Одоогоор мэдэгдэл алга байна

Үндсэн хувилбар

Бороогоулд ХХК

  • Ажлын байрны зар
  • Манай компани
  • Мэдээ, мэдээлэл
Баяжуулах үйлдвэрийн металлургич

Боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааны өдөр тутмын технологийн горим, хүдрийн дээж бэлтгэх; Технологийн судалгаа хийх, урвалж болон ган бөмбөлөгийн хэрэглээ, дамжлагуудын дээжлэлтүүдэд хяналт тавих; Батлагдсан төсөв тооцооны дагуу зорилтот үзүүлэлтүүдийг ханган үр бүтээлтэй ажиллах;

Уулын засварын хэсэгт Засварчин

Хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжийн бэлэн байдлыг хангах зорилгоор төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус засвар үйлчилгээг цаг хугацаанд нь аюулгүй чанартай хийж гүйцэтгэх; Уурхайд мөрдөж байгаа горим, аюулгүй ажилагааны шаардлага хангаж хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмжүүдэд урьдчилсан үзлэг үйлчилгээг техникийн шаардлагын дагуу хийх;

IT Helpdesk - Техник туслалцаа үйлчилгээний ажилтан

Мэдээллийн технологийн хэлтсийн үйл ажиллагааны зорилго нь Компани болон түүний оролцогч талуудын зорилго, зорилтыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх боломжийг олгохуйц технологийн тооцоолол бүхий харилцаа холбооны дэвшилтэт технологи, сайн иуршлагуудыг нэвтрүүлж, мэдээллийн системийн тусламж үйлчилгээг стандартын дагуу үзүүлэхэд оршино.   Дээрх зорилгыг хангахын тулд хэлтсийн Техник туслалцаа үйлчилгээний ажилтан ньКомданийн мэдээллийн технологийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн үйл ажиллагааны журамд тусгагдсан тусламж үйлчилгээний хэсгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиг үүргийгхангахад анхаарч ажиллана. МТ-ийн бүхий л бодлого, журам, стандартыг ойлгож мөрдөх; Хэрэглэгчдийг хамарсан МТ үйлчилгээний бүхий л санал, хүсэлт, гэмтэл, доголдол гарсан тухай бүрт нь MESD дээр Ticket үүсгэн хөтөлж зохих МТ дотоод журмын дагуу асуудлын үндсэн шалтгааныг тодруулж, засахад шаардлагаай арга хэмжээг тодорхойлж Level 1 түвшний алдааг засаж залруулах, Level 2 болон түүнээс дээш асуудалд тусламж хэрэгтэй болсон тухай бүрт нь ахлах ажилтанд мэдэгдэж,шаардалагатай арга хэмжээг цаг алдалгүй авч ажиллах Хэрэглэгчийн гаргасан техникийн тусламж, хүсэлт, мэдээлэл авах хүсэлтийгхолбогдох дүрэм журмын дагуу, боломжит нөөцөөс хамаараад биечлэн, утсаар, эсвэл зайнаас гэх зэрэг аль тохирох арга замаар хүлээн аьч хүсэлтийг нөхөн бүртгэж, түүнй явц, хэрхэн шийдсэн талаарх мэдээллийг цаг тухай бүрт нь хэрэглэгчид хариу мэдээлэх МТ хэлтсийн хариуцдаг эд хөрөнгийн бүртгэлийг хариуцах ба тэдгээрийг хэрэглэгчид өгөх, шилжүүлэх, буцаан авах хөдлөгөөний бүртгэлийг MSED хөрөнгийн бүртгэлд тухай бүрт бүртгэх, тэдгээрийн засвар үйлчилгээг хариуцах МТ-тэй холбоотой мэдээ тайланг MSED системээс гаргах, сургалтын материал танилцуулга бэлтгэх, шинэ ажилтанд МТ-н хэлтэсийн бодлого танилцуулах

Нуруулдан уусгалтын бутлуурын операторч

Нуруулдан уусгах хэсэг болон бутлуурыг үйл ажиллагааны үндсэн заавар, ISO стандартын дагуу технологийн үзүүлэлтүүдийг батлагдсан төсвийн хүрээнд аюул осолгүй, байгаль орчинд халгүй, үр бүтээлтэй үйлдвэрлэлийнхээ зорилтод хүрэхийн төлөө ажиллахад оршино.

Хаягдлын далан, геотехникийн инженер

Ил уурхайн үйл ажиллагаанд шаардлагатай геотехникийн болоод хананы тогтворжилттой холбоотой мэдээ мэдээллүүдийг бэлтгэх, уурхайн хана төлөвлөсний дагуу гарч байгаа эсэхэд хяналт тавьж, гарч буй үр дүнгийн талаар Ил уурхайн инженер болон Уулын ашиглалтын албанд мэдээлж хариу арга хэмжээг авах; Хаягдлын далангийн тогтворжилт үнэлгээний тайлан хийх, тогтмол хяналт тавих; Хаягдлын далангийн усны балансын тооцоолол хийх; Ил уурхайн урт хугацааны төлөвлөлт хийхэд шаардлагатай хананы параметр тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллээр хангах, геотехникийн долоо хоног, сарын тайлан мэдээг бэлтгэж хүргэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Өөрөө буулгагчийн оператор

Өөрөө буулгагч /МТ-86, HOWO-371/ болон эдгээртэй адилтгах машинуудыг жолоодох; Уурхайн ашиглалтын хэсгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахад дэмжлэг үзүүлж, аюулгүй тээвэрлэлт хийх.

