Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Level 7, Blue Sky Office, Sukhbaatar District, 1st Khoroo, Peace Avenue 17, Ulaanbaatar – 14240, Mongolia

Бороогоулд ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-27
Дугуй засварчин

307 төсөл, уурхай 2, уурхай 5, Улаанбулаг төслүүд болон нуруулдан уусгалтын хүдэр холих, дахин нуруулдах төсөл дээр ашиглагдах уулын, дугуйт хүнд машин механизмууд, уурхайн үйлчилгээний туслах техникүүд, жижиг тэрэгнүүдийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангахын тулд тоног төхөөрөмжүүдийн дугуйны үзлэг, шалгалт, засвар, бүртгэлийг, засварын аюулгүй ажиллагааны горимын хүрээнд, ажлын нарядын дагуу болон засварын мастеруудаас авсан зааварчилгааны дагуу аюулгүй, үр дүнтэй хийж гүйцэтгэн техникийн бэлэн байдлыг хангах ; 

1,500,000 - 1,800,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-27
Уулын засварын хэсэгт Гагнуурчин

Үйлдвэрийн жил, улирал, сарын бүтээлийн төлөвлөгөөг биелүүлэхэд ашиглагдах тоног төхөөрөмжүүдийн ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах;
Тоног төхөөрөмжийн гагнуур орох засвар үйлчилгээг тухайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэгчээс олгосон зураг, засвар үйлчилгээний зааварчилгаанд үндэслэн гаргасан засварын хэлтсийн тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа дээр үндэслэн хийж гүйцэтгэх;
Шинэ төрлийн тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэгчээс гаргасан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний дагалдах зураг, зааварчилгаанд тулгуурлан гагнуурын засвар үйлчилгээг хийж гүйцэтгэх, уурхайн суурин тоног төхөөрөмж, эд ангийн бүрэн бүтэн байдалд анхаарах, хуваарьт үзлэг шалгалт хийж илэрсэн доголдлыг засаж сайжруулах.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-27
Цахилгаанчин

Уурхайн нуруулдан уусгах үйлдвэр, үндсэн ордын хүдэр боловсруулах үйлдвэр, уурхайн цахилгаан байгууламжууд, цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг ТТ-ийн засвар зааварчилгаа болон АА-ны зааварчилгааны дагуу хийж гүйцэтгэх;
Цахилгааны бүх тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа болон суурилуулалтын аюулгүй бөгөөд бүрэн бүтэн байдлыг хангах засвар үйлчилгээ, цахилгааны урьдчилан сэргийлэх болон гэмтлийн засвар үйлчилгээг Цахилгааны ерөнхий инженерийн удирдлага дор хийж гүйцэтгэх;
Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй бөгөөд найдвартай ажиллагааг хангахын тулд цахилгааны суурьлуулалт болон бусад холбогдох ажлыг дотоодын болон олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-23
Дотоод аудитор

Компанийн санхүүгийн болон бусад үйл ажиллагаанд дотоод аудитын ажлыг гүйцэтгэх;
Төлөөлөн удирдах зөвлөл, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн аудитын хорооны даргад ажлаа шууд тайлагнаж ажиллах;
Компанийн эдийн засаг, санхүү бүртгэлийн хэлтэстэй хамтран, аудитын хорооны чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, компанийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр хамтран ажиллах;

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-23
Байгаль орчны инженер - Ойн инженер

