Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Капитрон банк

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН /Яармаг ВИП салбарт/

  Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

ВИП ТЕЛЛЕР /Яармаг ВИП салбарт/

            Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаарх мэдлэгийг үргэлж дээшлүүлж, мэдээллийг харилцагчдад энгийн, ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгөх; Харилцагчдын төлбөр тооцоог өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэх, Харилцагчийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох, Үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох,

ХАРИЛЦАГЧИЙН ЗӨВЛӨХ /Яармаг ВИП салбарт/

                 Харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан танилцуулах, угтан үйлчлэх, зөвлөгөө өгөх, банкны үйлчилгээ болон дотоод үйл ажиллагааны асуудлаар хандсан харилцагчид, гадны зочдыг бусад нэгж, ажилтантай холбож өгөх, утсан харилцааг хариуцан ажиллах.   Харилцагчдад үнэн зөв, тодорхой мэдээлэл өгөх; Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой танилцуулга, мэдээллийн самбарын мэдээллийг шинэчлэх, хүрэлцэхүйц байдлыг хангах; Үйлчилгээний танхимын эмх цэгцэд хяналт тавих, сайжруулах санал санаачлага гаргах; Харилцагчдад хүргэж болохуйц мэдээллийг хариуцсан газар нэгжүүдээс шуурхай гаргуулж авах; Үйлчилгээний чанар, үр дүнд хяналт тавих, алдаа дутагдлыг илрүүлэх, түүнийг түргэн шуурхай залруулах, цаашид үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор санал санаачлага гарган холбогдох нэгжтэй хамтран ажиллах; Гаднаас орж ирэх утасны дуудлагыг шуурхай авч, шаардлагатай үйлчилгээгээр хангах; Дансны мэдээлэл авахыг хүссэн харилцагчдын материалыг шалгасны үндсэн дээр холбогдох ажилтанд хүргүүлж, гаргуулах; Үйлчилгээний танхимд харилцагчийн гомдол үүссэн, тухайн асуудал хүндэрсэн тохиолдолд харилцагчийг нэн даруй уулзалтын өрөөнд оруулан холбогдох албан тушаалтанд асуудлыг шилжүүлэх.

АХЛАХ МЕНЕЖЕР /Яармаг ВИП салбарт/

            Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хяналтын системийг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар гарч болзошгүй аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөлийг хангаж ажиллаж ажиллана.  

ХАРИЛЦААНЫ МЕНЕЖЕР /Яармаг вип салбар/

  Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

ДАТА АНАЛИСТ

  Тоо мэдээг, BI ашиглан автоматжуулж, өгөгдлийн шинжилгээг хийж, үр дүнг боловсруулан, дүгнэлт хийх, үйл ажиллагааг оновчлох, үйл ажиллагааг сайжруулах санал шинжилгээ хийх.

БАЙГУУЛЛАГА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР-Хятад хэлтэй

           Байгууллагын чанартай багц бүрдүүлэх, тогтвортой байрших эх үүсвэр бүхий байгууллага, харилцагчдыг шинээр татах, нэгжийн зорилтот харилцагчдад банкны бүх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг борлуулах, санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, зорилтот түвшинг хангуулах.

ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ МЕНЕЖЕР

Зээлийн судалгаа, шинжилгээг банкны Зээлийн бодлого болон журмын хүрээнд мэргэжлийн өндөр түвшинд, чанартай судалж, бодитойгоор үнэлж, санал дүгнэлтийн хамтаар салбар нэгж, холбогдох шатны хорооны хуралд оруулж дүгнэлтийг танилцуулах.