Хэвлэл мэдээллийн ажилтан

Компанийн мэдээллийн сувгууд болох нүүр номын хуудас болон бусад сошиал мэдээллийн хэрэгсэл, мэдээллийн сонинг гаргах эх бэлдэх, мэдээллийг бэлдэх, хэвлэгдсэний дараа орон нутаг, оролцогч талуудад хүргэх; Үйл явдлын зургийг авч баримтжуулах;

Аюулгүй ажиллагааны ахлах мэргэжилтэн

Компанийн бүх ажлын байрны аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн бодлого, төлөвлөлт, шаардлагатай дүрэм, журмыг шинэчлэх, ISO45001 стандартын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавихад менежерт бүх талын дэмжлэг үзүүлж ажиллах; Уурхайн ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах, үйлдвэрлэлийн осолд хүргэхээс урьдчилан сэргийлэх, хүнсний эрүүл ахуй, хоол үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, хэлтсийн эмнэлгийн багийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлэх; Болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, ослын талбайд эрэн хайх, аврах ажиллагааг гүйцэтгэх; Аврах багийн үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг хангах удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж менежерт тайлагнаж ажиллах; Бүх газар, нэгж, хэлтсүүдийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой хууль, тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хянах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх, ажлын тайланг менежерт мэдээллээр хангаж ажиллах; Аюулгүй ажиллагааны хэлтсийн ажилтнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, гүйцэтгэлийн тайланг нэгтгэж менежерт танилцуулж ажиллах; Бороогоулд ХХК-ийн хэмжээнд мөрдөгдөж буй ХАБЭА болон байгаль орчинтой холбоотой дүрэм журам, горим, заавар зааварчилгааг дагаж мөрдөн өөрийн болон бусдын аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчны эрсдэлээс үүсэх хохирлоос байгууллагаа хамгаалах талаар идэвх, санаачилга гарган ажиллах.

Уулын талбайн сургагч

Ахлах операторчийг удирдлага чиглэлээр хангаж ажиллах, компанийн ил уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой сургалтын материал бэлдэх, шинээр журам боловсруулах, журмын шинэчлэлүүдийг хийж гүйцэтгэх, Нийт ажилтнуудыг аюулгүй үр бүтээлтэй ажиллуулахад сургалт болон аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, эрсдлийн үнэлгээ, ажлын байрны үзлэг хийхэд хамтран ажиллаж, технологийн сургалтаар дэмжлэг үзүүлэх.

Хамгаалалтын ажилтан

Шалган нэвтрүүлэх, хяналт шалгалт хийх; Компанийн эд хөрөнгийг хадгалах хамгаалах; Ажилтнуудын аюулгүй тайван ажиллах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх; Компанийн дотоод бодлого журмын биелэлтэнд хяналт тавих, үзлэг шалгалт, бүсийн эргүүл хийх, гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, таслан зогсоох;

Сэлбэг хариуцсан ажилтан

Хангамжийн хэлтэстэй хамтран сэлбэгийн эх үүсвэр тодорхойлох, сонголт хийх, сэлбэгийн ирэх хугацааг тодорхой болгох. Захиалга батлахад шаардлагатай мэдээлэл болон зургийг явуулж хамтран ажиллах; Гар дээр байгаа /on hand/ сэлбэгүүдийн жагсаалтыг хянах; Ирсэн бараа материал захиалсан тоо ширхэг, эдийн дугаараар ирсэн эсэхийг хянаж сэлбэг ирсэн даруйд удирдлагад мэдэгдэж, засварын ажлыг эхлүүлэх; Захиалгын дагуу ирсэн сэлбэгүүдийг тухайлсан техникт зориулсан тавцан, талбайд байрлуулан ангилж бэлдэх, нарядны дугаары тавьж хаягжуулах; Хэрэглэсэн хуучин сэлбэг хэрэгслийг зориулалтын тавиур контейнерт хураан ангилах; Тогтмол хэрэглээ, урсгал засварын сэлбэгийн үлдэгдэл багассан тохиолдолд дараагийн татан авалтыг яаралтай зохион байгуулах;

Уулын засварын сургагч

MS office-н хэрэглээний программууд дээр ажиллах; Засварчдад бүх төрлийн сургагч зохион байгуулж орох; 7 хоног бүрийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын төлөвлөгөө гарган түүний дагуу сургалт орох; Жил болон улирлын сургалтын хөтөлбөрийн төлөвлөгөө гаргах сургалт орох; Засварын аюулгүй ажиллагааны горим журмын гарын авлагыг хянан шинэчилж авах.

Холбоо барих

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Level 7, Blue Sky Office, Sukhbaatar District, 1st Khoroo, Peace Avenue 17, Ulaanbaatar – 14240, Mongolia

Фэйсбүүк хуудас

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2024.