Үндсэн хувилбар
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Парк Плэйс оффис, 3-р давхар Чингисийн өргөн чөлөө 24 Улаанбаатар, Монгол улс

Бодь Интернэшнл ХХК - Нээлттэй ажлын байрууд

2022-09-28
ЗАХИРЛЫН ТУСЛАХ /АНГЛИ ХЭЛТЭЙ/

Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэн ажиллах, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд туслах
Уулзалт хурал зохион байгуулах
Гадаад дотоодын зочдыг хүлээн авах 
Албан томилолтын бэлтгэл хангах
Шаардлагатай баримт материалыг судлах, орчуулах, боловсруулах

 

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-28
ЗАХИРЛЫН ЖОЛООЧ

Автомашинаар замын хөдөлгөөний дүрмийг баримтлан аюулгүй, түргэн шуурхай үйлчлэх
Хариуцаж байгаа автомашины техникийн бүрэн бүтэн байдал, өнгө үзэмжийг анхаарч эмх цэгцтэй цэвэр байлгах, байнгын ажиллагаанд бэлэн байлгах

1,200,000 - 1,500,000Улаанбаатар хот
2022-09-23
НЯГТЛАН БОДОГЧ /ҮЙЛДВЭРТ/

Бараа материалын худалдан авалт, зарцуулалтын холбогдох тооцоо бүртгэлийг хийх, тайлагнах
Бараа материалын ашиглалт, хадгалалтанд хяналт тавих, тооллого хийх
Бараа материалын гааль, тээвэр, татвар, бусад холбогдох өртгийн тооцоог хийх
Бэлтгэн нийлүүлэгч болон туслан гүйцэтгэх компаниудтай тооцоо нийлэх, баталгаажуулах
Бусад холбоотой ажил үүрэг
Төслийн талбайд ажиллаж буй агуулахын няравуудын ажлын удирдан зохион байгуулах
Агуулахын эмх цэгц зохион байгуулалтг хариуцах

1,800,000 - 2,100,000Улаанбаатар хот
2022-09-28
ГЕОТЕХНИКЧ /РОСТЕРООР/

Төслийн талбайд туннел байгууламжийн ажлыг аюулгүй болон эрсдэлгүй гүйцэтгэх зорилгоор газрын хэвлийн уулын цул чулуулгийн нөхцөл байдал болон газрын хөрсний шинж чанарыг тодорхойлох


Хээрийн болон лабораторын туршилтуудын төлөвлөгөө боловсруулалах  гүйцэтгэлийг удирдах, үр дүнг дүгнэж нэгтгэх ба геотехникийн нэгдсэн тайлан гаргах;

Туннелийн нэвтрэлт явагдах ажлын талбайд геологийн болон геотехникийн урьдчилсан судалгааны хүрээнд геотехникийн ерөнхий болон детайлчилсан плануудыг боловсруулах, геотехникийн өрөмдлөгийн бичиглэл хийх
Геотехникийн мониторингийн ажлын концептийг боловсруулж, гүйцэтгэлийг хянаж, үр дүнд үнэлгээ хийх;

2,500,000 - 3,000,000Төв аймаг
2022-09-28
ГИДРОГЕОЛОГИЧ /РОСТЕРООР/

Туннель баригдах талбайн гидрогеологийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох зорилгоор холбогдох судалгааг хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах;
Уулын цулын болон ул хөрсөн дахь усны нөхцөл байдлыг харуулсан зураглал, 3 хэмжээс загварчлал нэгдсэн тайланг боловсруулах;
Байгууламжийн усны мониторинг төлөвлөгөө боловсруулах;
Ус зайлуулах системийн оновчтой хувилбарыг сонгох, боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Геотехникийн өрөмдлөгийн ажлын явцад ашиглагдах усны хэрэглээг хангах үүднээс гидрогеологийн худгуудыг ухах төлөвлөгөөг боловсруулах, хувилбаруудын сонголтыг дэвшүүлэх;