Байгаль орчны инженер нь Бороогоулд ХХК-ийн үйл ажиллагааны хүрээнд мөрдөгдөх Монгол улсын байгаль орчны (БО) холбогдох хууль тогтоомжууд, ISO 14001 стандартыг мөрдөн хэрэгжүүлэх болон Бороогоулд ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй төслүүдийн Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний (БОННҮ) хүрээнд хүлээсэн үүргийг биелүүлэн холбогдох байгаль орчны тайлан, төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнахад Байгаль орчны менежер (БОМ)-т дэмжлэг үзүүлж ажиллана.
БО-ны инженер нь Бороогоулд ХХК-ийн нөхөн сэргээлтийн хөтөлбөрийн болон “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хэрэгжүүлэх мод үржүүлгийн газар байгуулах, модлог ургамлын үр, тарьц, суулгац бэлтгэн гаргах, шилжүүлэн тарих, усалгаа арчилгаа зэрэг мод тарих, ойжуулах ажлыг хариуцан голлох үүрэг гүйцэтгэн ажиллана.
Ойжуулсан талбай болон мод үржүүлгийн газрын арчилгаа, усалгааг 7 хоног, сар, жилээр төлөвлөх, гүйцэтгэлийг хангах ба холбогдох тайлан, мэдээг бэлтгэх. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн (модны нүх ухаж бэлтгэх, усалгааны системийн гэх мэт) судалгаа гаргах, тоног төхөөрөмжийг хариуцан ажиллана.
Ойжуулах, мод тарих, нөхөн сэргээх, мод үржүүлэг байгуулахтай холбоотой ажлыг бүх шатанд хариуцан ажиллана;
3 сая мод тарих талбай сонголт, тарилтын ландшафтын зураг төслийг хийж
БГК-ийн ойжуулах, мод тарих, нөхөн сэргээх, мод үржүүлэг байгуулах ажлыг Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, стандартын шаардлагын хүрээнд гүйцэтгэх,
Ойжуулах, мод тарих газрыг сонгох холбогдох шаардлагад нийцүүлэн сонгох, ландшафтын архитектурын зураг төсөл гаргах, ойжуулалтын богино болон урт хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах,
Ойжуулах, мод тарих, нөхөн сэргээх, мод үржүүлгийн чиглэлээр хийгдэх судалгаа, дотоод гадаад тайлан боловсруулах, төрийн байгууллагад өгөх тайлан, мэдээг холбогдох журам, зааврын дагуу бэлтгэх;
Ойжуулсан талбайн бүртгэл хөтөлж, паспортжуулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, таримал ойн санд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах
Ойжуулах, мод тарих, нөхөн сэргээх, мод үржүүлэг байгуулах зэрэг үйл ажиллагаанд шаардлагатай журам, заавар боловсруулах, хянах, хэрэгжүүлэхэд Байгаль орчны хэлтсийн менежерт дэмжлэг үзүүлэх, оролцож ажиллах;
Олон нийт, оролцогч талуудад үйл ажиллагааг танилцуулах, мэдээллээр хангах уулзалт, хурал зохион байгуулах, төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиглэлээр шууд удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх;
Байгаль орчны болон ХАБЭА-ны батлагдсан дүрэм, журам, төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, шаардлагатай ХАБЭА-ны дүрэм журмыг гэрээт компанийн болон түр ажилчдаар мөрдүүлж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
Ажлын явц, гүйцэтгэл, үр дүнг Байгаль орчны хэлтсийн менежер болон ахлах инженерт тухай бүр тайлагнан ажиллах;
Өгсөн үүрэг даалгаврыг заасан хугацаанд чанартай гүйцэтгэх ба гүйцэтгэлийг шууд удирдлагад эргүүлэн тайлагнаж, шаардлагатай үед холбогдох төлөвлөгөө, тайлан боловсруулах, 7 хоног болон сарын тайлан мэдээ гаргах;
Ойжуулах, мод тарих, нөхөн сэргээх, мод үржүүлгийн төсөл хөтөлбөрийг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж холбогдох бүртгэл, мэдээ, тайлан, зураг материалыг тухай бүр хөтөлж хадгалах;
Ойжуулах, мод тарих, нөхөн сэргээх, мод үржүүлгийн ажлыг гүйцэтгэж буй түр ажилтан, гэрээт гүйцэтгэгчийн ажилд хяналт тавих, ажлын гүйцэтгэл, чанарыг шаардлагын түвшинд байлгахыг хариуцах;
Төсөл хөтөлбөрийн байгаль орчны холбогдолтой асуудалд анхаарал хандуулж, шаардлагатай арга хэмжээг удирдлагаас өгсөн чиглэл зааврын дагуу авч ажиллах;
Төслийн хэсгүүдэд байгаль орчны чиглэлээр холбогдох шаардлага, хяналт тавих болон бусад шаардлагатай ажил үүргийг гүйцэтгэх;
Тухайн ажилтны мэргэшсэн чиглэл, туршлага эсвэл чадварт тохирсон бусад ажлуудыг шууд удирдлагын зааврын дагуу гүйцэтгэх;

