Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

"Хексагон буйлд инженеринг" ГХО ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Project planner/scheduler (Төлөвлөгч)

Ажлын байрны зорилго Компанийн хэрэгжүүлж буй баяжуулах болон уул уурхайн дэд бүтцийн үйлдвэрлэлийн EPC гэрээний хүрээнд барилга бүтээмжийн ажлын төлөвлөлтийн ажлын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх.  Төслийн төлөвлөлтийг боловсруулах болон шинэчлэх, төслийн ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих, 7 хоног, сар тутмын төлөвлөгөөг хянах, дүгнэлт хийж шаардлагатай арга хэмжээг авах. Төслийн тайлан гаргах, төслийн менежментийн програмыг ашиглан төсөлд оролцож буй бусад багийн ажлын хуваарийн хийх, үүнтэй уялдуулан төслийн нэгдсэн хуваарийг гаргах. Инженер, барилга архитекторын багтай хамтран ажиллаж төслийг хугацаанд нь, төсөвт багтаан дуусгахыг баталгаажуулах. Томоохон ажлуудыг хөгжлийн үе шатуудад хуваах, ажлын график гаргах  Төсөлд шаардлагатай бараа материалын нөөцийг тооцоолоход туслах

Механикийн ахлах инженер

Албан тушаалын зорилго: Үйлдвэрийн EPC гэрээний механикийн чиглэлийн техникийн үндсэн багцын ажлыг зохион байгуулах, хянах, шийдвэрлэх, EPC-ийн зураг төслийн мэдээллийг хянах. Үйлдвэрийн зураг төслийн үе, угсралт зуурилуулатын үеийн болон хүлээн зөвшөөрөх тест гэх мэт туслан гүйцэтгэгчдийн хийж гүйцэтгэх  ажилд үзлэг шалгалт хийх, хянлат тавих, шаардлагатай тохиолдолд механикийн тооцоолол хийх. Зураг төслийн харилцан зөвшөөрсөн шийдэлд хүрэхэд гол гол оролцогч талуудтай ажлын харилцааг үүсгэж хөгжүүлэх зорилготой. Захиалагчийн болон бусад туслан гүйцэтгэгч талын инженерчлэл, ЧБ/ЧХ, Төслийн багуудын хооронд төслийн гүйцэтгэлийн ажлуудыг зохион байгуулах. Инженерингийн бусад багуудтай, төслийн дизайны багуудтай хамтран инженерчлэлийн асуудлууд, бусад туслан гүйцэтгэгчээс гаргасан хүсэлтэд дэмжлэг үзүүлэх. Инженерийн зураг төсөл боловсруулах, инженерингийн баримт бичгийн бүрдэл хийж, бүрдүүлэлтийг хянаж, зохих засаж залруулах. Үйлдвэрийн болон бусад дэд бүтцийн мөн угсралтын үеийн талбайн зураг төслийн магадлагаа, стандарт, техникийн нөхцлийн тохиролыг гүйцэтгэн, барилгын ажлын алдаа дутагдлыг мэдээлэх. Гүйцэтгэж буй бүх ажилд аюулгүй ажилалгааг нэн тэргүүнд тавьж хүн, тоног төхөөрөмжийг хамгаалан, байгаль орчинд ээлтэй ажиллах. Гүйцэтгэлийг нөлөөлөхүйц сайжруулах инженерчлэл, барилга угсралтын аргачлалд оруулах өөрчлөлтийг тодорхойлох.

Civil Senior Engineer

Албан тушаалын зорилго: Компанийн хэрэгжүүлж буй баяжуулах болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн EPC гэрээний хүрээнд барилгын хийц, зураг төсөл, барилга байгуулалт ба үйл ажиллагаанд хүлээлгэн өгөх хүртэл бүхий л барилга бүтээцийн инженерийн ажлуудыг хэрэгжүүлэх явдал юм.   Төслийг барилгын төмөр хийц, төмөр бетон бүтээц, болон суурийн бэлтгэл ажлын бүтцийн инженерийн зураг төслийг төлөвлөх, бариж байгуулах, түлхүүр хүлээлгэн өгөх хүртэл бүх шатны барилгын үйл явцыг хариуцан ажиллана. Нарийвчилсан зураг төсөлд тавигдах шаардлагуудын хянах, урьдчилсан зураг төсөл, баримт бичгийг боловсруулах гаргах. Батлагдсан инженерийн зураг төслийн чанарын шаардлага, стандартуудад нийцэж байгаа эсэхийг хянах. Ажлын цар хүрээ, компанийн стандарт, техникийн мэдээллээр судалгаа хийх, нарийвчилсан инженерчлэл хийх шат дараа бүхий ажилд оролцох удирдах. Үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гадны инженеренгийн ханган нийлүүлэгчдээс гаргасан инженеренгийн дизайныг хянах. Инженеренгийн холбогдох баримт бичгүүдийг дагаж мөрдөж, бүрэн гүйцэд эсэхийг шалгаж, зохих залруулах арга хэмжээг эхлүүлж ажиллана. Төслийн гүйцэтгэлийг төслийн төлөвлөгөөний дагуу явуулах, инженерийн болон аюулгүй байдлын шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд зураг төсөл, барилгын эрсдэлийн үнэлгээний үйл явцад оролцох. Гүйцэтгэлийн үр дүнг сайжруулах инженерийн болон барилгын арга зүйн өөрчлөлтийг тодорхойлох. Барилга баг хэлтэс ажлын хэсэгтэй холбогдож, зураг төсөлд ямар нэгэн бүтээн байгуулалт, засвар үйлчилгээ, талбайн сайжруулалтыг тогтмол хийх. Зураг төсөлийг хянах, талбайн сайжруулалтыг тусгахын тулд золборлолт, үйлдвэрлэлийн багуудтай холбоо тогтооно. Зураг төсөл нь ирээдүйн уурхайн төлөвлөгөөнд нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулахын тулд төлөвлөлтийн багуудтай холбогдон ойр ажиллах. Инженерийн зураг төсөл, нийлүүлэгчийн зураг, тооцоо, техникийн нөхцөл, барилгын норм, ажлын дээд түвшинд хийгдсэн эсэхийг хянах шалгах. Техникийн дэмжлэг үзүүлэх талаар төслийн багцын инженерүүдтэй холбоо барьж, худалдан авалтын багцад барилгын материалын тодорхойлолтыг хянаж, материалын худалдан авалтыг амжилттай явуулахын тулд тендерийн үнэлгээний үйл явцад оролцоно. Загвар болон дизайнийн ажлын явцыг хянаж, тайлагнах. Үйл ажиллагааны төлөв, явц/гүйцэтгэл, төсвийн тооцоо, шинээр гарч ирж буй асуудлуудыг тусгасан тайлан бэлтгэх, хүргэх. Ажлын байран дах зааварчилгаа болон сургалтын хөтөлбөрүүдээр дамжуулан ажиллах хүчний мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, төгсөгч инженерүүдэд мэргэжлийн заавар зөвлөгөөө өгөх, ажлыг байранд дадлагажуулах.