МЭРГЭШСЭН ТЕЛЛЕР

Энэхүү ажлын байрны зорилго нь теллерийн дутагдалтай байгаа салбар, нэгжид теллерийн үүргийг гүйцэтгэх, шаардлагатай тохиолдолд салбарын хяналтын ажилтныг орлон ажиллах замаар харилцагчийн үйлчилгээг хэвийн, саадгүй явуулах, теллерүүдийн ур чадварыг сайжруулахад банкны дотоод сургалтыг зохион байгуулах, холбогдох гарын авлагыг боловсруулах, харилцагчийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах  

РЕСЕЙПШН

Харилцагчдад банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сурталчилан танилцуулах, угтан үйлчлэх, зөвлөгөө өгөх, банкны үйлчилгээ болон дотоод үйл ажиллагааны асуудлаар хандсан харилцагчид, гадны зочдыг бусад нэгж, ажилтантай холбож өгөх, банкны төв байрны утсан харилцааг хариуцан ажиллах.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН МЕНЕЖЕР

         Хариуцсан болон дэмжин ажиллах бүтээгдэхүүний бодлогыг тодорхойлж, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, банкны эрхэм зорилгод нийцүүлэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг сайжруулах болон шинээр нэвтрүүлж, цахим болон уламжлалт сувгаар харилцагчдад хүргэх, харилцагчийг нэмэгдүүлэх, тогтоон барихад чиглэсэн нөхцөлийг тодорхойлон, зах зээлд нэвтрүүлэх, улмаар банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээний өрсөлдөх чадвар, банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх.

СҮЛЖЭЭНИЙ АДМИНИСТРАТОР

               Банкны мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, өргөтгөх, шинээр байгуулах, түүнтэй холбоотой гадаад болон дотоод сүлжээ, сервер системүүдийн тасралтгүй найдвартай байдлыг хангах.

БҮТЭЭГДЭХҮҮН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЕНЕЖЕР

         Хариуцсан бүтээгдэхүүний урт болон богино хугацааны стратеги тодорхойлох, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлэх, нөхцөл, шаардлагыг боловсруулах, нэмэлт сайжруулалтыг хэрэгжүүлэх, шинэ болон байгаа бүтээгдэхүүний идэвхжүүлэлт маркетингийн ажлуудыг төлөвлөх шаардлагатай менежерүүд болон багуудтай уялдаа холбоотой ажиллан компанит ажлуудыг хэрэгжүүлэх, сайжруулах,  хэлтэстэй хамаарал бүхий дүрэм, журам, заавар зэргийг менежерүүдийн хамт боловсруулан үйл ажиллагаанд мөрдүүлэх, хэлтсийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төлөвлөлт, хөгжүүлэлтийн ажлыг удирдан зохион байгуулж, удирдлагыг шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр хангаж ажиллана.

ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, банкны эрхэм зорилго, дижитал болон уламжлалт бүтээгдэхүүн үйлчилгээний бодлогод нийцүүлэн бизнесний хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, түүнд чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, нэвтрүүлэх, банкны өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх.

ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮЖИЛТ ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

    Тогтвортой санхүүжилтын бодлогын хүрээнд хамаарах хөтөлбөр, дотоод журмыг боловсруулж шаардлагатай тохиолдолд өөрчлөлт оруулах; Гадна болон дотоодын мэргэжлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг банк талаас төлөөлөн ажиллаж, шаардлагатай арга хэмжээ, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх; Ногоон бүтээгдэхүүний зорилтот зах зээлийг судалж, тодорхойлох, үүнтэй холбогдсон маркетинг, сурталчилгааны бодлогыг холбогдох нэгжтэй хамтран тодорхойлж хэрэгжүүлэх;

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

  Банкны зээлийн бодлогод нийцүүлэн  зээлийн чанартай багц бүрдүүлэх, Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, харилцагч татах, тэдэнд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цогцоор, чанартай хүргэх, Харилцагчид санхүүгийн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах замаар үнэнч, тогтвортой харилцагчдыг бий болгох, Салбар нэгжийн үйл ажиллгааг өргөжүүлэн үр ашгийг дээшлүүлэх.