1,800,000 - 2,100,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-24
Уулын засварын Ахлах мастер

Бороо болон Улаанбулаг төслүүдэд ашиглагдах уулын, хүнд машин механизмууд, суурин дизель генераторууд, уурхайн үйлчилгээний туслах техникүүд, жижиг тэрэгнүүдийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг хангах
Тоног төхөөрөмжид төлөвлөгөөт, урьдчилсан сэргийлэх хуваарьт болон гэнэтийн эвдрэлийн засвар үйлчилгээг үйлдвэрлэгчийн заавар, засварын аюулгүй ажиллаганы горимын хүрээнд хийж гүйцэтгэх
Ажилтнуудыг удирдан зохион байгуулах, чиглүүлэх, хяналт тавих

2,500,000 - 3,000,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-24
Засварын сургагч

Техникийн ашиглалт, засварын хэлтэст шинээр томилогдсон ажилтнуудаас эхлэн өдөр тутмын засварын үйл ажиллагааг гүйцэтгэж буй бүхий л ажилтнуудад зориулан аюулгүй ажиллагаа, уул, үйлдвэрийн засвар, гагнуур, цахилгааны сургалтуудыг Хүний нөөцийн хэлтэст харъяалагдан зохион байгуулна.

2,100,000 - 2,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-24
Оосорлогч дохиочин /Кранист/

Бүх төрлийн өргөх механизмд оосорлогч дохиочин хийх, шаардлагатай үед засварын ажилд туслах ажилтнаар ажиллана.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-26
Уулын засварын хэсэгт Засварчин

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь аюулгүй чанартай хийж гүйцэтгэх;
Уурхайд мөрдөж байгаа горим, аюулгүй ажилагааны шаардлага хангаж хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүдэд урьдчилсан үзлэг үйлчилгээг техникийн шаардлагын дагуу хийх;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-21
Өөрөө буулгагчийн оператор

Өөрөө буулгагч /МТ-86, HOWO-371/ болон эдгээртэй адилтгах машинуудыг жолоодох;

Уурхайн ашиглалтын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад дэмжлэг үзүүлж, аюулгүй тээвэрлэлт хийх.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-21
Бульдозерын оператор

Ил уурхайн ашиглалтын хэлтэст уулын ажлын бүх төрлийн хэлбэршүүлэлт хийх,
Овоолго нээх, ул талбай түрэх, зам засах.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-19
Оффисын ресепшн

Ажлын цагаар Улаанбаатар оффист албан ажлаар нэвтэрч буй зочдыг хүлээн авч мэдээлэл өгөх, бүртгэх, холбогдох ажилтанд мэдээлэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах;

Оффисын ажилтнаас ирсэн хүсэлт, захиалгын дагуу УБ жолооч нарыг Улаанбаатар хот, уурхай болон хөдөө орон нутагруу явах маршрут, хугацааг зохистой байдлаар хувиарлах, хөдөлгөөний мэдээлэл хүлээн авах, аюулгүй тээвэрлэлтэд хяналт тавих,


уурхайн чиглэлд зорчиж байгаа ээлжийн ажилтнуудын бүртгэл мэдээллийг хөтлөн хянан зохицуулалт хийж ажиллах;


 Бусад байгууллага руу явуулах баримт бичгийн хаягжилт, бүртгэлийг хийж, шуудан хүргэлтийн байгууллагад хүлээлгэж өгөх, илгээх, бусад байгууллагаас ирсэн баримт бичиг, шуудан, илгээмжийг хүлээн авах, бүртгэл хөтлөх, холбогдох ажилтанд мэдээлэх;


Dусад байгууллага руу явуулах баримт бичгийн хаягжилт, бүртгэлийг хийж, шуудан хүргэлтийн байгууллагад хүлээлгэж өгөх, илгээх, бусад байгууллагаас ирсэн баримт бичиг, шуудан, илгээмжийг хүлээн авах, бүртгэл хөтлөх, холбогдох ажилтанд мэдээлэх;

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-15
Зөвшөөрөл эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн

Комплайнсийн хэлтэст ажиллаж буй зөвшөөрөл, эрх зүйн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэнтэй ижил ажил үүрэг дээр хамтарч ажиллах;
Байгууллагын эрсдлийн бүртгэл болон хэлтсийн тайлан, төлөвлөгөөн дээр голлон ажиллах;
Дотоод хяналт, тусгай зөвшөөрлийн сунгалтууд дээр ажиллах;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-31
Маркшейдер инженер

Бороо болон Улаанбулаг уурхайн бүхий л инженерчлэлийн тооцоолол, хэмжилт зураглалын ажлыг хийж гүйцэтгэх;
Хаягдлын далангийн батлагдсан зураг төслийн дагуу өндөрлөхөд инженерийн дэмжлэг үзүүлж ажиллах;
Хаягдлын далангийн дэвсэлт, нягтаршуулалт хийж буй бүх үйл ажиллагаанд налуугийн болон түвшингийн хяналтыг хийж гүйцэтгэх харъяалах мастер, инженерүүдэд тайлагнаж ажиллах;
Мөн Ил уурхайн болон ачигч тоног төхөөрөмжийн ахилт хэмжилтийг хийж гүйцэтгэн тоног төхөөрөмжийн бүтээлийг тодорхойлох;
Төслүүдийн талбайд өөрчлөгдөж буй бүхий л ахилт өөрчлөлтийг хэмжиж уурхайн топо зургийн санд хадгалах;
Ил уурхайн газрын төлөвлөлтийн инженерийн удирдлага доор уурхайн бүхий л тайлан мэдээ, төлөвлөгөө тооцоолуудыг хийж гүйцэтгэх;

1,800,000 - 2,100,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-03
Хуульч

Таныг Хуулийн хэлтэст “Хуульч” - ийн ажлын байранд урьж байна.
Тус ажлын байр нь Улаанбаатар дахь оффист ажиллана.
 
Үндсэн үүрэг:

Компанийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэслэлийг бүрдүүлэх, хуульд нийцүүлэх, хуулийн дүгнэлт гаргах;
Байгууллагын эрх зүйн эрсдэлийг тооцоолох, урьдчилан сэргийлэх;
Компанийн дотоодод хэрэгжиж байгаа  дүрэм, заавар журмыг холбогдох хуульд нийцүүлэх, хуульд болон хоорондоо нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих, зөвлөх;
Компанийн хууль эрх зүйн бичиг баримт боловсруулах, боловсруулсан төслийг хянах, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, хуулийн нийцлийг хангуулах;
Компанийн ажилтнуудад холбогдох асуудлаар хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, хуулийг тайлбарлах;
Олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд компанийг хууль эрх зүйн асуудлаар гадаад, дотоодод төлөөлж төрийн болон хувийн хэвшлийн, төрийн бус байгууллагуудтай харилцаж ажиллах.

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-25
Дохиочин - Хөлсөөр ажиллагч

Хаягдлын далан өндөрлөх үйл ажиллагаанд хяналт тавьж өөрөө буулгагч шаварлаг материал буулгаж буй хэсэг, тэгшлэгч машины индүүдэж байгаа талбайд аюулгүй үйл ажиллагаа явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх тоног төхөөрөмжийг ажлын талбайд дохиочин хийж ажиллана.
Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн операторчдод дохиочин хийж өгөн ажлыг үр бүтээлтэй, аюулгүй хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-21
Урвалжийн операторч

Баяжуулах үйлдвэрт ашиглагдах бүх төрлийн урвалж химийн бодисыг найруулах, ган бөмбөлөг савлах, урвалж хиймийн бодисын сав баглааг пресслэх;
Үйлдвэрийн дамжлагуудад усан ба хуурай цэвэрлэгээ хийхдээ аюулгүй ажиллагааны зааврын хүрээнд, урвалж химийн бодис найруулах  үйл ажиллагааг  ISO стандарт журмын дагуу аюулгүй байдлаа хангаж үр бүтээлтэй ажиллах;

