бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн багт хэрэгжиж буй дижитал бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хөгжүүлж зах зээлд нэвтрүүлэх, сайжруулах үйл ажиллагаатай холбоотой хэрэгжиж буй программ хангамжийн төсөл, түүний сайжруулалт хэрэгжүүлэлтэнд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх, туршилт хийх болон скрам багийг удирдан зохион байгуулах, нэвтрүүлсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг банкны холбогдох газар, нэгжүүдэд хүлээлгэн өгөх ажлыг удирдан зохион байгуулах.

Төв банк, МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Ахлах програмын чанарын инженер

ХААН Банкны харилцагчийн үйлчилгээ болон үйл ажиллагаа явуулахад ашиглагдаж буй програм хангамж, системүүдийн бизнесийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх үүднээс тухайн програм хангамж, систем дээр хийгдэж буй өөрчлөлт, сайжруулалт, шинээр нэвтрүүлэгдэж буй програм хангамж, системүүдийн чанарыг хангаж ажиллах ба хариуцсан багийг өдөр тутмын н үйл ажиллагаа, чиг үүрэг, удирдлагаар ханган ажиллана.

Дорнод салбар, Чойбалсан тооцооны төвт Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Харилцагчид банкны бүтээгдэхлүүн үйлчилгээ борлуулах.

Төв банк, МТ Үйлчилгээ нэвтрүүлэлтийн газарт Програмист

Банкинд шаардлагатай байгаа компьютерийн програм хангамж боловсруулах, банкинд ашиглагдаж байгаа програм хангамжийг сайжруулах, хэрэгжиж байгаа төслүүд дээр МТ болон програмчлалын зүгээс хамтран ажиллах

Архангай салбар, Чулуут тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Харилцагч нарт банкны зээл болон бусад бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар танилцуулж, санхүүгийн зөвлөгөө өгөх борлуулах.  Банкны эрх ашиг, ёс зүйг өндөрт тавьж ажиллах;

Дорнод салбар, Гурванзагал тооцооны төвт Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Харилцагчид банкны бүтээгдэхлүүн үйлчилгээ борлуулах.

Төв банк, МТ архитектур өгөгдлийн газарт Технологийн архитект

Банкны бизнесийн болон технологийн стратегийн дагуу төлөвлөгдсөн технологийн төслүүдийг удирдах, технологийн судалгаа, нэвтрүүлэлт, хөгжүүлэлтэд бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллана. Энтерпрайз архитектурыг боловсруулах, хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд технологийн архитектийн багаас оролцох, бизнесийн олон төрлийн шаардлагыг хэрэгжүүлэх шийдлийг боловсруулахад шаардагдах технологийн шийдлээр шийдлийн архитектийн багийг хангах 

Төв аймгийн Баян сумын тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх

Тухайн нэгжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор бүх төрлийн чиглэлээр хайбрид байдлаар ажиллах

Төв аймгийн Баянцогт сумын тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх /түр/

Тухайн нэгжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор бүх төрлийн чиглэлээр хайбрид байдлаар ажиллах

Төв аймгийн Баянцагаан сумын тооцооны төвд Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний зөвлөх /түр/

Тухайн нэгжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор бүх төрлийн чиглэлээр хайбрид байдлаар ажиллах

Safety Officer (OT site)

Epiroc Mongolia LLC is looking for an experienced Safety Officer located in OT mining site with roster base. The role is responsible for monitoring and assessing hazardous and unsafe situations and developing measures to assure personnel safety. The incumbent ensures the workplace safety and health plan is prepared and implemented and ensuring Safety, Quality and Environmental standards and reporting are as per requirements as set by the client and Epiroc at all times.   Available position No: 1 (one) Work condition: Non-Standard Work Location: Oyu Tolgoi mine site, Underground. Roster: 14/14 (11 hours per day)   Specific tasks and responsibilities, but are not limited to: Assist in the implementation of both parties’ safety systems and process in the area/organization of accountability and provide support and expertise to the operation; Field presence performing task observation, facilitating hazard and risk assessments; Actively advises the line management of critical issues and recommends interactions which will contribute to alleviating safety risks; Report all hazards, accidents and incidents. Conducting accident/incident investigations; implement immediate actions on every incident; Coordinates and participates in HSE meetings, inspections, audits, interactions and observations; Attending daily prestart meetings within the area and contributes to safety learning sharing; Ensuring current OHS, environmental and other relevant legislative; Report HSE weekly and monthly KPI, reports regularly to monitor progress and data quality.   About us Epiroc is a vital part of a sustainable society and a global productivity partner for mining and infrastructure customers. With ground-breaking technology, Epiroc develops and provides innovative and safe equipment, such as drill rigs, rock excavation and construction equipment and tools for surface and underground applications.   At Epiroc, we care about each other and the world around us. All our people, without exception, are committed to sustainable productivity and the highest ethical standards. Our core values are innovation, collaboration and commitment. Diversity is key to grow fresh and innovative ideas and solutions for our customers. We encourage our employees to take ownership of their own development and careers with the support from their leaders. This way our employees can grow in the business, wherever they are at their careers, from entry level to senior leadership. We are committed to give you every opportunity to succeed in a culture of innovation, diversity and collaboration, combined with a caring atmosphere.