2,500,000 - 3,000,000Төв аймаг
2022-09-28
ГИДРОЛОГИЧ /РОСТЕРООР/

Туннель байгууламжийн талбайн хур тундасын мэдээлэлийг цуглуулах, нэгтгэн дүгнэлт гаргах
Туннель баригдах талбайн улирлын болон байнгын гадаргын усны урсгал байгаа эсэхийг судлах, загварчлах;
Гадаргын болон гүний усны тооцоолол боловсруулах;
Туннель байгууламжийн орчимд тархсан хурдас чулуулагт агуулагдах усны химийн найрлага, түүний бетон болон ган хийцэд нөлөөлөх чанар зэргийг судлан, тайлагнах
Туннель нэвтрэлтийн үеийн шүүрлийн ус зайлуулах оновчтой арга аргачлалыг боловсруулах, төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;
Туннелийн байгууламжид үерийн уснаас үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилан тооцоолох, үерийн ус зайлуулах төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

2,500,000 - 3,000,000Төв аймаг
2022-09-28
ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЧ /РОСТЕРООР/

Инженер-геологийн нэгдсэн зургийг боловсруулах
Геологийн суурь судалгаанаас эхлэн, гидрогеологийн, геофизикийн, геотехникийн судалгаанууд, геомеханикийн тооцоо болон туннель нэвтрэлтийн ажлыг дуусах хүртэл инженер геологийн мэдээллээр ханган хамтран ажиллах
Туннелийн ажил явагдах талбайн кайнозой-дөрөвдөгчийн сэвсгэр хурдсын геологийн тогтоцийн ерөнхий зүй тогтолыг судалсны үр дүнд инженер-геологийн өрөмдлөгийн төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөгөөний дагуу тухайн ажлын удирдан ажиллах, үр дүнг боловсруулан тайлагнах
Туннелийн нэвтрэлтийн явцад үүсэж болох сэвсгэр хурдсын геологийн хүндрэлүүдийг тохирсон аргуудын тусламжтайгаар урьдчилан судалж, инженер-геологийн  төрөл бүрийн зургуудыг үйлдэж, эрсдэлийг тодорхойлно. Тус судалгааны үр дүнг нэвтрэлтийн процесс-д уялдуулан бэхэлгээний классын өөрчлөлтийг сонгон хэрэгжүүлэх

2,500,000 - 3,000,000Төв аймаг
2022-09-28
ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ИНЖЕНЕР

Геологийн судалгаа, зураг төсөл, техник сонголт худалдан авалт, барилга угсралтын ажил явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих, мониторинг хийх
Төслийн бүх хувиарууд, гүйцэтгэгч байгууллагуудын төлөвлөгөө зэргүүдийг төслийн мастер төлөвлөгөөнд нэгтгэх, уялдуулах
Гүйцэтгэлийг дүгнэх, тулгарч буй асуудлуудыг цаашид хийгдэх ажлын төлөвлөгөөнд тусгах ба гарсан зөрүүг арилгах, бууруулах арга хэмжээг авах санал гаргах;
Төслийн стандартчилсан процесс болон төслийн хяналтын зарчмуудыг үр дүнтэй, тогтвортой хэрэгжүүлэх, тасралтгүй сайжруулалтыг хийж гүйцэтгэх;

2,500,000 - 3,000,000Төв аймаг
2022-09-16
АГААРЖУУЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР

Гүний барилга байгууламжийн судалгаанд үндэслэн агааржуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах;
Угсралтын нэгжид мэргэжил арга зүйн заавар өгөх, батлагдсан зураг төслийн дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих;
Техникийн шаадрлага боловруулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, шийдэл гаргах, нэгтгэх, эцэслэн шийдвэрлэх;
Гүний барилга байгууламжийн агааржуулалтын схемийн нөхцөл байдлыг нарийн тусгасан төлөвлөгөө, тайланг бэлтгэх;
Холбогдох программд агааржуулалтын дэд бүтцийг тогтмол шинэчлэн оруулах;
Хууль дүрэм, компанийн стандартын дагуу агааржуулалтын тоног төхөөрөмжүүдийг байнга хянаж шалгах (сэнс, хоолой, суурин удирдлага);