1,200,000 - 1,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-11
Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Компанийн мэдээллийн сувгууд болох нүүр номын хуудас болон бусад сошиал мэдээллийн хэрэгсэл, түүнчлэн сар тутам гаргадаг "Бороогийн мэдээ" мэдээллийн сонинг гаргах эх бэлдэх, мэдээллийг бэлдэх, хэвлэгдсэний дараа орон нутаг, оролцогч талуудад хүргэх;
Үйл явдлын зургийг авч баримтжуулах;

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот
2022-09-07
Менежер | Ерөнхий Геологич

Төслийн хэмжээнд явагдах бүх геологи хайгуулын үйл ажиллагааг хариуцах;
Компанийн уул уурхайн төслүүдийн нөөцийн тооцоолол, 3 хэмжээст геологи, структур, чанарын моделийг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэдэг байх,
Геологийн ба эдийн засгийн үр ашигтай нөөцийн асуудлыг бүрэн хариуцаж, эрдэсжилтийн бүс болон эдийн засгийн үр өгөөжтэй нөөцийн хүрээг тооцоолох, 3 хэмжээст модель үүсгэх,
Үйлдвэрийг тасралтгүй хүдрээр хангах, геологи-хүдэр хяналтын үйл ажиллагааг хариуцах;
Геологи хайгуул хүдэр хяналтын чиглэлтэй холбоотой төсөв, зардал өртөг тооцох;
Монгол улсын хууль тогтоомж, Хөдөлмөрийн тухай болон ХАБЭА-н тухай хууль, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, байгууллагын ёс зүйн дүрмийг мөрдөн, ажлын байранд баримтлах зарчмыг удирдлага болгон үр дүнтэй ажиллах;
Хайгуулын ажлын үр дүнд бий болсон өгөгдөлд чанарын хяналт тавих, дээжлэлт болон шинжилгээний лабораторийн боловсруулалтад үнэлгээ, дүгнэлт өгөх;

5,000,000 -ааc дээшСэлэнгэ аймаг
2022-09-16
Бараа материалын хяналтын ажилтан

Уурхайн агуулахын бараа материал, тоног төхөөрөмжийг хадгалах, хуваарилах, хүлээн авах, тайлагнах, барааны бүртгэл хөтлөх зэрэг агуулахын бүхий л үйл ажиллагаанд оролцож, хяналт тавьж агуулахын багийг удирдан зохион байгуулах үндсэн үүрэгтэй ба хангамжийн хэлтсийн менежерт ажлаа тайлагнана.
Агуулахын ажилтнуудад өглөө бүр наряд зааварчилгаа өгөх, хангамжийн хэлтсийн журмын талаар мэдээлэх, сургалт явуулах, ажилтнуудын өдөр тутмын даалгавруудыг яаралтай, чухал зэргээр эрэмбэлэх, төлөвлөх, хуваарилах.
Агуулахын талбайд аюулгүй ажиллагааг үргэлж мөрдүүлж, аюулгүй ажиллах орчин бүрдүүлэн түүнд хяналт тавих. 
Бүх бараа материал захиалах, хүлээн авах, хадгалах, илгээх, зарцуулах болон тэдгээрийн бүртгэлийг зохих ёсоор хөтөлж буйд хяналт тавих.
Нөөцийн бараа материал захиалах өдөр тутмын болон урт хугацааны хэрэгцээг тооцоолж төлөвлөнө.
Хэрэглэгч хэлтсүүд болон худалдан авалтын ажилтнуудаас илгээсэн хүсэлт, бодит хэрэглээ зэргийг харгалзан агуулахын бараа материалын MIN/MAX тоо хэмжээнд өөрчлөлт оруулах.
Бараа материал нь хэрэглэгчийн бодит хэрэгцээг хангаж стандарт техникийн нөхцөлүүдэд нийцэж байгаа эсэхийг хянахын тулд хэрэглэгч хэлтсүүдтэй нягт хамтран ажиллана.
Бараа материалыг цаг тухайд нь нийлүүлэхийн хамт хамгийн доод хэмжээнд байлгах стратегийг санал болгож, боловсруулна.
Агуулахын бараа материалын нөөцөд хяналт тавьж шаардлагагүй бараа материал хуримтлагдах, нөөц дуусах, хэрэгцээгүй илүүдэл материал бий болохоос сэргийлэх.
Хэрэглэгч хэлтсүүдээс ирсэн батлагдсан бүрэн бөглөгдсөн ANSI маягтын мэдээллийг Эллипс системд оруулж шинэ код үүсгэж, түүний дагуу холбогдох бүх мэдээллийг системд оруулах, бүртгэлийн систем дээрх бараа материалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, засах, шинэчлэх, худалдан авалтын ажилтанд мэдээлж агуулахад байлгах тоо хэмжээгээр худалдан авалт хийлгэнэ.
Уурхайн агуулахын бараа материал, тоног төхөөрөмжийг хариуцан бүх үлдэгдэл, илүүдэл эсвэл хаягдал материалын хадгалалт, борлуулалт, устгалыг хянах удирдан явуулах.
Өдөр тутамд шаардлагатай түлш, ус болон хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслүүдийн нөөцөд хяналт тавина. Түлшний зарцуулалт тайланг өдрөөр, сараар гаргаж бүртгэл хөтлөх.
Агуулахын үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л дүрэм, журамд шинэчлэл, засвар хийх, шаардлагатай тохиолдолд шинээр хийх, шинээр хийгдэх ажлууд эрсдэлийн үнэлгээ хийх.