ОФФИС МЕНЕЖЕР

  Банкны төв байр, салбар нэгжүүдийн орчны болон ажлын байрны тохижилт, засвар үйлчилгээ, тав тухтай байдлыг хангах ажлыг зохион байгууулах; Банкны өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй, хэвийн жигд явуулахад шаардлагатай банкны үйл ажиллагаанд ашиглагдах хөрөнгө, материал, БҮТЭЗ-ийн худалдан авалт, хангамж, хуваарилалтанд хяналт тавих; Банкны үндсэн хөрөнгө, материалын хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавих; Банкны ажилтнуудын хөрөнгө, материал, БҮТЭЗ-ийн зохистой хэрэглээ, ашиглалтад хяналт тавих; Банкны тээврийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хяналт тавих; Банкны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, ариун цэврийн шаардлага хангуулах, цэвэр тохилог орчныг бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулах; Банкны салбар нэгжийн дохиолол хамгаалал болон хамгаалалт, аюулгүй байдлын хэвийн үйл ажиллагааг хангах ажлыг зохион байгуулах; Банкны аж ахуйн ажил үйлчилгээ, өмчийн харилцаатай холбогдон гарч буй асуудлыг оновчтой зохион байгуулах, хяналт тавих;

ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛТАН

        Обьектын хамгаалалт, аюулгүй байдалд хяналт тавих, банкийг хамгаалалтад өгөх, авах, мөнгө зөөвөр, зузаатгал, үнэт металл тээвэрлэлтийн хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэх.

БҮРТГЭЛ МОНИТОРИНГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

  Салбар нэгжүүдийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны алдаа дутагдлыг багасгах, тогтмол давтамжтай гарч байгаа алдаа дутагдлыг бууруулах, харилцагчийн хувийн хэргийн хяналтыг сайжруулах ажил үүргийг зөв зохистой зохион байгуулах үүрэг даалгавар өгөх дүгнэх тайлагнах, холбогдох журмын дагуу асуудлыг шийдвэрлэж байх үүрэгтэй, Салбар, тооцооны төвийн гүйлгээний ажилтнуудыг орлон ажиллах хүсэлтийн дагуу мэргэшсэн теллерүүд, мэргэшсэн ахлах менежерүүдийг хуваарилах, орлож ажиллах үйл ажиллагааг зохион байгуулах.    

ТЕЛЛЕР - БАЯН-ӨЛГИЙ САЛБАРТ

       Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;    

ТЕЛЛЕР - ДОРНОГОВЬ САЛБАРТ

               Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;    

АХЛАХ МЕНЕЖЕР /САЛБАР НЭГЖИЙН/

           Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хяналтын системийг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар гарч болзошгүй аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөлийг хангаж ажиллаж ажиллана.  

САЛБАР ХАРИУЦСАН МЕНЕЖЕР

         Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний борлуулалт, түгээлтийн сувгийг тодорхойлон салбарчлалын бодлогыг хэрэгжүүлэх, банкны салбар, тооцооны төвүүдийг удирдан чиглүүлэх, үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт, шалгалт хийх, банкны хэмжээнд мөрдөгдөж буй дүрэм, журам, зааврын хэрэгжилтийг хангуулах, тэдэнтэй нягт хамтран ажиллаж үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг үзүүлэх, банкны ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх ажилд оролцох, удирдан зохион байгуулах.    

ТЕЛЛЕР

              Банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар харилцагчдад дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, хамгийн тохиромжтой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгох, харилцагчийн сонгосон бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээтэй холбоотой бүх төрлийн гүйлгээг түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэх;    

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БАНКНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН

        Олон улсын санхүүгийн болон бусад байгууллагуудаас хөрөнгө оруулалт, эх үүсвэр татах, олон улсын хөрөнгийн зах зээлд санхүүгийн хэрэгслүүдээр дамжуулан хөрөнгө оруулалтыг оновчтой хийх үйл ажиллагаг зохион байгуулах, дотоодын хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийх чиглэлээр санхүүгийн шинжилгээ, судалгаа хийх.  

АХЛАХ МЕНЕЖЕР-Замын Үүд салбар

             Салбарын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг борлуулах, салбарын ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх, хяналтын системийг хэрэгжүүлэх, мэргэжлийн удирдлагаар хангах замаар гарч болзошгүй аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, үйл ажиллагаа хэвийн явагдах нөхцөлийг хангаж ажиллаж ажиллана.    

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, СБД, Усны гудамж,-4, Улаанбаатар-14253, Капитрон банк, төв байр

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.