2,500,000 - 3,000,000Төв аймаг
2022-09-28
БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТЫН АЖИЛТАН /РОСТЕРООР/

Төслийн баримт бичиг боловсруулах, хадгалах, ашиглах, хүргүүлэх, хүлээн авах, шинэчлэх
Хүргүүлж буй бичиг баримтын үнэн зөв, алдаагүй, бодит байдалд хяналт тавих
Төслийн баримт бичгийн хяналтын журам боловсруулах, батлуулах, мөрдлөг болгон ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавих

1,500,000 - 1,800,000Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг
2022-09-28
ТУУЗАН ДАМЖУУРГА,ТУСЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИНЖЕНЕР

Төслийн конвейер буюу туузан дамжуурга болон түүний туслах тоног төхөөрөмж болох дээж авагч, жин, метал илрүүлэгч, метал зайлуулагч нарыг техник инженеринг тооцооллын хувьд зөв захиалах, суурилуулах, ажиллагаанд оруулах, баталгаа, завсар үйлчилгээг зөв оновчтой зохион байгуулах
Автоматжуулалтын нэгдсэн төвд туузан дамжуурга болон түүний туслах тоног төхөөрөмжийг уялдуулан нэгдсэн автомат удирдлагатай байх боломжийг бүрдүүлэх
Туузан дамжуурга болон түүний туслах тоног төхөөрөмжийг бусад тоног төхөөрөмжүүдтэй уялдан ажиллах техникийн асуудлыг шийдвэрлэх
Конвейер, туузан дамжуургын сонголт, техник, инженеринг, тоцоолол, баталгаа, засвар үйлчилгээ, ашиглалт гэх мэт асуудлыг хариуцан ажиллана
Төслийн менежер, төслийн зохицуулагч, ахлах инженер нарт тогтмол тайлагнах, шаардлагатай мэдээллээр хангах
Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч нартай хамтран ажиллах, аливаа техникийн асуудлыг шийдвэрлэх
Туслах гүйцэтгэгч нартай нягт хамтран ажиллаж, тэдний угсралтын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, аливаа техникийн болон техникийн бус хүндрэлүүдийг хурдан шуурхай шийдвэрлэх

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-09-28
ТӨСЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Туслан гүйцэтгэгч компанийн явц дундын төлбөр болон бусад төлбөртэй холбогдолтой асуудлыг цаг тухайд шийдвэрлэх
Төслийн баримт бичгийн стандарт, бүрдүүлэлтийг зохих журмын дагуу гүйцэтгэхэд хяналт тавих, удирдан зохион байгуулах
Тайлан авах, хянах, засварлах мөн тайлагнах, төлөвлөлтийг гүйцэтгэх
Компаниудын гэрээний дагуух төлбөрийг тооцоолох, хянах, шаардлагатай баримт бичгийн бүрдүүлэлтийг гүйцэтгэх, ажлыг зохион байгуулах
Төслийн хүрээнд бүхий л баримт бичгийн хөтлөлт, хадгалалт, бүрдүүлэлтийг хариуцан бусад ажилтнуудыг чиглүүлэх

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-09-23
ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Эрчим хүчний дэд бүтцийн барилга байгууламжийг батлагдсан зураг төсөл, төсөв, төлөвлөгөө, чанарын шаардлага, ХАБЭА, байгаль орчны шаардлагын дагуу барьж байгуулах.
Төмөр замын Эрчим хүчний дэд бүтцийн барилга байгууламжийн угсралт, суурилуулалтын ажилтай холбоотой техникийн холбогдох тооцоо судалгаа хийх, удирдлагыг холбогдох мэдээллээр хангах

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-09-26
ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР /БЕТОН ЭДЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР/

Захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бетон зуурмагийн орц норм төлөвлөх, тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллах ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
Шаардлагатай үйлдвэр тоног төхөөрөмж болон машин механизм, ажиллах хүчний төлөвлөлтийг боловсруулах хэрэгжүүлэх,
ОУ-ын болон Монгол улсын стандарт шаардлагад нийцсэн бетон зуурмагийг үйлдвэрлэх,
Бетон зуурмаг болон түүхий эд материалын чанарын үнэлгээ хийх,
Захиалагч болон албаны удирдлага менежрүүдийг мэдээллээр хангах,
Орц нормын өөрчлөлтийг репортыг хянах, өөрчлөлт тохируулга хийх
Бетон зуурмагт хэрэглэсэн материалын зарцуулалтын тайланд үндэслэн дүгнэлт гаргах, сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах,
Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг тогтсон хугацаанд хийлгэх бүртгэл хөтлөх

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-16
ТЕХНИК ХАРИЛЦААНЫ ИНЖЕНЕР /РОСТЕРООР/

Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн баталгаа, засвар үйлчилгээ, үйлдвэрийн согог, гэмтэл, эд ангийн шинэчлэл гэх мэтчилэн асуудлыг хариуцан үйлдвэрлэгчтэй нягт хамтран ажиллах
Бусад инженер болон хэлтсүүдийг тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн мэдээллээр хангах
Тоног төхөөрөмжийн эд ангиудын баталгааны нөхцөл, задаргааг үйлдвэртэй хамтран нарийн тодорхойлж, баталгаат хугацаан дахь аливаа эвдрэл гэмтлийн холбогдолтой техникийн асуудлыг үйлдвэрлэгч болон шаардлагатай бусад хэлтэс, нэгжүүдтэй хамтран шийдвэрлэх
Тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээний нэр төрөл, сэлбэгийн жагсаалт, хуваарь, завсар үйлчилгээний заавар, гарын авлага, засвар үйчилгээнд шаардагдах тусгай багаж хэрэгслийн жагсаалтыг үйлдвэрлэгчтэй харилцан нарийн тодорхойлж, энэхүү мэдээллүүдийг бусад инженер нэгж хэлтсүүдэд гаргаж өгөх

2,100,000 - 2,500,000Өмнөговь аймаг
2022-09-14
ТЕХНОЛОГИЧ ИНЖЕНЕР /БЕТОН ЗУУРМАГ ҮЙЛДВЭР/

Захиалагчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бетон зуурмагийн орц норм төлөвлөх, тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллах ажлын төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
Шаардлагатай үйлдвэр тоног төхөөрөмж болон машин механизм, ажиллах хүчний төлөвлөлтийг боловсруулах хэрэгжүүлэх,
ОУ-ын болон Монгол улсын стандарт шаардлагад нийцсэн бетон зуурмагийг үйлдвэрлэх,
Бетон зуурмаг болон түүхий эд материалын чанарын үнэлгээ хийх,
Захиалагч болон албаны удирдлага менежрүүдийг мэдээллээр хангах,
Орц нормын өөрчлөлтийг репортыг хянах, өөрчлөлт тохируулга хийх
Бетон зуурмагт хэрэглэсэн материалын зарцуулалтын тайланд үндэслэн дүгнэлт гаргах, сайжруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах,
Бетон зуурмагийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтыг тогтсон хугацаанд хийлгэх бүртгэл хөтлөх