2,100,000 - 2,500,000Сэлэнгэ аймаг
2022-09-03
Эдийн засагч

Компанийн урт, дунд, богино хугацааны төсвийн гүйцэтгэлийг хянах, дүн шинжилгээ хийх, шаардлагатай мэдээллээр дотоод мэдээлэл хэрэглэгчдийг хангах;
Олборлосон, үйлдвэрлэсэн, борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг тооцох;
Олборлох, боловсруулах, нуруулдан уусгалтын үйл ажиллагааны сарын гүйцэтгэлийн мэдээллүүдийг нэгтгэх, төлөвлөгөөтэй харьцуулсан мэдээлэл бэлтгэх;
Хэлтэс нэгжүүдийн тухайн сарын зардлын гүйцэтгэл болон төсөвтэй харьцуулсан мэдээ, тайлан бэлтгэх;
Уулын ажлын жилийн тайлан, төлөвлөгөөний Эдийн засгийн тооцоолол, маягтуудыг бэлтгэх;
Дээр дурдагдаагүй боловч ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан бусад чиг үүргийг гүйцэтгэх;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот
2022-08-30
Худалдан авалт хариуцсан ажилтан

Хангамжийн хэлтсийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцож, бусад хэлтсүүдээс ирсэн хэрэгцээ шаардлага, бараа материалын бүртгэл хөтлөх, тэдгээрийн үнийн саналуудыг болон бусад холбогдох мэдээллийг цуглуулах, эргэн тухайн хэлтсийн ажилтнуудад цаг тухайд нь мэдэгдэх, захиалга хийгдсэн даруйд харилцагч компаниас нийлүүлэлтийн хугацааг лавлах, тээврийн мэдээг урьдчилан агуулах руу болон хэрэглэгч хэлтсийн ажилтнуудад мэдэгдэх;
Хангамжийн хэлтэст харьяалагдах баримт бичгүүдийг эмх цэгцтэй хадгалах, тус бүрийн бүртгэлийг хөтлөх, шаардлагатай тохиолдолд тус бүрд тайлан гаргах;
Систем дээр үүсгэгдэж буй захиалга, хүсэлт зэргийн бүртгэл, баталгаажуулалт, хэрэгжилт зэргийг хянаж тухай бүрд нь гэрээний бүртгэлдээ тусгаж оруулах;
Хангамжийн хэлтсийн оффист хэрэгцээ шаардлагатай зүйлсийг захиалах, оффис-н эмх цэгц дээр хяналт тавих;

2,100,000 - 2,500,000Улаанбаатар хот

Ажлын байрны зарууд

  1. Дугуй засварчин9 сарын 27. 8:01
  2. Уулын засварын хэсэгт Гагнуурчин9 сарын 27. 8:00
  3. Цахилгаанчин9 сарын 27. 7:59
  4. Дотоод аудитор9 сарын 23. 9:39
  5. Байгаль орчны инженер - Ойн инженер9 сарын 23. 10:54

Шинэ мэдээнүүд

Фэйсбүүк хуудас

© Бороогоулд ХХК. 1997-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.