Бүтэц, Механик, Шугам Хоолойн ахлах инженер

Ажлын байрны зорилго: Компанийн хэрэгжүүлж буй баяжуулах болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийн EPC гэрээний хүрээнд барилгын хийц, механик, шугам хоолойн барилгын ажлын гүйцэтгэлүүдийн аюулгүй ажиллагаа, ажлын хуваарь, түүний зардал, ажлын чанарын шаардлагуудын хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилготой. Компанийн гүйцэтгэж буй барилгын шугам хоолойн ажлуудыг удирдан тэдгээрийн гүйцэтгэлийг хуваарь, зардал, чанарын шаардлагуудыг хангаж буй эсэхэд хяналт тавих. Хариуцсан ажил аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөөний дүрэм, журам, төслийн журамд нийцүүлэн гүйцэтгэх, үр дүндхяналт тавих. Төслийн удирлагуудад техник технологийн дэмжлэг үзүүлэх төслийн инженерүүдтэй холбоо барьж, худалдан авалтын багц, барилгын материалын үзүүлэлтийг хянах, материалын худалдан авалтыг амжилттай явуулахын тулд тендерийн үнэлгээг хянах үйл явцад оролцох. Зураг төслийн ажлын явцыг хянаж, тайлагнах. Үйл ажиллагааны байдал, явц/гүйцэтгэл, төсвийн тооцоо, шинээр гарч ирж буй асуудлуудыг тусгасан тайлан бэлтгэх. Барилгын эрсдэлийн үнэлгээний үйл явцуудад оролцон төлөвлөсөн ажлыг аюулгүй, төслийн талбарын дүрэм журамд нийцсэн байдлаар гүйцэтгэхэд анхааран ажиллана. Ажлын зөвшөөрлүүд, бараа материал, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл ажиллах хүчин зэргийг зохицуулах гэх мэт төслийн төлөвлөгөөг гарган биелэлтэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана. Барилгын шугам хоолойн ажлыг амжиттай төлөвлөхөд нь төслийн оролцогч талуудтай харилцан, хувь нэмрээ оруулах, мөн төлөвлөгөөнөөс өөрчлөгдсөн аливаа тохиолдлыг мэдээлэх. Гүйцэтгэгчдээс гаргасан талбайн инженерчлэлтэй холбоотой асуулт, асуудлууд, өөрчлөлтүүдэд дэмжлэг үзүүлэн харилцан хамтран ажиллана. Төсөлтэй холбоотой баримт бичгийн бүрдүүлэлт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж шаардлагатай засаж залруулах арга хэмжээнүүдийг авах. Зураг төсөл барилгын гүйцэтгэлд стандарт, техникийн нөхцөлийн дагуу магадлалыг гүйцэтгэж, шаардлага хангаагүй зүйлсийг мэдээлэх. Төр болон засгийн газрын агентлагуудаас тавьсан бүх шаардлагыг хангуулах тал дээр төслийн ЧБ/ЧХ-ын багтай харилцан хамтран ажиллах. Гүйцэтгэлийн үр дүнг бодитоор сайжруулах инженерчлэлийн болон барилгын аргачлалуудад хийх өөрчлөлтүүдийг тодорхойлох. Өдөр тутмын болон долоо хоног бүрийн тайланд ажлууд, явц/гүйцэтгэл, төлөвлөгдөөгүй асуудлуудын төлөвийг тусгадаг байх. Ажлын байран дах зааварчилгаа болон сургалтын хөтөлбөрүүдээр дамжуулан ажиллах хүчний мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэх, төгсөгч инженерүүдэд мэргэжлийн заавар зөвлөгөөө өгөх, ажлыг байранд дадлагажуулах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо Худалдаа Хөгжлийн Банк 13 давхар

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.