Нягтлан бодогч СС

Гарааны компанийн өдөр тутмын НББ-ийн ажлыг хийж гүйцэтгэх, санхүүгийн тоон мэдээллийг тогтсон хугацаанд гаргах, санхүү болон татварын тайлангуудыг хуулийн хугацаанд боловсруулж, холбогдох төрийн байгууллагад хүргэх

Гарааны компани хариуцсан нягтлан бодогч

Гарааны компанийн өдөр тутмын НББ-ийн ажлыг хийж гүйцэтгэх Удирдлагыг тоон мэдээллээр хангахСанхүү болон татварын тайлангуудыг хуулийн хугацаанд боловсруулж, холбогдох төрийн байгууллагад хүргүүлэх

Говь-Алтай салбарын Төгрөг тооцооны төвд Тооцооны төвийн менежер

Хяналт, борлуулалт

Project Manager, MACSS

The Asia Foundation (the Foundation) is seeking a qualified Project Manager to support the effective implementation of the Media and Civil Society Strengthening (MACSS) in Mongolia Project. BACKGROUND The MACSS project is a five-year (2023-2028) project funded by the United States Agency for International Development (USAID) under the CSM-STAND consortium led by Pact. In Mongolia, The Asia Foundation is the lead implementer. The MACSS project aims to contribute to effective and transparent democratic governance in Mongolia by working with the civil society and media sectors. These sectors have a critical role to play in informing and engaging citizens, ensuring access to quality information, and finding ways to constructively engage the government to increase social accountability and effective policy-making and implementation. The project is structured around four cross-cutting pathways: (1) strengthening civil society capacity; (2) expanding civic space; (3) enhancing investigative journalism and the media; and (4) combatting the influence of disinformation. REPORTS TO: Chief of Party, MACSS Project SUMMARY OF RESPONSIBILITIES: The Project Manager will support the effective implementation of the MACSS project and related initiatives by providing technical, operational, and administrative assistance. This includes stakeholder engagement, activity reporting, monitoring partner organizations, and coordinating events. The Project Manager will also contribute to strategy and content development for ongoing programs. SUMMARY OF JOB RESPONSIBILITIES: Government Relations: Support the Chief of Party in managing relationships with national and local governments to achieve project goals. Civil Society Engagement: Build and maintain relationships with key civil society actors at both national and provincial levels. Team Management: Oversee a Senior Project Officer and Monitoring, Evaluation, and Learning Officer. Grants and Contracts: Lead the development and management of grants and contracts as directed. Reporting: Assist in drafting the project's quarterly and final reports and in monitoring project activities. Budget and Timeline Management: Support the Chief of Party in overall budget management and tracking the timeline and due dates of project activities. Administrative Support: Manage project-related administrative and financial documentation, including drafting and ensuring quality assurance of memos, letters, and other correspondence to stakeholders. Strategic Planning: Support the Chief of Party and Country Representative in planning and strategy development for future programming.

Нягтлан бодогч

1.Нягтлан бодох бүртгэлийн дансны ангилал болон бүртгэлийн дүрмийг сайн мэддэг байх. 2.Импорт экспортийн ажлыг зохистой хэмжээнд зохицуулах. Үүнд гаалийн мэдүүлэг , гадаад валютын төлбөр хийх  , татварт мэдүүлэх зэрэг багтана. 3.Санхүү, татварын төрөл бүрийн тайлан гаргах, санхүү татварын тайланг хянах. 4.Санхүү  татварт тулгарсан асуудлыг зохицуулах. Санхүү болон татварын тайланг цаг тухайд нь гаргах тайлагнах. Жилийн эцсийн аудитын дүгнэлтийг цаг тухайд нь хийлгэх.  5.Компанийн хэлтэс бүрийн өдөр тутмын ажлын зардалд хяналт тавих, гарсан асуудлыг цаг тухайд нь мэдээлж сайжруулах зохицуулах төлөвлөгөөг санал болгох 6.Санхүүгийн баримтууд болон нягтлан бодох бүртгэлийн тайлангуудыг хариуцан хадгалах. Санхүүгийн мэдээллийг нууцлах.

Сүхбаатар салбар, Сүхбаатар тооцооны төвт Тооцооны төвийн менежер

Тухайн нэгжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах зорилгоор бүх төрлийн чиглэлээр хайбрид байдлаар ажиллах,

Холбоо барих

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.