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг
2022-09-08
ХУУЛЬЧ

Компанийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжид нийцүүлэн явуулахад мэргэжлийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, хууль зүйн үр дагавар бүхий аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх
Төмөр замын төслийн хүрээнд FIDIC EPC гэрээ түүний хэрэгжилт түүний явц дахь харилцааг хариуцан ажиллах 
Компанийн ашиг сонирхлыг хуульд нийцүүлэн хамгаалах, эрх зүйн асуудлаар төлөөлөх
Компанийн газар, хэлтэс, охин компанийн үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангахад эрх зүйн асуудлаар хамтран ажиллах, гэрээ, баримт бичгийн төслийг боловсруулах, хянах;
Гэрээ, хэлцлийн хэрэгжилтийн явцад албан бичиг, холбогдох бусад баримт бичгийн төслийг боловсруулах, хянах, бусад байгууллагаас ирүүлсэн албан бичиг, шаардлага, үүссэн аливаа асуудалд хууль зүйн дүгнэлт гаргах, мемо, хариу тайлбар бичих;
Гэрээ, эрх зүйн баримт бичгийн орчуулга хийх /орчуулгын нэмэлт туслалцаа зайлшгүй гарсан үед/

3,000,000 - 4,000,000Улаанбаатар хот
2022-09-08
ХУУЛЬЧ /ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР/

Компанийн болон групп компаниудын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрх зүйн зөвлөгөө үзүүлэх, хамтран дэмжлэг үзүүлж ажиллах
Компанийн дотоод үйл ажиллагаатай холбогдох дүрэм, журмуудын бүртгэл, шинэчлэл, баталгаажилтыг хариуцан ажиллах
Захиргааны асуудлуудтай холбогдох бодлого, зохицуулалтыг тодорхойлох, боловсруулах, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулах, хяналт тавьж ажиллах
Гадаад болон дотоод мэдээллийн урсгалыг хариуцах, цаг үеийн мэдээллийг түргэн шуурхай дамжуулах
Байгууллагын зөв, эерэг соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх
Албан бичиг хэрэг хөтлөлт, боловсруулалт, түгээлт, хадгалалт

2,500,000 - 3,000,000Улаанбаатар хот
2022-09-07
ҮЙЛДВЭРТ НЯРАВ /РОСТЕРООР/

Сэлбэгийн болон шатахуун, тос тослох материалын холбогдох тооцоо бүртгэлийг хийх, тайлагнах
Эд хөрөнгө, бараа материал бүртгэлжүүлэх
Бусад холбогдох ажил үүрэг 

1,200,000 - 1,500,000Төв аймаг
2022-09-06
ДУГУЙТ АЧИГЧИЙН ОПЕРАТОР БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭР

Захиалагчаас ирүүлсэн бетон зуурмагийн захиалгын дагуу үйлдвэрлэлийг дүүргэгч материалаар тасралтгүй хангахад оршино.
Бетон зуурмагийн ажлын төлөвлөгөөнд тулгуурлан шаардлагатай түүхий эд татан авалтын үед ачилт, буулгалт хийх,
Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлд мөрдөж байгаа дүрэм, журам болон Монгол улсын хууль дүрмийг дагаж мөрдөх,
Бетон зуурмагийн ажлын төлөвлөгөөнд тулгуурлан техникийн бэлэн байдал, цэвэр цэмцгэр байдлыг хангаж ажиллах,

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-08-30
ЗАСВАРЧИН, ЦАХИЛГААНЧИН /БЕТОН ЗУУРМАГИЙН ҮЙЛДВЭР/

Бетон зуурмагий үйлдвэрийн тасралтгүй ажиллагааг хангах
Бетон зуурмагийн үйлдвэрлэлд мөрдөж байгаа дүрэм, журам болон Монгол улсын хууль дүрмийг дагаж мөрдөх,
Бетон зуурмагийн ажлын төлөвлөгөөнд тулгуурлан үйлдвэр, техникийн бэлэн байдалыг хангаж ажиллах

1,200,000 - 1,500,000Өмнөговь аймаг
2022-08-30
ТАЛБАЙН ТЕХНИКЧ /РОСТЕРООР/

Бетон зуурмаг болон түүхий эд материалын туршилт шинжилгээ хийх
Бетон зуурмаг цутгалтын талбайд чанарын хяналт хийх 

1,500,000 - 1,800,000Өмнөговь аймаг
© Бодь Интернэшнл ХХК. 1993-2022 он

Монголын иргэн бүрд ажлын байр!.

Zangia.mn

Copyright © 2008-2022.